Τα πεπραγμένα της γενικής συνέλευσης της Attica Group

Τα πεπραγμένα της γενικής συνέλευσης της Attica Group

159
Τα πεπραγμένα της γενικής συνέλευσης της Attica Group

Η Attica AE Συμμετοχών (εφεξής η εταιρία) ανακοινώνει ότι την 27η Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μετόχων εκπροσωπούντων 171.450.789 μετοχές, ήτοι ποσοστό 89,46% επί του συνολικού 191.660.320 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Η τακτική γενική συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Ενέκρινε τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2014, την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Επίσης, η γενική συνέλευση ενημερώθηκε ότι η εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2014 λόγω ζημιών χρήσης.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.450.789, ήτοι ποσοστό 89,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.337.630 (89,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 131.159 (0,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Λευκά / Αποχή 0.

Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.450.789, ήτοι ποσοστό 89,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.337.630 (89,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 131.159 (0,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Λευκά / Αποχή 0.

Ανέθεσε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2015 στην εταιρία ορκωτών ελεγκτών GRANT THORNTON, η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56 και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο ειδικό μητρώο της παρ. 5 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 με Α.Μ.ΣΟΕΛ 127.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.450.789, ήτοι ποσοστό 89,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.337.630 (89,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 131.159 (0,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Λευκά / Αποχή 0.

Εγκρίθηκαν συμβάσεις και αμοιβές σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.450.789, ήτοι ποσοστό 89,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.337.630 (89,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 131.159 (0,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Λευκά / Αποχή 0.

Εγκρίθηκε ο συμψηφισμός μέρους του ειδικού αποθεματικού της εταιρίας για απόσβεση ζημιών εις νέον, ύψους Ευρώ 15.040.749,07, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Κατόπιν τούτου, το εναπομείναν ειδικό αποθεματικό της εταιρίας το οποίο σχηματίσθηκε με την από 2 Νοεμβρίου 2011 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης, ανέρχεται σε Ευρώ 5.387.701,01.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.450.789, ήτοι ποσοστό 89,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.337.630 (89,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 131.159 (0,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Λευκά / Αποχή 0.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.