ΑΝΕΚ: βελτιωμένα αποτελέσματα παρά τις συνεχιζόμενες ζημίες

ΑΝΕΚ: βελτιωμένα αποτελέσματα παρά τις συνεχιζόμενες ζημίες

79
ΑΝΕΚ: βελτιωμένα αποτελέσματα παρά τις συνεχιζόμενες ζημίες

Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ):

Το α’ εξάμηνο του 2015 ο Όμιλος της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων πραγματοποιώντας συνολικά 12% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου παρουσίασαν σημαντική βελτίωση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) για το α’ εξάμηνο του 2015 διαμορφώθηκαν σε κέρδη για πρώτη φορά μετά το 2007, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σημείωσαν την καλύτερη επίδοση α’ εξαμήνου της τελευταίας οκταετίας.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της περιόδου διαμορφώθηκαν ως εξής:
Κύκλος Εργασιών
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στο α’ εξάμηνο του 2015 ανήλθε σε ευρώ 62,9 εκατ. έναντι ευρώ 69,2 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε ευρώ 54,9 εκατ. έναντι ευρώ 61,3 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2014.

Μικτά Κέρδη
Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη για το α’ εξάμηνο του 2015 ανήλθαν σε € 6,5 εκατ. έναντι € 1,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2014, ενώ για την Εταιρεία ανήλθαν σε € 5,9 εκατ. έναντι € 0,8 εκατ. Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου παρουσίασε σημαντική μείωση σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο, κυρίως λόγω της υποχώρησης των τιμών των καυσίμων, και διαμορφώθηκε σε ευρώ 56,3 εκατ. από ευρώ 67,6 εκατ., ενώ σε επίπεδο Εταιρείας μειώθηκε σε ευρώ 49,1 εκατ. από ευρώ 60,5 εκατ.

EBITDA
Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2015 τα οποία διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ 0,4 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 6,6 εκατ., ενώ για τη Μητρική διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ 1,1 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 5,0 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2014.

Καθαρά αποτελέσματα
Τέλος, βελτιωμένα εμφανίζονται και τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για το α’ εξάμηνο του 2015 τα οποία ανήλθαν σε ζημιές ευρώ 13,1 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 21,2 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2014. Αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους ευρώ 12,1 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 18,6 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο.

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα στον κλάδο χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, καθώς οι υψηλότερες πωλήσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών καταγράφονται στο τρίτο τρίμηνο κάθε έτους, όπου περιλαμβάνεται η κίνηση της θερινής περιόδου. Εφόσον οι τιμές των καυσίμων διατηρηθούν στα τρέχοντα επίπεδα, αναμένεται περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων για τη χρήση 2015.

Στο προσεχές διάστημα εκτιμάται ότι είναι εφικτό να επιτευχθεί συμφωνία με τις δανείστριες τράπεζες σχετικά με την αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της Μητρικής. Η Διοίκηση του Ομίλου συνεχίζει τις προσπάθειές της για περιορισμό του λειτουργικού κόστους, ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και εξασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας. Στο πλαίσιο της αποδοτικότερης διαχείρισης του στόλου έχει προχωρήσει σε εκναύλωση πλοίου σε εταιρεία του εξωτερικού κατά τη θερινή περίοδο, ενώ εξετάζει κάθε πιθανή δυνατότητα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.