Οι αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων των Μινωικών Γραμμών

Οι αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων των Μινωικών Γραμμών

120
Οι αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων των Μινωικών Γραμμών

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία», η οποία πραγματοποιήθηκε την  Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016,  στα Κεντρικά Γραφεία στο Ηράκλειο, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν σε ποσοστό 100% των ψηφισάντων μετόχων όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
ΘΕΜΑ 1. Αποφασίστηκε η έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2015 έως 31ης Δεκεμβρίου 2015, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2015 έως 31ης Δεκεμβρίου 2015 με την σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
ΘΕΜΑ 2. Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2015 έως 31ης Δεκεμβρίου 2015.
ΘΕΜΑ 3. Εγκρίθηκαν οι πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  κατά το έτος  2015.
ΘΕΜΑ 4.  Η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Pricewaterhousecoopers για τον έλεγχο της εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, για την χρήση 2016 και ενέκρινε την αμοιβή της.
ΘΕΜΑ 5. Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και τα όργανα άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων ή συγγενών προς την Εταιρεία ή εταιρειών του Ομίλου Grimaldi, καθώς και στη διοίκηση και τα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρείας.
ΘΕΜΑ 6.  Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει των από 06 Μαρτίου 2015, 24 Σεπτεμβρίου 2015 και 18 Δεκεμβρίου 2015 τροποποιήσεων υφιστάμενης χρονοναύλωσης του πλοίου CRUISE EUROPA της εταιρείας GRIMALDI EUROMED SpA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.
ΘΕΜΑ 7. Εγκρίθηκε κατ’ άρθρον 23α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει των από 24 Σεπτεμβρίου 2015 και 18 Δεκεμβρίου 2015 τροποποιήσεων υφιστάμενης χρονοναύλωσης του πλοίου CRUISE OLYMPIA της εταιρείας GRIMALDI GROUP SpA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.
ΘΕΜΑ 8. Εγκρίθηκε κατ’ άρθρον 23α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει η συναφθείσα πώληση  του πλοίου ΙΚΑΡΟΣ ΠΑΛΑΣ της Εταιρείας στην εταιρεία GRIMALDI EUROMED SpA του Ομίλου Grimaldi.
ΘΕΜΑ 9.  Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 2 «περί σκοπού» του καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη πλέον της εμπορικής εκμετάλλευσης καταστημάτων-εστιατορίων-bar επί πλοίων, και της δυνατότητας χονδρικής πώλησης αγαθών σε επιτηδευματίες για την εμπορική εκμετάλλευση καταστημάτων-εστιατορίων-bar επί πλοίων, όπως παρακάτω:
Άρθρο 2ο Σκοπός
Ο σκοπός της εταιρείας είναι αμιγώς ναυτιλιακός και συνίσταται αποκλειστικά στην αγορά, ναυπήγηση, μίσθωση ή ναύλωση πλοίων χάριν της  επιχειρηματικής τους εκμετάλλευσης για τη μεταφορά δια θαλάσσης προσώπων, οχημάτων και πραγμάτων, στην εκμίσθωση ή  εκναύλωση πλοίων, στην πρακτόρευση ιδιόκτητων ή μη πλοίων, στην εμπορική εκμετάλλευση καταστημάτων-εστιατορίων-bar επί ιδιόκτητων ή μη πλοίων, στη χονδρική πώληση αγαθών σε επιτηδευματίες για την εμπορική εκμετάλλευση καταστημάτων-εστιατορίων-bar επί πλοίων και γενικότερα στην παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον προαναφερόμενο σκοπό.
Για την επίτευξη των προαναφερόμενων, η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιασδήποτε νομικής μορφής υφιστάμενη ή μέλλουσα επιχείρηση, να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία και να διορίζει πράκτορες και αντιπροσώπους.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.