Επενδύσεις στην Ευρώπη: Ανάγκη σύγκλισης Βορρά και Νότου

Επενδύσεις στην Ευρώπη: Ανάγκη σύγκλισης Βορρά και Νότου

2
Επενδύσεις στην Ευρώπη: Ανάγκη σύγκλισης Βορρά και Νότου

Σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την Ελλάδα και την Ευρώπη, όπου η προσέλκυση επενδύσεων και η ισόρροπη  κατανομή τους στις ευρωπαϊκές περιφέρειες αποτελούν στοιχεία απαραίτητα για την ανάπτυξη και την ανάκαμψη των οικονομιών, ιδίως του Νότου, υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο η έκθεση της ευρωβουλευτού Ρόδης Κράτσα Τσαγκαροπούλου για την «ελκυστικότητα των επενδύσεων στην Ευρώπη».

«Ζητούμε εναγωνίως από την ανάπτυξη να δημιουργήσει πλούτο, θέσεις εργασίας, να ενισχύσει την διεθνή ανταγωνιστικότητα της Ένωσης καθώς και την οικονομική και περιφερειακή σύγκλιση εντός της Ε.Ε. Η ανάπτυξη αυτή θα προέλθει κατεξοχήν από επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και επενδύσεις» επισημαίνει η ευρωβουλευτής και συμπληρώνει:

«Ο στόχος μας πρέπει να είναι διπλός: 1) Η Ευρώπη να παραμένει ο πρώτος επενδυτικός προορισμός παγκοσμίως, θέση η οποία απειλείται με δεδομένο τον ισχυρό ανταγωνισμό από νέους επενδυτικούς προορισμούς 2) Οι επενδύσεις πρέπει να συμβάλλουν στην ισόρροπη ανάπτυξη και συνοχή της Ε.Ε.».
Η έκθεση κάνει μία λεπτομερή καταγραφή  στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των αγορών και των επενδυτών στις ευρωπαϊκές οικονομίες, κυρίως όσον αφορά στις χώρες του Νότου, λόγω των κινδύνων που εγκυμονούν  εξαιτίας της δημοσιονομικής κρίσης.

Η εισηγήτρια τονίζει ότι το 26% των επενδυτών θεωρεί τη Βόρεια Ευρώπη ελκυστική και ιδιαίτερα το Ηνωμένο Βασίλειο. Αντίθετα, σήμερα στη Νότια Ευρώπη μόνο το 3% των business leaders ενδιαφέρεται να επενδύσει.

«Είναι άμεση η ανάγκη να αξιοποιηθούν τα οφέλη που προσφέρει το ευρώ, τα διαρθρωτικά ταμεία και η ενιαία αγορά καθώς και τα ιδιαίτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ευρωπαϊκών περιφερειών για την προσέλκυση εγχώριων και ξένων άμεσων επενδύσεων. Ο σχεδιασμός και η  ταχεία αξιοποίηση των καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως τα ομολόγα έργων και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με την ενεργότερη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την προώθηση επενδύσεων που θα συμβάλλουν στην ανάκαμψη των οικονομιών της Ευρώπης, δεν πρέπει να καθυστερήσουν».

Η έκθεση ζητεί μία ευρωπαϊκή στρατηγική επενδύσεων, ολοκληρωμένη και συνεκτική στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” με στόχο να ενισχύσει την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και  δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα στις χώρες που αντιμετωπίζουν χαμηλή ανάπτυξη ή ύφεση όπως στην Ελλάδα.

Σήμερα  το μεγαλύτερο ποσοστό των επενδύσεων προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η σημασία των επενδυτών από τις αναδυόμενες οικονομίες, και κυρίως την Κίνα,  είναι διαρκώς αυξανόμενη. Για την καταγραφή αυτών των δεδομένων και την παρακολούθηση της προόδου της επενδυτικής πολιτικής, η εισηγήτρια προτείνει τη δημιουργία Παρατηρητηρίου για τις επενδύσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την προώθηση της Ε.Ε. ως επενδυτικού προορισμού μέσω προτάσεων με ιδιαίτερη έμφαση στην εξισορρόπηση της βάσης  των επενδύσεων μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.

 Σύμφωνα με τις προτάσεις της εισηγήτριας απαιτούνται επίσης:

-          περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα, στην καινοτομία και στην εκπαίδευση

-          άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων και άλλων κανονιστικών αγκυλώσεων

-          ενθάρρυνση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας και συνεργασίας

-          μεγαλύτερος συντονισμός δημοσιονομικών, φορολογικών και οικονομικών πολιτικών των κρατών-μελών

-          ενεργότερος ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην ενίσχυση της ρευστότητας

-          προώθηση της συνεργασίας των οικονομικών φορέων μεταξύ των χωρών-μελών και της συμπληρωματικότητας των οικονομικών δραστηριοτήτων

-          ενθάρρυνση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών, όπως  αυτής μεταξύ χωρών της Μεσογείου, και καλύτερη αξιοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας στον Βορρά και τον Νότο της Ευρώπης

-          σύναψη συμφωνιών για ζώνες ελεύθερων συναλλαγών με τους κύριους εμπορικούς εταίρους της Ε.Ε. με ισόρροπη και αμοιβαία προστασία των συμφερόντων των ενδιαφερομένων μερών

-          προσέλκυση θεσμικών επενδυτών με συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου, καθώς και προώθηση συνεργειών μεταξύ της Ε.Ε. και των κρατικών επενδυτικών ταμείων από τρίτες χώρες

-          ενεργός ρόλος της Ε.Ε. σε διεθνές επίπεδο για την χρηματοπιστωτική εποπτεία, μακροοικονομική ισορροπία και προάσπιση της ευρωπαϊκής ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας.

 

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.