Η ΠΕΠΕΝ “μιλάει” για όλα

Η ΠΕΠΕΝ “μιλάει” για όλα

708
Η ΠΕΠΕΝ “μιλάει” για όλα

Πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Πάσης Τάξεως (ΠΕΠΕΝ), στη διάρκεια της οποίας εγκρίθηκε το ακόλουθο ψήφισμα το οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων:
Για το ασφαλιστικό: ΝΑΤ-ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ:
1.Έκδοση της σχετικής Εγκυκλίου για την ολοκλήρωση της αναπροσαρμογής του εφ’άπαξ και άμεση καταβολή των καθυστερουμένων.
2. Να εξαιρεθούν οι συνταξιούχοι ναυτικοί από τις περικοπές που επέβαλε η Κυβέρνηση. Έχουν προσφέρει πολλά, έχουν πληρώσει πολλά, τους οφείλονται περισσότερα.
3. Πλήρης αυτονομία και αυτοτέλεια του ΝΑΤ και του Οίκου Ναύτου. Ελεύθερη επιλογή γιατρού, όπως επίσης και ελεύθερη επιλογή Κέντρου και Νοσοκομείου-Κλινικής με αναβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
4. Αυτονομία και αυτοτέλεια του Ταμείου Προνοίας Αξιωματικών Ε.Ν. και λειτουργίας του σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΕΝ, η διοίκηση του οποίου να περιέλθει στους Αξιωματικούς Ε.Ν. υπό την εποπτεία της Εστίας Ναυτικών. Άμεση νομοθετική ρύθμιση για την χρηματοδότηση του Ταμείου. Ταυτόχρονη καταβολή του εφάπαξ με την πρώτη σύνταξη.
5. Ουσιαστική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΝΑΤ .
6. Αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας του ΝΑΤ για την καθυστέρηση εξόφλησης των ναυτολογίων και άλλων χρεών προς το Ταμείο.
7. Να διπλασιαστεί η χορηγούμενη από το Νόμο αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου από εργατικό ατύχημα του Πλοιάρχου και κάθε ναυτικού στην οικογένειά του. Το αυτό να συμβεί και στην περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας από εργατικό ατύχημα. Επίσης, να θεσπισθεί αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία κατά την διάρκεια της ναυτολόγησης.
Για τη ναυτιλιακή πολιτική – Νομοθεσία -Φορολογικό -ΓΕΝΕ
1.0 σχεδιασμός και η επίτευξη μιας Εθνικής ναυτιλιακής πολιτικής που να δίνει λύσεις και διεξόδους μέσα στις σημερινές συνθήκες και συγκυρίες των τεχνολογικών εξελίξεων και του διεθνούς ανταγωνισμού.
2. Αυστηρή εφαρμογή της 1Ομηνης απασχόλησης Πλοιάρχων, Αξιωματικών και Πληρωμάτων σε όλα τα επιβατηγά πλοία.
3. Την πλήρη ικανοποίηση του αιτήματος των Ελλήνων ναυτικών για την άσκηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της ψήφου, με την παροχή του δικαιώματος σε όλους του ναυτικούς, όπου και αν βρίσκονται.
4. Οι γυναίκες συνάδελφοι να μην αποκλείονται από την εργασία και να αντιμετωπίζονται ισότιμα. Άμεση λύση στο πρόβλημα της πρακτικής εκπαίδευσης των σπουδαστριών και σπουδαστών των ΑΕΝ.
5. Συνέχιση και εντατικοποίηση των ουσιαστικών ελέγχων και επιθεωρήσεων των υπό Ελληνική σημαία πλοίων προκειμένου να διαπιστώνεται η συμμόρφωσή τους με τα προβλεπόμενα από την Ελληνική Νομοθεσία όπως για τις οργανικές συνθέσεις κ.λ.π. Κατάργηση της τελευταίας νομοθετικής παρέμβασης που μειώνει τις οργανικές συνθέσεις.
6. Εντοπισμό των αιτιών που προκαλούν τα ναυτικά ατυχήματα ή ασθένειες και ανάληψη πρωτοβουλιών για την ουσιαστική αντιμετώπισή τους.
7. Αναβάθμιση επιπέδων ασφαλείας των πλοίων, ιδιαίτερα των υπό σημαίες ευκαιρίας πλοίων και εντατικοποίηση των ελέγχων και επιθεωρήσεων αυτών στα πλαίσια εθνικών, περιφερειακών και διεθνών ρυθμίσεων.
8. Αυστηρή εφαρμογή της Νομοθεσίας του Κράτους Υποδοχής σε όλα τα θέματα που αφορούν την επάνδρωση των πλοίων ενισχύοντας την Ελληνική Νομοθεσία για τη διασφάλιση των σημερινών θέσεων εργασίας των Ελλήνων Ναυτικών και τη διεύρυνσή τους στο μέλλον.
9. Η τροποποίηση-κωδικοποίηση του Κ.Δ.Ν.Δ. και Κ.Ι.Ν.Δ. και των Κανονισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εξελίξεις λειτουργίας των πλοίων.
10.0 σχεδιασμός και η υλοποίηση της επάνδρωσης των Υπηρεσιών και Οργανισμών του ΥΝΑ από Πλοιάρχους και γενικά Αξιωματικούς του Ε.Ν., όπως VTS, Port State κτλ. Να επανδρωθούν πλήρως όλοι οι πλοηγικοί σταθμοί και όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες (συνεχείς προσεγγίσεις) να δημιουργηθούν νέοι.
11. Να επανέλθει το καθεστώς φορολόγησης των Ναυτικών, σύμφωνα με τις πρό μνημονίων προτάσεις της ΠΝΟ.
12. Θέσπιση νομοθετικών μέτρων αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας του ΓΕΝΕ, σύμφωνα με τις προτάσεις της ΠΝΟ.
Για τη ναυτική εκπαίδευση
1. Ορθολογική μελέτη των αναγκών της ναυτιλίας για την παραγωγή στελεχών ώστε να συμβαδίζουν -κατά το δυνατόν – με τις θέσεις απασχόλησης. Εξοπλισμός των ΑΕΝ με σύγχρονα εποπτικά μέσα, που θα ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις των πλοίων. Αναγνώριση των ΑΕΝ ως ισότιμες με τα ΑΤΕΙ.
2. Αναβάθμιση του ΚΕΣΕΝ και του τρόπου λειτουργίας του , ιδιαίτερα για τον χρόνο φοίτησης, ύλη μαθημάτων, στελέχωση με μόνιμο διδακτικό προσωπικό, διαρκώς μετεκπαιδευόμενο και σωστά αμοιβόμενο. Την πλήρωση των κενών θέσεων από μόνιμους ναυτοδιδασκάλους και όχι ωρομίσθιους, για να μην υποβαθμίζεται περαιτέρω η παρεχόμενη εκπαίδευση. Εξοπλισμός με σύγχρονα εποπτικά μέσα που να ανταποκρίνονται στις σημερινές τεχνολογικές εξελίξεις,
3. Μετά την ένταξη της ναυτικής εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την αναγνώριση του καταληκτικού διπλώματος Πλοιάρχου Α’ από το ακαδημαϊκό έτος 20052006, να γίνει ρύθμιση που θα συμπεριλάβει και όλους τους Πλοιάρχους Α’ των παρελθόντων ετών, από όπου και αν προέρχονται. Και αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες του Αρ.14 του Νόμου ώστε να αναγνωρισθούν τα διπλώματα όλων των Πλοιάρχων παρελθόντων ετών. Επίσπευση των διαδικασιών και νομοθετικών ρυθμίσεων για τη δημιουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε συνεργασία Πανεπιστημίων-ΑΕΝ όπως προβλέπεται.
5. Το επίδομα που καταβάλλεται στους σπουδαστές του ΚΕΣΕΝ να φθάσει στον βασικό μισθό ΣΣΕ του Ανθυποπλοιάρχου και Υποπλοιάρχου αντίστοιχα.
6. Η δημιουργία κινήτρων προσέλκυσης και παραμονής στην Ναυτική Εκπαίδευση έμπειρου και με σύγχρονη κατάρτιση εκπαιδευτικού προσωπικού προερχόμενου από τις τάξεις των Αξιωματικών Καταστρώματος. Ισχυρά κίνητρα για συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων και συγγραμμάτων.
7. Αυστηρή εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων των αποφάσεων του ΙΜΟ όσον αφορά τη Ναυτική Εκπαίδευση.
Στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΠΕΠΕΝ Εμμανουήλ Τσικαλάκης ανέφερε μεταξύ άλλων:
«Ένα είναι βέβαιο και σίγουρο, ότι οι καθημερινές τριβές με τα διάφορα προβλήματα, η παρακολούθηση της καθημερινότητας σ’όλους τους τομείς ( τόσο της ποντοπόρου Ναυτιλίας, όσο και της Ακτοπλοΐας) και όχι μόνο, όπως και πάρα πολλά άλλα θέματα, ποτέ δεν θα πάψουν να μας απασχολούν. Και πάντα, η παρέμβασή μας (όποτε και αν αυτή χρειασθεί) θα είναι άμεση.
Όπως ανέφερα στην αρχή του χαιρετισμού μου, τον Απολογισμό της χρονιάς που πέρασε τον έχετε ήδη στα χέρια σας. Έτσι λοιπόν, θα αναφερθώ σε κάποια κύρια σημεία που ορίζουν την πορεία της Ένωσής μας και του κλάδου μας.
Αντί να δοθούν κίνητρα για την προσέλκυση των νέων στο ναυτικό επάγγελμα (αλλά και την παραμονή των υπαρχόντων), δημιουργούνται πλείστα αντικίνητρα προκειμένου οι νέοι μας να μην ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα. Κάποιοι θέλουν να έχουν Πλοιάρχους και Μηχανικούς Α’ στα πλοία, χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη κλιμάκωση όλων των Αξιωματικών και Δοκίμων. Εδώ θα πρέπει να σας υπενθυμίσω το μεγάλο κατόρθωμα της Ένωσής μας, να ανοίξει ο δρόμος για τους Έλληνες Αξιωματικούς και προς τις εξωκοινοτικές σημαίες για την απόκτηση προαγωγικής θαλάσσιας υπηρεσίας».
Στη συνέχεια ο κ. Τσικαλάκης υπογράμμισε: «Δυστυχώς αυξήθηκε η φορολογία των Ελλήνων ναυτικών, τη στιγμή που σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (η αντίστοιχη φορολογία) είναι μηδενική και οι ασφαλιστικές εισφορές των ναυτικών, καλύπτονται από τα αντίστοιχα κράτη που πραγματικά σέβονται τους ναυτικούς τους. Για το θέμα αυτό, δίνουμε το δικό μας αγώνα μαζί με την Π.Ν.Ο. ιδιαίτερα τώρα με την πρόσφατη ψήφιση του Νομοσχεδίου για το Ασφαλιστικό.
Βιώνουμε τη διάλυση του ΝΑΤ και του Οίκου Ναύτου. Η απαράδεκτη εισφορά αλληλεγγύης (και μάλιστα προκαταβολικά) είναι για τον Έλληνα ναυτικό στο μέγιστο ποσοστό. Ανεξάρτητα με το χρονικό διάστημα που ο ναυτικός έχει εργαστεί και μάλιστα σε πλήρη αντίθεση με όλους τους άλλους εργαζόμενους.
Ζητάμε πλήρη αυτονομία και αυτοτέλεια του ΝΑΤ και του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ».
Για τη ναυτική εκπαίδευση ο πρόεδρος της ΠΕΠΕΝ δήλωσε:
«Η κύρια προσπάθειά μας όμως έχει να κάνει και με τη Ναυτική Εκπαίδευση. Τόσο στις ΑΕΝ όσο και στο ΚΕΣΕΝ, τα προβλήματά είναι πολλά.
– Δεν είναι δυνατό να υπάρχει το μόνιμο πρόβλημα (της εύρεσης πλοίου) για τα εκπαιδευτικά ταξίδια των σπουδαστών των ΑΕΝ. Ιδίως, οι γυναίκες συνάδελφοι, οι οποίες εμείς πιστεύουμε πως επάξια δικαιούνται ίσες ευκαιρίες με τους άντρες ναυτικούς, τις οποίες δυστυχώς η Ελληνική Πολιτεία δεν τους προσφέρει, παρά την πρόταση της ΠΕΠΕΝ για επαναφορά της ποσόστωσης εισαγωγής γυναικών στις ΑΕΝ, σύμφωνα με την πραγματική απορρόφησή τους.
Δεν είναι λογικό να λέμε, πως είναι λίγοι αυτοί που εισάγονται κάθε χρόνο από τη στιγμή που δεν τους δίνεται η ευκαιρία για τα απαραίτητα εκπαιδευτικά τους ταξίδια και την πρακτική τους εξάσκηση, ζωτικά στοιχεία για την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών τους σπουδών.
Οι ΑΕΝ, λειτουργούν με τεράστιες ελλείψεις και λιγότερους Ναυτοδιδάσκαλους. Θεωρούμε επιβεβλημένο και απαραίτητο να παρέχεται σίτιση και στέγαση στους σπουδαστές, καθώς και φοιτητικό εκπτωτικό πάσο για τις συγκοινωνίες, όπως παρέχεται και στους σπουδαστές άλλων ιδρυμάτων. Δεν μπορεί ένα ανώτερο ίδρυμα να ευεργετείται με τα παραπάνω και όχι η γειτονική ΑΕΝ.
Δεν δεχόμαστε αυτή την αρνητική διάκριση. Αυτή η υποβάθμιση, δεν μας αξίζει. Αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον της Ελληνικής Ναυτιλίας, το μέλλον της Ελλάδας μας.
Οι Αξιωματικοί που έχουν αποφοιτήσει από τις ΑΕΝ, έχουν ταξιδέψει το μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως. Αυτές οι ΑΕΝ, που επανδρώνονται με αξιόλογους και φιλότιμους Ναυτοδιδάσκαλους (που δίνουν γνώσεις και εμπειρίες στα παιδιά μας), προσφέρουν τα μέγιστα στην εθνική μας οικονομία.
Πρέπει όμως κι εμείς (ο καθένας από το πόστο του) να βοηθήσουμε αυτά τα νέα παιδιά. Τους Δόκιμους Πλοιάρχους, στα πρώτα τους βήματα. Να τους κάνουμε ν’ αγαπήσουν το επάγγελμά μας και να σταδιοδρομήσουν σε αυτό. Έχουμε ηθική αλλά και επαγγελματική υποχρέωση απέναντι στους αυριανούς συναδέλφους μας.
Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια μέχρι την επίτευξη του τελικού μας στόχου, που είναι η αναγνώριση των ΑΕΝ, σαν ισότιμες με τα Ανώτερα Ιδρύματα. Με την ολοκλήρωση των σπουδών και την απόκτηση του Διπλώματoς, αυτό να αναγνωρίζεται ισότιμο με ΑΤΕΙ.
Θα είμαστε υπέρμαχοι της προσπάθειας, προκειμένου να προχωρήσει ο εξοπλισμός των ΑΕΝ, με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σημερινών υπερσύγχρονων πλοίων, αλλά και της Ναυτιλίας γενικότερα.
Να συμπληρωθούν τα κενά σε διδακτικό προσωπικό από ικανούς μόνιμους συναδέλφους Ναυτοδιδάσκαλους, σωστά αμειβόμενους και όχι με το απαράδεκτο καθεστώς των ωρομισθίων. Είμαστε μαζί, με τους Ναυτοδιδάσκαλους των AEN-ΚΕΣΕΝ-ΡΗ-ΡΕ-ΣΩΣΤΙΚΩΝ στον αγώνα τους προκειμένου να μην υποβαθμιστούν κι άλλο οι μισθοί τους.
Οι ΑΕΝ καθώς και το ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων είναι απαραίτητο να διατηρήσουν το ναυτικό χαρακτήρα τους, με καθηγητές και Διευθυντές Σπουδών Πλοιάρχους.
Να αποκατασταθούν οι ζημιές στα κτίρια και στις υποδομές των ΑΕΝ και του ΚΕΣΕΝ. Έτσι ώστε το ΚΕΣΕΝ και οι ΑΕΝ να αποκτήσουν το κύρος και την αξία που τους αρμόζει και δικαιούνται να έχουν. Εδώ θα πρέπει να αναφέρω ότι εκτενέστατες επισκευές και ανακαίνιση, έγιναν ήδη στο ΚΕΣΕΝ και σε κάποιες ΑΕΝ, με δωρεές της ΕΕΕ και του Ευγενίδειου Ιδρύματος. Επίσης πρέπει να υπενθυμίσουμε και τη δωρεά της ΕΕΕ του συστήματος ECDIS με το πρόγραμμα του στην Ένωσή μας και γι’αυτό τους ευχαριστούμε θερμά. Έχουν ήδη γίνει σεμινάρια σε Πλοιάρχους και Αξιωματικούς της ακτοπλοΐας.
Θέλω επίσης να αναφερθώ στη συνεργασία της Ένωσής μας με τα Κολλέγια ALBA και BCA. Τα οποία, προσφέρουν υποτροφίες για τα μέλη της Ένωσής μας. Σε αντίθεση με τα Ελληνικά Δημόσια Ιδρύματα, τα προαναφερόμενα Κολλέγια, αναγνωρίζουν τις γνώσεις και την ποιότητα του Έλληνα Πλοιάρχου συμπεριλαμβάνοντας τους, στα υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακά που προσφέρουν».
«Επίσης, να θυμίσουμε ότι η Ένωσή μας έχει βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών, την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε., τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το PROPELLER CLUB (AMVER) καθώς και με το βραβείο «ΕΥΚΡΑΝΤΗ» από το περιοδικό ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ για την γενική προσφορά της στο χώρο της Ναυτιλίας. Ενώ παλαιότερα, είχε βραβευτεί με το βραβείο «Γρηγόρης Ξενόπουλος» από την Ένωση Λογοτεχνών για τον ίδιο λόγο και όχι μόνο».
095-900x450

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.