$600 εκ. επενδύσεις στο λιμάνι του Oakland

$600 εκ. επενδύσεις στο λιμάνι του Oakland

120
$600 εκ. επενδύσεις στο λιμάνι του Oakland

Ο φορέας διαχείρισης του λιμένα του Oakland ανακοίνωσε την πρόθεσή του να εφαρμόσει ένα επενδυτικό σχέδιο για την αναβάθμιση και κατασκευή νέων λιμενικών υποδομών και ανωδομών συνολικού ύψους $600 εκ. Βασικός στόχος του λιμένα είναι η αύξηση της διακίνησης με ιδιαίτερη έμφαση στην αγορά των εμπορευματοκιβωτίων. Το λιμάνι θα συνεργαστεί με ιδιωτικές εταιρείες και δημόσιες αρχές ώστε να καταστεί εφικτή η αναβάθμιση των υποδομών και ανωδομών του με στόχο να μειωθούν τα περιστατικά συμφόρησης στο λιμάνι και να βελτιωθεί η διασύνδεσή του με τα άλλα μέσα μεταφοράς.
Το επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επέκταση του δεύτερου μεγαλύτερου τερματικού σταθμού του λιμένα, εκτιμώμενου κόστους $50 εκ., την κατασκευή νέων αποθηκών με δυνατότητα ψύξης κόστους $90 εκ. καθώς και την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου του λιμένα κόστους $244 εκ. με στόχο να γίνει νέα χάραξη η οποία δεν θα έχει έχει σημεία επαφής με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο του λιμένα, για την καλύτερη λειτουργία των σιδηροδρομικών μεταφορών.