Ετήσια τακτική γενική συνέλευση

Ετήσια τακτική γενική συνέλευση

7
Ετήσια τακτική γενική συνέλευση

Η εταιρεία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» ανακοίνωσε ότι κατά την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, της 23ης Ιουνίου 2011 συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 64.779.330 μετοχές, (ποσοστό 91,33 %) επί συνόλου 70.926.000 κοινών ονομαστικών μετοχών και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις :

  1. Εγκρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010 (ποσοστό 100,00%).
  2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι ορκωτοί ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010 (ποσοστό 99,94%).

3.      Εξελέγη η εταιρεία Deloitte για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2011 και καθορίστηκε η αμοιβή τους (ποσοστό 99,97%).

  1. Εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις και αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας κατά το έτος  2010 (ποσοστό 99,94%).
  2. Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη συμμετοχή μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας καθώς και των διευθυντών της στα διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση και τα όργανα άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων ή συγγενών προς την εταιρεία ή εταιρειών του ομίλου Grimaldi, καθώς και στη διοίκηση και τα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της εταιρείας (ποσοστό 100,00%).
  3. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 43 παρ. 3 του καταστατικού της εταιρείας, με την πρόβλεψη υπογραφής των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και από τον εντεταλμένο οικονομικού τομέα της εταιρείας, εφόσον υπάρχει (ποσοστό 100,00%).

7.      Εγκρίθηκε κατ’ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, συμβάσεων χρονοναυλώσεων της Εταιρείας με εταιρείες του Ομίλου Grimaldi (ποσοστό 99,97%).

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.