Διανομή μερίσματος από την Costamare

Διανομή μερίσματος από την Costamare

247
Διανομή μερίσματος από την Costamare

Η Costamare Inc. ανακοίνωσε τη διανομή μερίσματος για τις κοινές και τις προνομιούχες μετοχές της, ως εξής:
Για τις προνομιούχες μετοχές “Series B” μέρισμα $0,476563/μετοχή, για τις προνομιούχες μετοχές “Series C” μέρισμα $0,531250/μετοχή και για τις προνομιούχες μετοχές “Series D” μέρισμα $0,546875/μετοχή.
Αφορούν την περίοδο από 15 Ιανουαρίου 2017 έως και 14 Απριλίου 2017 και η πληρωμή τους θα εκκαθαρισθεί στις 17 Απριλίου 2017 για τους μετόχους που θα έχουν στην κατοχή τους προνομιούχες μετοχές όλων των σειρών στις 13 Απριλίου 2017.
Επίσης, η εταιρεία θα διανείμει μέρισμα $0,10/μετοχή και για τις κοινές μετοχές της για το πρώτο τρίμηνο του έτους. Η διανομή του θα γίνει στις 8 Μαΐου 2017 για κατόχους μετοχών της εταιρείας στις 21 Απριλίου 2017.