Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα: Επιταχύνεται ο ρυθμός υλοποίησης

Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα: Επιταχύνεται ο ρυθμός υλοποίησης

5
Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα: Επιταχύνεται ο ρυθμός υλοποίησης

Η Ομάδα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα (ΟΔΕ) δημοσίευσε σήμερα την έκτη έκθεση δραστηριοτήτων, για το διάστημα Οκτωβρίου 2013 – Ιανουαρίου 2014, κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις πολιτικής χάρη σε μια καλά στοχοθετημένη και επαρκώς στελεχωμένη τεχνική βοήθεια.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος αρμόδιος για τα Οικονομικά και Νομισματικά Θέματα και το Ευρώ Όλι Ρεν, δήλωσε σχετικά: «Η Ομάδα Δράσης συνεχίζει να παρέχει πολύτιμη στήριξη στις προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα για να βελτιώσει τη λειτουργία της διοίκησής της, καθώς και το επιχειρησιακό περιβάλλον, προς όφελος των Ελλήνων καταναλωτών και των επιχειρήσεων που επιδιώκουν να κάνουν επενδύσεις και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι τα τέσσερα κυριότερα έργα κατασκευής αυτοκινητοδρόμων βρίσκονται πλέον στο στάδιο της εκτέλεσης. Γενικότερα, είναι αξιοσημείωτη η βελτίωση του βαθμού απορρόφησης των πόρων της ΕΕ από την Ελλάδα. Αυτό συνιστά καλή είδηση τόσο για την ελληνική οικονομία, όσο και για τους Έλληνες πολίτες».

Πάνω από το ήμισυ της τεχνικής βοήθειας εξακολουθεί να επικεντρώνεται στους τομείς της φορολογικής διοίκησης, της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και της μεταρρύθμισης της κεντρικής διοίκησης. Ωστόσο, η τεχνική βοήθεια δραστηριοποιείται επίσης έντονα και σε άλλους τομείς, όπως η ολοκλήρωση σημαντικών μεταφορικών συνδέσεων, ο συνεχιζόμενος εκσυγχρονισμός της ελληνικής διοίκησης και του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, η στήριξη των επιχειρήσεων και η εκτέλεση  περιβαλλοντικών έργων, π.χ. το έργο βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων. 

Μεγαλύτερη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ

Η ΟΔΕ, από κοινού με άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεργάζεται πολύ στενά με τις ελληνικές αρχές, ώστε να βελτιωθεί η χρήση των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ και να ξεκινήσει η υλοποίηση σημαντικών έργων. Χάρη σ’ αυτή τη συνδυασμένη προσπάθεια, η Ελλάδα ανέβηκε στην τέταρτη θέση ανάμεσα στα 28 κράτη μέλη όσον αφορά την απορρόφηση των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου Συνοχής. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η χώρα έχει ήδη απορροφήσει το 78,4% των διαθέσιμων κονδυλίων κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, δηλαδή ποσοστό πολύ ανώτερο του μέσου όρου της ΕΕ.

Τα έργα σε τέσσερις σημαντικούς αυτοκινητόδρομους συνολικού προϋπολογισμού 7,6 δισ. ευρώ, τα οποία είχαν διακοπεί για τρία χρόνια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, ξανάρχισαν με την έγκριση και τη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ, και τη συμφωνία εγχώριων και διεθνών πιστωτών. Για την ολοκλήρωση αυτών των έργων θα δημιουργηθούν γύρω στις 20.000 θέσεις εργασίας. Τα κατασκευαστικά έργα καλύπτουν σημαντικά τμήματα της Ιονίας Οδού, το οδικό τμήμα Μαλιακός-Κλειδί, τον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα και τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας. Ξεκίνησαν επίσης οι εργασίες και η τεχνική βοήθεια όσον αφορά την επανεκκίνηση της πέμπτης σύμβασης παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου Μωρέας.

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Συνεχίστηκε η παροχή στήριξης, κυρίως μέσω της Γαλλίας ως «επικεφαλή τομέα», στις προσπάθειες οικοδόμησης μιας σύγχρονης δημόσιας διοίκησης στην υπηρεσία των πολιτών και των επιχειρήσεων και ικανής να στηρίξει την υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων. Αυτή είναι μια σημαντική συνιστώσα του έργου για την οικοδόμηση ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις στην Ελλάδα.

Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας

Η ΟΔΕ συνέχισε να συνεργάζεται στενά με τις ελληνικές αρχές, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και τη Γερμανία ως «επικεφαλή τομέα» για την υλοποίηση της στρατηγικής «Υγεία σε Δράση», που αφορά τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στον τομέα υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα. Στόχος αυτής της στρατηγικής είναι η βελτίωση, αφενός, της υγείας του πληθυσμού και, αφετέρου, της αποτελεσματικότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Προτεραιότητες είναι η δημιουργία δικτύου υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και η διασφάλιση καθολικής πρόσβασης στην περίθαλψη (δίχτυ ασφάλειας υγείας για τον πληθυσμό). Παρασχέθηκε επίσης τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή των πολιτικών που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας, ιδίως εκείνων που αφορούν τον καθορισμό των τιμών και την επιστροφή δαπανών για τα φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και τη διαχείριση του Εθνικού Ταμείου Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΟΠΠΥ) και τη διοίκηση νοσοκομείων.

Ενίσχυση της χορήγησης πιστώσεων σε ΜΜΕ

Για να στηρίξει τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, η τεχνική βοήθεια εξακολούθησε να εστιάζει στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση μέσω του τραπεζικού συστήματος και στην ενίσχυση των ροών ρευστότητας, ιδίως για τις ΜΜΕ. Η ΟΔΕ στήριξε περαιτέρω τη δημιουργία ενός «Ιδρύματος Ανάπτυξης» με στόχο την ικανοποίηση χρηματοδοτικών αναγκών που δεν μπορούν να καλυφθούν από τον ελληνικό τραπεζικό τομέα. Η σχετική συνεισφορά της Γερμανίας ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ. 

Ενίσχυση της φορολογικής διοίκησης

Η βελτίωση της λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης είναι καθοριστικός παράγοντας ώστε να μπορέσουν οι ελληνικές αρχές να αυξήσουν τα δημόσια έσοδα και να εξασφαλίσουν μια πιο δίκαιη και ισότιμη κατανομή της φορολογικής επιβάρυνσης. Όσον αφορά τη διαχείριση των εσόδων, πραγματοποιήθηκε ουσιαστική πρόοδος στην αναδιοργάνωση της δομής της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων. Οι δράσεις της τεχνικής βοήθειας συνεχίστηκαν στους τομείς διερεύνησης υποθέσεων απάτης, είσπραξης οφειλών, επίλυσης διαφορών, καθορισμού τιμών μεταβίβασης και ΦΠΑ. Ορισμένα κράτη μέλη, όπως το Βέλγιο, και διεθνείς οργανισμοί, όπως το ΔΝΤ, προσέφεραν ουσιαστική στήριξη. Όσον αφορά τη φορολογική πολιτική, η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης, σε στενή συνεργασία με την ΟΔΕ, συνέβαλε περαιτέρω στην κατάρτιση του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας που τέθηκαν σε ισχύ πριν από δύο μήνες.

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Ικανοποιητική πρόοδο σημειώνει η εφαρμογή του προγράμματος επιμόρφωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το οποίο στηρίζει η ΟΔΕ. Μέχρι σήμερα έχουν επιμορφωθεί 700 άτομα. Η ΟΔΕ συνέβαλε επίσης στην κατάρτιση νομοθεσίας για τη δημιουργία έμμεσου μητρώου τραπεζικών λογαριασμών, το οποίο είναι ήδη έτοιμο. Όσον αφορά τη στήριξη των ελληνικών αρχών επιβολής του νόμου, εντάθηκε ο ρυθμός τεχνικής βοήθειας για την ενίσχυση της ικανότητας της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών. Από τις αρχές του 2012, 1446 υποθέσεις εικαζόμενης φοροδιαφυγής έχουν ήδη αναφερθεί στις αρχές, 405 υποθέσεις έχουν σταλεί στις εισαγγελικές αρχές και έχουν δεσμευτεί περιουσιακά στοιχεία αξίας 170 εκατ. ευρώ.

Ιστορικό

Η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα συστάθηκε στις 20 Ιουλίου 2011 με αποστολή να εντοπίζει και να συντονίζει την τεχνική βοήθεια που χρειάζεται η Ελλάδα προκειμένου να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Επιδιώκει επίσης την επιτάχυνση της απορρόφησης κονδυλίων της ΕΕ με σκοπό τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στήριξε αυτή την πρωτοβουλία στις 21 Ιουλίου 2011, δηλώνοντας ότι «…τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα κινητοποιήσουν άμεσα όλους τους απαιτούμενους πόρους για την παροχή έκτακτης τεχνικής βοήθειας προς την Ελλάδα ώστε αυτή να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις της».

Η Ομάδα Δράσης άρχισε να λειτουργεί τον Σεπτέμβριο του 2011. Σήμερα, συντονίζει την τεχνική βοήθεια σε 12 ευρείς τομείς πολιτικής, έκαστος των οποίων περιλαμβάνει μια σειρά συγκεκριμένων έργων: χρηματοπιστωτικά ιδρύματα/πρόσβαση σε χρηματοδότηση, διοικητική μεταρρύθμιση, φορολογική διοίκηση και διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμηση της διαφθοράς, επιχειρηματικό περιβάλλον, μεταρρύθμιση της υγείας, μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, αγορά εργασίας, κοινωνική ασφάλιση, καινοτομία και εκπαίδευση, άσυλο και μετανάστευση,  ιδιωτικοποίηση και κτηματολόγιο και τέλος βιομηχανίες και υπηρεσίες δικτύου.

Η Ομάδα Δράσης υπάγεται απευθείας στον πρόεδρο Μπαρόζο και τελεί υπό την πολιτική καθοδήγηση του αντιπροέδρου Όλι Ρεν. Επικεφαλής της Ομάδας Δράσης είναι ο Χορστ Ράιχενμπαχ, ο οποίος υποβάλλει τακτικά εκθέσεις προόδου στις ελληνικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ομάδα Δράσης έχει προσωπικό γύρω στα 60 άτομα και έχει γραφεία στις Βρυξέλλες (30 άτομα) και στην Αθήνα (30 άτομα).

Πολλά κράτη μέλη – κυρίως η Γαλλία, η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες – έχουν διαθέσει μεγάλο αριθμό εμπειρογνωμόνων και υπαλλήλων.

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.