Δύο παράκτια περιπολικά πλοία προμηθεύεται το Λιμενικό Σώμα

  524
  Δύο παράκτια περιπολικά πλοία προμηθεύεται το Λιμενικό Σώμα

  Το ΥΝΑΝΠ προκήρυξε διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την προμήθεια δύο παράκτιων περιπολικών πλοίων, άνω των 30 μ., και αξίας 30 εκατ. ευρώ το καθένα, με δικαίωμα προαίρεσης για ακόμα δύο πλοία.

  Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Το έργο απαλλάσσεται από ΦΠΑ. Για την ανάδειξη αναδόχου πρέπει να κατατεθούν σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ. Στην περίπτωση που τελικώς δεν επιτευχθεί η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας – Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις) σε ποσοστό 90% και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ σε ποσοστό 10%.

  Τα δύο πλοία θα παραδοθούν εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. Μικρότερος χρόνος παράδοσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα σύμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης.

  Το ΥΝΑΝΠ διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει με μονομερή του δήλωση το δικαίωμα προαίρεσης για την προμήθεια μέχρι επιπλέον δύο (02) όμοιων παράκτιων περιπολικών πλοίων, δηλαδή είτε για ένα επιπρόσθετο είτε για δύο επιπρόσθετα πλοία. Το δικαίωμα προαίρεσης, εφόσον επιτευχθεί η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ασκηθεί μόνο εφόσον δοθεί σχετική έγκριση από τη ”Frontex” και εκχωρηθεί το εγκεκριμένο ποσό.

  Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 19-12-2017 και ώρα 15:00, στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, η δε διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργηθεί την 27-12-2017 και ώρα 11:00 στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη/Πύλη Ε1-Ε2/Λιμένας Πειραιά, 3ος όροφος, Γρ. 318) από την αρμόδια Επιτροπή.

  Η προσφορά και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, από την 25-09-2017 και ώρα 09:00 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο διαδικτυακό τόπο του Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), στο διαδικτυακό τόπο του ΥΝΑΝΠ (www.yen.gr), και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

  Φωτό: hcg.gr

  Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.