Τα οικονομικά αποτελέσματα της Attica Group

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Attica Group

11
Τα οικονομικά αποτελέσματα της Attica Group

 

Στην πρώτη χρονιά λειτουργίας του, το Blue Star Delos συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου.

Επαναδραστηριοποίηση του Ομίλου στη σύνδεση Ραφήνα-Κυκλάδες.

Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, επηρέασε τη συνολική κίνηση στις γραμμές της Αδριατικής θάλασσας και στο εσωτερικό.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group, θυγατρικής εταιρίας της Marfin Investment Group, ανακοινώνει τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2012 (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος) τα οποία παρουσιάζουν Ενοποιημένες Πωλήσεις Ευρώ 207,16 εκατ. (Ευρώ 203,02 εκατ. το εννεάμηνο 2011) και Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) Ευρώ 13,94 εκατ. (Ευρώ 0,51 εκατ.). Η σημαντική βελτίωση των λειτουργικών κερδών (EBITDA) οφείλεται σε μεγάλο μέρος στα νέα πλοία, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του στόλου και στην επιτυχή προσπάθεια μείωσης των διοικητικών και λειτουργικών εξόδων.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της Attica Group, παρουσιάζουν μειωμένες Ζημίες μετά από Φόρους Ευρώ 14,81 εκατ. (Ζημίες Ευρώ 26,45 εκατ. στα οποία περιλαμβάνονται έκτακτα κέρδη Ευρώ 3,9 εκατ. από την πώληση του Superferry II). Σημαντικός παράγων στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων είναι η διεθνής τιμή του πετρελαίου από όπου ορίζεται η τιμή των ναυτιλιακών καυσίμων που καταναλώνουν τα πλοία του Ομίλου. Το εννεάμηνο του 2012, το διεθνές κόστος καυσίμου ανά μετρικό τόνο εκπεφρασμένο σε Ευρώ αυξήθηκε κατά 21% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2011 επιβαρύνοντας σημαντικά τα έξοδα λειτουργίας των πλοίων.

Τα οικονομικά στοιχεία του εννεαμήνου 2012 ως και αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2011 απεικονίζονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και παρουσιάζουν την 30η Σεπτεμβρίου, 2012 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ευρώ 388,83 εκατ. (Ευρώ 406,22 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου, 2011) και Πάγια Στοιχεία (πλοία) αξίας Ευρώ 740,01 εκατ. (Ευρώ 712,93 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου, 2011). Στα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2012 περιλαμβάνονται καταβληθέντες χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Ευρώ 10,33 εκατ. έναντι Ευρώ 8,22 εκατ. το εννεάμηνο του προηγούμενου έτους και αποσβέσεις Ευρώ 20,17 εκατ. έναντι Ευρώ 20,37 εκατ. την ίδια περίοδο το 2011. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου στη λήξη του εννεαμήνου 2012 ανήλθαν σε Ευρώ 19,7 εκατ.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2012 η Attica Group δραστηριοποιήθηκε στην Αδριατική θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με πέντε πλοία Superfast και με την προσθήκη του νεότευκτου Blue Star Patmos από τον Ιούλιο 2012, με οκτώ πλοία Blue Star. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ελληνικών λιμεναρχείων, η συνολική κίνηση στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας σημείωσε μείωση 30% σε επιβάτες και σε Ι.Χ. οχήματα και 14% σε φορτηγά οχήματα σε συνολικά 23% λιγότερα δρομολόγια το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2011.

Στις γραμμές αυτές, τα πλοία της Attica Group, Superfast VI, Superfast XI (σε κοινοπραξία στην γραμμή της Ancona, με ένα πλοίο της ΑΝΕΚ από τον Ιούνιο 2011), Superfast I και Superfast II, με 11% λιγότερα δρομολόγια από το εννεάμηνο 2011, διατήρησαν την πρώτη θέση και αύξησαν τα μερίδια αγοράς κατά τρεις μονάδες σε 33% στους επιβάτες, κατά τέσσερις μονάδες σε 36% στα φορτηγά οχήματα και κατά μία μονάδα στα Ι.Χ. οχήματα με μερίδιο 29%. Το μεταφορικό έργο των πλοίων του Ομίλου στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2012 ανήλθε σε 372.087 επιβάτες (μείωση 23%), 84.021 φορτηγά οχήματα (μείωση 4%) και 72.438 Ι.Χ. οχήματα (μείωση 28%).

Στις γραμμές εσωτερικού Πειραιάς-Κυκλάδες, Πειραιάς-Δωδεκάνησα, Πειραιάς-Ηράκλειο το εννεάμηνο 2012 και στη σύνδεση Ραφήνα-Κυκλάδες από τις αρχές Ιουνίου 2012 και Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη από τα μέσα Ιουλίου 2012, εκτελώντας τον ίδιο συνολικό αριθμό δρομολογίων με το εννεάμηνο του 2011, η κίνηση με τα πλοία του Ομίλου ήταν 2.592.000 επιβάτες, (αύξηση 1%), 110.000 φορτηγά οχήματα (αύξηση 7%) και 328.000 Ι.Χ. οχήματα και μοτοσυκλέτες (αύξηση 4%). Στη γραμμή του Ηρακλείου ένα πλοίο του Ομίλου λειτουργεί κοινοπρακτικά με ένα πλοίο της ΑΝΕΚ από τον Ιούνιο 2011.

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η σημαντική βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος του Ομίλου επετεύχθη σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενης ύφεσης της Ελληνικής Οικονομίας, που προκάλεσε μείωση της κίνησης σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιούνται πλοία του Ομίλου, υψηλότερου κόστους καυσίμων και παρά τους άνισους όρους ανταγωνισμού εις βάρος των πλοίων υπό ελληνική σημαία στις γραμμές της Αδριατικής θάλασσας. Φαινόμενα ύπαρξης άνισων όρων ανταγωνισμού παρατηρήθηκαν πρόσφατα και σε ορισμένες γραμμές του εσωτερικού. Με αυτά τα δεδομένα και με γνώμονα την προσαρμογή της προσφοράς προς τη ζήτηση, η διοίκηση του Ομίλου εφήρμοσε ένα ανανεωμένο πλάνο δρομολόγησης του στόλου όσον αφορά τη συχνότητα των δρομολογίων και το χρόνο ταξιδιού, ενώ παράλληλα επέτυχε μείωση των διοικητικών εξόδων και εξόδων λειτουργίας των πλοίων.

Σε συνδυασμό με τα ανωτέρω, οι διαπραγματεύσεις της Εταιρίας και των θυγατρικών της με τις δανείστριες Τράπεζες για την αναδιάρθρωση των δανείων του Ομίλου βρίσκονται σε εξέλιξη για την εύρεση της καταλληλότερης δομής πληρωμής των υποχρεώσεων της Εταιρίας και των θυγατρικών της προς τις Τράπεζες, χωρίς να θίγονται τα συμφέροντα της Εταιρίας και των Τραπεζών.

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.