Πλήρης σαφήνεια, στους κανόνες διαχείρισης αποβλήτων στα λιμάνια

Πλήρης σαφήνεια, στους κανόνες διαχείρισης αποβλήτων στα λιμάνια

137
Πλήρης σαφήνεια, στους κανόνες διαχείρισης αποβλήτων στα λιμάνια

Αναρτήθηκε στις (2/8/2016) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αριθμό πρωτοκόλλου 1000.0/68210/2016 (ΑΔΑ: Ω96Τ4653ΠΩ-ΡΕ1) η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία επέρχονται οι παρακάτω τροποποιήσεις στη Μόνιμη Εγκύκλιο ΓΓΛΛΠ/ΔΛΠ, για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου:
α) προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, το με αριθμό πρωτοκόλλου 3122.5/44366/2016 έγγραφό μας, σύμφωνα με το οποίο απόβλητα που προέρχονται από επιχειρήσεις ναυαγιαίρεσης – απορρύπανσης και μεταφέρονται δια θαλάσσης σε ελληνικό λιμένα για την εκφόρτωση και μεταφορά τους σε εγκεκριμένη εγκατάσταση προς τελική διάθεση, δεν αποτελούν παραγόμενα στο πλοίο απόβλητα ή κατάλοιπα φορτίου.

β) προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, το με αριθμό πρωτοκόλλου 26824/633/2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλότητας Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το οποίο η διαχείριση αποβλήτων από επιχειρήσεις ναυαγιαίρεσης – απορρύπανσης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Η.Π 50910/2727/2003 (Β/ 1909), στην ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/2006 (Β’ 383), το Ν. 4042/2012 και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1013/2006.

γ) προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, το με αριθμό πρωτοκόλλου 36458/2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλότητας Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το οποίο τα απόβλητα που παράγονται από τις δραστηριότητες επισκευής αποτελούν κοινή ευθύνη του πλοίου και του επισκευαστικού ναυπηγείου.

δ) προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, το με αριθμό πρωτοκόλλου 36257/2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το οποίο ο φορέας εκμετάλλευσης της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας, είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των ναυπηγοεπισκευαστικών διαδικασιών και οφείλει να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στο Ν. 4042/2012, την ΚΥΑ 13588/725/06 (Β’ 383) και την ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/06 (Β’ 791).

ε) προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ερμηνεία της οδηγίας 2000/59/ΕΚ, σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου.

Με τις προαναφερόμενες προσθήκες στη Μόνιμη Εγκύκλιο ΓΓΛΛΠ/ΔΛΠ για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου, επιλύονται κατόπιν πολύμηνης επεξεργασίας και συνεργασίας συναρμόδιων Διευθύνσεων ερμηνευτικά ζητήματα, τα οποία παρέμεναν για μεγάλο χρονικό διάστημα αναπάντητα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται άσκοπες ασάφειες και δυσλειτουργίες στην ομαλή διαχείριση των αποβλήτων των λιμένων.

Παράλληλα, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προετοιμάζει τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με συμμετοχή όλων των συναρμοδίων Υπουργείων, με σκοπό την εξέταση της αναγκαιότητας – σκοπιμότητας τροποποιήσεων της ΚΥΑ 8111.1/41/2009 (ΦΕΚ Β’ 412), σχετικά με τα μέτρα και τους όρους για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου, προκειμένου να εξεταστούν ζητήματα σχετικά με την προσαρμογή της στις σύγχρονες ανάγκες και συνθήκες λειτουργίας των ελληνικών λιμένων, αλλά και της ναυτιλίας.

Αναφορικά με τις παραπάνω αποφάσεις ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θοδωρής Δρίτσας έκανε την παρακάτω δήλωση :
«Αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση, γιατί με τις παραπάνω αποφάσεις και παρεμβάσεις ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος μιας πολύμηνης συστηματικής προσπάθειας του Υπουργείου και των αρμόδιων Υπηρεσιών, για την αποσαφήνιση σημαντικών πλευρών του τοπίου της διαχείρισης αποβλήτων στα λιμάνια. Δεν πρόκειται για νέες ρυθμίσεις, αλλά για αξιόπιστη αποκατάσταση όσων η Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, επιτάσσουν.
Ταυτόχρονα, ανοίγουμε δρόμο για την όποια περαιτέρω βελτίωση κριθεί αναγκαία. Είμαστε βέβαιοι, ότι όσοι εμπλέκονται στις λιμενικές λειτουργίες και ιδιαίτερα οι χρήστες λιμενικών υπηρεσιών, θα υποδεχθούν θετικά αυτές τις πρωτοβουλίες. Στα λιμάνια της χώρας πρέπει να λειτουργούν κανόνες σαφείς, ενιαίοι και διαφανείς. Είναι και αυτό μια βασική προϋπόθεση, για τη δίκαιη ανάπτυξη».

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.