ΕΕ: Πράσινο φως για τα θεσμικά πλαίσια πέντε ναυτιλιακών κρατών

ΕΕ: Πράσινο φως για τα θεσμικά πλαίσια πέντε ναυτιλιακών κρατών

505
ΕΕ: Πράσινο φως για τα θεσμικά πλαίσια πέντε ναυτιλιακών κρατών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ενέκρινε τα εθνικά θεσμικά πλαίσια στήριξης των θαλάσσιων μεταφορών που αφορούν την Κύπρο, τη Δανία, την Εσθονία, την Πολωνία και τη Σουηδία.

Όπως εξηγείται, τα συγκεκριμένα πλαίσια ενθαρρύνουν την εγγραφή πλοίων στην Ευρώπη και συμβάλλουν στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα του τομέα, χωρίς να στρεβλώνουν αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό. Η Επιτροπή αξιολόγησε τα πέντε καθεστώτα-πλαίσια βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, και ιδίως με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της για τις ενισχύσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών («κατευθυντήριες γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές»), και αποφάνθηκε ότι όλα τα καθεστώτα-πλαίσια συνάδουν με την ερμηνεία του νόμου.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αποφάσισε να επιτρέψει εκ νέου ένα καθεστώς φόρου χωρητικότητας και απασχόλησης των ναυτικών στην Εσθονία, να παρατείνει κατά δέκα χρόνια τον φόρο χωρητικότητας και το πλαίσιο απασχόλησης των ναυτικών στην Κύπρο, να εισαγάγει νέο καθεστώς για την απασχόληση των ναυτικών στην Πολωνία, να παρατείνει και να επεκτείνει ένα πλαίσιο απασχόλησης ναυτικών στη Δανία και να παρατείνει ένα πλαίσιο απασχόλησης ναυτικών στη Σουηδία.

Όσον αφορά τα καθεστώτα φόρου χωρητικότητας στην Εσθονία και στην Κύπρο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα συστήματα συμμορφώνονται με τους κανόνες που περιορίζουν τη φορολόγηση της χωρητικότητας σε επιλέξιμες δραστηριότητες και συγκεκριμένα πλοία ή σκάφη. Επιπλέον, αναφορικά με τη φορολόγηση των μερισμάτων των μετόχων, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τόσο τα καθεστώτα φορολόγησης της Εσθονίας όσο και της Κύπρου διασφαλίζουν ότι οι μέτοχοι των ναυτιλιακών εταιρειών αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι μέτοχοι σε οποιονδήποτε άλλο τομέα.

Όσον αφορά τα καθεστώτα για την απασχόληση των ναυτικών στην Εσθονία, στην Κύπρο, στην Πολωνία, στη Δανία και στη Σουηδία, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι και τα πέντε κράτη- μέλη συμφώνησαν να εφαρμόζουν τα οφέλη του οικείου καθεστώτος τους σε όλα τα πλοία και τα σκάφη που φέρουν σημαία κράτους-μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «τα καθεστώτα είναι σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, εφόσον θα συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα του τομέα θαλάσσιων μεταφορών της ΕΕ και θα ενθαρρύνουν τη νηολόγηση πλοίων στην Ευρώπη, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα τα υψηλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρώπης και διασφαλίζοντας ισότιμους όρους

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.