Τα οικονομικά αποτελέσματα του Α΄τριμήνου της Attica Group

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Α΄τριμήνου της Attica Group

4
Τα οικονομικά αποτελέσματα του Α΄τριμήνου της Attica Group

Περιορισμός ζημιών προ φόρων αποσβέσεων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ebitda) σε ευρώ 11,91 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 16,20 εκατ. το α’ τρίμηνο 2011 παρά την περαιτέρω πτώση της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης και αύξηση της τιμής του καυσίμου σε ιστορικά υψηλά επίπεδα:

Το α΄ τρίμηνο κάθε έτους παρουσιάζει την χαμηλότερη κίνηση με πλοία της επιβατηγού ναυτιλίας από όλα τα άλλα τρίμηνα του έτους.

Η συνεχιζόμενη οικονομική δυσπραγία επηρέασε την επιβατική και εμπορευματική κίνηση σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Η αλματώδης αύξηση της τιμής των καυσίμων κατά 30% επηρέασε σημαντικά τα αποτελέσματα του Ομίλου.

Οικονομικά αποτελέσματα

Το διοικητικό συμβούλιο της Attica Group ανακοινώνει τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2012 τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες Πωλήσεις ευρώ 39,96 εκατ. (ευρώ 44,20 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2011) και Ενοποιημένες Ζημίες προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ευρώ 11,92 εκατ. (Ζημίες ευρώ 16,20 εκατ.). Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της Attica Group παρουσιάζουν μειωμένες ζημίες μετά από φόρους ευρώ 21,74 εκατ. (ζημίες ευρώ 22,78 στις οποίες περιλαμβάνονται κέρδη ευρώ 3,9 εκατ. από την πώληση του Superferry II) παρά τη μεγάλη αύξηση του κόστους καυσίμων. Το α΄ τρίμηνο του 2012, το κόστος καυσίμων εκφρασμένο σε ευρώ ανά Μετρικό Τόνο αυξήθηκε κατά 30% σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2011 επιβαρύνοντας σημαντικά τα έξοδα λειτουργίας των πλοίων. Λόγω της συνεχιζόμενης εγχώριας οικονομικής κρίσης, παρουσιάσθηκε περαιτέρω μείωση της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης στις γραμμές της Αδριατικής θάλασσας και στο εσωτερικό.

Τα οικονομικά στοιχεία του α΄ τριμήνου 2012 ως και αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2011 απεικονίζονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και παρουσιάζουν την 31η Μαρτίου, 2012 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ευρώ 384,47 εκατ. (Ευρώ 406,22 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου, 2011) και Πάγια Στοιχεία (πλοία) αξίας ευρώ 706,78 εκατ. (ευρώ 712,93 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου, 2011). Στις 31 Μαρτίου 2012, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε ευρώ 2,11 εκατ. (ευρώ 8,3 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2011). Στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου του 2012 περιλαμβάνονται καταβληθέντες χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα ευρώ 3,28 εκατ. έναντι ευρώ 2,20 εκατ. το α΄ τρίμηνο του προηγούμενου έτους και αποσβέσεις ευρώ 6,67 εκατ. έναντι ευρώ 6,83 εκατ. την ίδια περίοδο το 2011.

Μεταφορικό έργο – αύξησης μεριδίων αγοράς

Κατά το α΄ τρίμηνο του 2012 η Attica Group δραστηριοποιήθηκε στην Αδριατική θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με πέντε πλοία Superfast και επτά πλοία Blue Star. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ελληνικών λιμεναρχείων, η συνολική κίνηση στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας σημείωσε μείωση 26% σε επιβάτες και σε Ι.Χ. οχήματα και 17% σε φορτηγά οχήματα σε συνολικά 31% λιγότερα δρομολόγια στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2011.

Στις γραμμές αυτές, τα πλοία της Attica Group, Superfast VI, Superfast XI (σε κοινοπραξία με ένα πλοίο της ΑΝΕΚ από τον Ιούνιο 2011), Superfast I και Superfast II, με 17% λιγότερα δρομολόγια από το α΄ τρίμηνο 2011, διατήρησαν την πρώτη θέση και αύξησαν τα μερίδια αγοράς κατά δύο μονάδες σε 36% στους επιβάτες, κατά πέντε μονάδες σε 38% στα φορτηγά οχήματα ενώ στα Ι.Χ. οχήματα το μερίδιο μειώθηκε κατά τρείς μονάδες σε 30%. Το μεταφορικό έργο των πλοίων του Ομίλου στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας κατά τους πρώτους τρείς μήνες του 2012 ανήλθε σε 67.477 επιβάτες (μείωση 22%), 28.692 φορτηγά οχήματα (μείωση 3%) και 11.750 Ι.Χ. οχήματα (μείωση 30%).

Στις γραμμές εσωτερικού Πειραιάς-Κυκλάδες, Πειραιάς-Δωδεκάνησα και Πειραιάς-Ηράκλειο η συνολική κίνηση επιβατών και οχημάτων σημείωσε μείωση κατά μέσον όρο 22% σε επιβάτες και 15% σε φορτηγά οχήματα. Εκτελώντας 27% λιγότερα δρομολόγια από το α΄ τρίμηνο του 2011, η κίνηση με τα πλοία του Ομίλου ήταν 313.204 επιβάτες, (μείωση 33,2%), 28.537 φορτηγά οχήματα (αύξηση 3,1%) και 38.723 Ι.Χ. οχήματα και μοτοσυκλέτες (μείωση 30,3%). Στη γραμμή του Ηρακλείου ένα πλοίο του Ομίλου λειτουργεί κοινοπρακτικά με ένα πλοίο της ΑΝΕΚ από τον Ιούνιο 2011.

Αύξηση κεφαλαίου ευρώ 4,4 εκατ.

Στις 2 Νοεμβρίου 2011, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της μητρικής εταιρίας Attica Α.Ε. Συμμετοχών ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, με σκοπό την άντληση ευρώ 24,4 εκατ. με έκδοση νέων μετοχών υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 17 νέες μετοχές για κάθε 40 παλαιές με τιμή διάθεσης ευρώ 0,30 ανά μετοχή. Η απόφαση αυτή δεν υλοποιήθηκε λόγω παρόδου του προβλεπόμενου από τον Νόμο χρονικού διαστήματος. Η εταιρεία όταν το κρίνει σκόπιμο θα συγκαλέσει γενική συνέλευση προκειμένου να ληφθεί εκ νέου σχετική απόφαση. Έναντι της αύξησης κεφαλαίου, η Marfin Investment Group, βασικός μέτοχος της Attica Group, κατέβαλε το ποσό των ευρώ 13 εκατ. έως σήμερα. Σε συνδυασμό με την προαναφερθείσα αύξηση κεφαλαίου, οι διαπραγματεύσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της με τις δανείστριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση των δανείων του Ομίλου βρίσκονται σε εξέλιξη για την εύρεση της καταλληλότερης δομής πληρωμής των υποχρεώσεων της εταιρείας και των θυγατρικών της προς τις Τράπεζες, χωρίς να θίγονται τα συμφέροντα της εταιρίας και των τραπεζών.

 

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.