Οδηγία για τον εξοπλισμό πλοίων

Οδηγία για τον εξοπλισμό πλοίων

16
Οδηγία για τον εξοπλισμό πλοίων

Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα “Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων και την κατάργηση της Οδηγίας 96/98/ΕΚ”

Εισηγήτρια: η Δρ. Άννα Μπρεδήμα

Η Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) (Βρυξέλλες, 20-21/3/2013) υιοθέτησε γνωμοδότηση περί του σχεδίου Οδηγίας σχετικά με τον ναυτιλιακό εξοπλισμό με ψήφους 113 υπέρ, 1 κατά, 1 αποχή, εισηγήτρια την Δρα. Άννα Μπρεδήμα (Ομάδα Ι – Εργοδότες) και εμπειρογνώμονα τον κ. Ι. Πανόπουλο. Η γνωμοδότηση απηχεί ευρέως τις ελληνικές θέσεις.

Η γνωμοδότηση αυτή τονίζει ότι η βιομηχανία εξοπλισμού πλοίων αποτελεί έναν υψηλής προστιθέμενης αξίας, πρωτοπόρο και καθαρά εξαγωγικό κλάδο με υψηλά επίπεδα επενδύσεων σε Ε&Α, 5.000 – 6.000 επιχειρήσεις και 300.000 θέσεις εργασίας. Η προτεινόμενη Οδηγία θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ασφάλειας για τα πλοία της ΕΕ και για τα πληρώματά τους, και θα δώσει ώθηση στη βιομηχανία εξοπλισμού πλοίων προάγοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη. Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια νέα Oδηγία σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων (“ΟΕΠ”) και επιδοκιμάζει τον γενικό σκοπό της. Με την πρόταση διασφαλίζεται η εναρμονισμένη εφαρμογή των προτύπων του IMO για τον εξοπλισμό αυτό και η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς εξοπλισμού πλοίων, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα και την πρόληψη της ρύπανσης. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι ο IMO αναπτύσσει πρότυπα και διαδικασίες δοκιμών εξοπλισμού πλοίων πολύ πριν από την υποχρεωτική εγκατάστασή του σε πλοία. Η συλλογική δράση των κρατών μελών στις διαδικασίες του IMO θα διασφαλίσει την τήρηση των στόχων της Οδηγίας χωρίς να είναι αναγκαία η χρήση προσωρινών μονομερών προτύπων εξοπλισμού τα οποία, τελικά, ενδέχεται να μην συμμορφώνονται με τα πρότυπα του IMO και να χρειάζονται αντικατάσταση ή υπαγωγή στη ρήτρα “κατοχύρωσης κεκτημένων δικαιωμάτων” (grandfathering clause). Η διατήρηση περιφερειακών προτύπων βασιζόμενων σε διαφορετική εφαρμογή των προτύπων του IMO μπορεί να βλάψει την ανταγωνιστικότητα του στόλου της ΕΕ και να μειώσει τα επίπεδα ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας. Η ΕΟΚΕ επιδοκιμάζει την προτεραιότητα που δίδεται στο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, που συνάδει με τον παγκόσμιο χαρακτήρα της ναυτιλίας. Οι διατάξεις που εξουσιοδοτούν την Επιτροπή να υιοθετεί εκτελεστικές πράξεις για την επικαιροποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ, να υιοθετεί κοινά κριτήρια και διαδικασίες για την εφαρμογή αυτών των απαιτήσεων και των προτύπων και να δημοσιεύει σχετικές πληροφορίες, θα προωθήσουν τους στόχους της Οδηγίας.

Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι απαιτείται μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά την εμβέλεια και την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της Οδηγίας, οι οποίες αφορούν τις απαιτήσεις αμοιβαίας αναγνώρισης και αποδοχής εξοπλισμού, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό αριθ. 613/91/EΟΚ για τη μετανηολόγηση στο εσωτερικό της Κοινότητας, στον Κανονισμό σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης (νηογνώμονες) και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών και στη Συμφωνία του 2004 μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών συμμόρφωσης του εξοπλισμού πλοίων.

Ο εγκεκριμένος εξοπλισμός πλοίων που έχει τοποθετηθεί σε πλοίο θα μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα σε όλα τα κράτη μέλη διότι θα φέρει το κοινοτικό σήμα (πηδαλιόσχημο σήμα) που θα αποδεικνύει τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις IMO/ΟΕΠ. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τη δυνατότητα συμπλήρωσης ή αντικατάστασης του πηδαλιόσχημου σήματος με ηλεκτρονικές ετικέτες οι οποίες διευκολύνουν την επιθεώρηση των πλοίων που καταπλέουν σε λιμένες της ΕΕ και συμβάλλουν στην καταπολέμηση της παραχάραξης.

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.