Το σχέδιο Νόμου για την πειρατεία

Το σχέδιο Νόμου για την πειρατεία

12
Το σχέδιο Νόμου για την πειρατεία

Δόθηκε στη δημοσιότητα το σχέδιο Νόμου για την παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς σε εμπορικά πλοία.

Το σχέδιο Νόμου, το οποίο υπογράφετε από τους υπουργούς Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Προστασίας του Πολίτη είναι το κάτωθι:

Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς

1.       Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής, η παροχή υπηρεσιών από μέχρι έξι ένοπλους ιδιώτες φρουρούς σε υπό ελληνική σημαία εμπορικό πλοίο που δεν εκτελεί πλόες θαλασσίων ενδομεταφορών, για άμυνα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από επιθέσεις που συνιστούν πειρατεία κατά την έννοια του όρου αυτού σύμφωνα με τα άρθρα 101, 102 και 103 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (ν. 2321/1995 «Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δίκαιο της Θάλασσας και της Συμφωνίας που αφορά την εφαρμογή του μέρους XI της Σύμβασης», Α’ 136) και του άρθρου 215 του ν.δ. 187/73 περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Α’ 261).

2.       Οι ένοπλοι ιδιώτες φρουροί δεν μπορεί να είναι ηλικίας μικρότερης των εικοσιενός ετών, δεν μπορεί να έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή μεγαλύτερη των έξι μηνών για οποιοδήποτε αδίκημα που τελέσθηκε με δόλο και πρέπει να αποτελούν προσωπικό εταιρείας που είναι εγκαταστημένη και λειτουργεί νομίμως σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που προβλέπονται στον παρόντα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μετά από σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εξωτερικών και Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μπορεί να εγκρίνει την έκδοση άδειας για πλοίο και σε περίπτωση εταιρείας που είναι εγκαταστημένη και λειτουργεί νομίμως σε άλλο κράτος εκτός εκείνων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο και ιδιαίτερα σε κράτος που συμμετέχει σε διεθνείς δράσεις για την καταπολέμηση της πειρατείας.

3.  Η παροχή υπηρεσιών ενόπλων ιδιωτών φρουρών κατά τα οριζόμενα στον παρόντα
νόμο δεν υποκαθιστά τη λήψη και εφαρμογή μέτρων στο πλοίο σύμφωνα με τις
Οδηγίες Βέλτιστης Διαχείρισης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

Άρθρο 2

Όροι και προϋποθέσεις έκδοσης άδειας

1. α)Η άδεια του προηγούμενου άρθρου:

αα)  εκδίδεται κατόπιν  αίτησης  του  πλοιοκτήτη  ή  διαχειριστή  του  πλοίου  και

περιλαμβάνει στοιχεία για την εξατομίκευση του πλοίου καθώς και ανάλυση του

εκτιμώμενου κινδύνου, που διαμορφώνεται αφού ληφθούν υπόψη οι απόψεις του

πλοίαρχου του πλοίου.

ββ) εκδίδεται εντός δεκαπέντε ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου, στην

ελληνική και την αγγλική γλώσσα για συγκεκριμένο πλοίο και φέρεται επί αυτού σε

πρωτότυπο.

2.   α) Η ισχύς της άδειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες και παρατείνεται:

αα) αυτοδίκαια στην περίπτωση που αυτή λήξει ενώ το πλοίο βρίσκεται σε πλου και μέχρι τον κατάπλου του σε λιμένα που επιτρέπεται η αποβίβαση των ιδιωτών φρουρών και του εξοπλισμού τους,

ββ) κατόπιν αιτήσεως του πλοιοκτήτη ή του διαχειριστή του πλοίου πριν τη λήξη της, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης της.

3.  α) Για την έκδοση ή την παράταση ισχύος κάθε άδειας καταβάλλεται από τον
αιτούντα τέλος:

αα) δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, εφόσον η ισχύς της είναι έως τριών μηνών,

ββ) τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) ευρώ, εφόσον η ισχύς της είναι άνω των

τριών μηνών,

β) Τα παραπάνω ποσά περιέρχονται ως έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και

εγγράφονται στους οικείους ΚΑΕ του ειδικού φορέα της Ελληνικής Υπηρεσίας

Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων.

4.     Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ιδιαίτερα σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των όρων της άδειας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφούμενη κατάσταση στο φαινόμενο της πειρατείας, μπορεί με αιτιολογημένη Απόφαση του να ακυρώσει ή να αναστείλει την ισχύ άδειας που έχει εκδοθεί.

5.     Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για την έκδοση της οποίας λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές οδηγίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, καθορίζονται ειδικότερες προϋποθέσεις για την έκδοση της άδειας του άρθρου 1 όπως, η εξασφάλιση της ασφάλειας του πλοίου και των επιβαινόντων σε σχέση με τον εξοπλισμό και τα διατιθέμενα μέσα του πλοίου, η ασφαλιστική κάλυψη των ιδιωτών φρουρών, τα προσόντα αυτών, ο τύπος και η ποσότητα των όπλων και των πυρομαχικών, ο εξοπλισμός αυτοπροστασίας και ενδοεπικοινωνιών, η ενημέρωση των αρμοδίων ελληνικών αρχών για το χρόνο ανάληψης των όπλων, τη χρήση αυτών και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτών, τις υποχρεώσεις του πλοιάρχου ιδιαίτερα όσον αφορά στην εξοικείωση των ιδιωτών φρουρών επί του πλοίου και την καταγραφή της δραστηριότητας τους επί αυτού, τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει ο φάκελος με την αίτηση του πλοιοκτήτη ή του διαχειριστή πλοίου,οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των όρων χορήγησης της άδειας και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.

6.     Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ρυθμίζονται τα περί εισόδου/εξόδου στη/από τη χώρα και μεταφοράς στο/από το πλοίο όπλων και πυρομαχικών, που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών ενόπλων ιδιωτών φρουρών σε πλοίο που βρίσκεται σε ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο.

7.     Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας και Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα προσόντα, η πιστοποίηση και λοιπές λεπτομέρειες που αφορούν προσωπικό ιδιωτών ενόπλων φρουρών που διατίθενται σε πλοία από εταιρείες που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Άρθρο 3

Δικαιώματα ναυτικών 

Οι ένοπλοι ιδιώτες φρουροί του παρόντος νόμου δεν αποτελούν μέλη του πληρώματος του πλοίου.   Ναυτικός, μέλος πληρώματος του πλοίου που μετά την έκδοση της άδειας παροχής υπηρεσιών ενόπλων ιδιωτών φρουρών επιθυμεί τη διακοπή της εργασίας του στο πλοίο δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας, δικαιούμενος σε παλιννόστηση με δαπάνες του πλοιοκτήτη ή του διαχειριστή του πλοίου. Ο πλοιοκτήτης ή ο διαχειριστής του πλοίου ενημερώνει άμεσα δια του πλοιάρχου του πλοίου τα μέλη του πληρώματος περί της έκδοσης της άδειας.

Άρθρο 4

Χρήση όπλων 

1.     Οι ένοπλοι ιδιώτες φρουροί που παρέχουν υπηρεσίες επί του πλοίου σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, τελούν υπό την εξουσία του πλοιάρχου και ενεργούν μετά από σύμφωνη γνώμη του, που εκφράζεται αφού ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος που απειλείται, ιδιαιτέρως εφόσον αυτός είναι άμεσα επικείμενος και δεν μπορεί αλλιώς να αποφευχθεί, σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται στο Σχέδιο Ασφαλείας του πλοίου.

2.     Τα όπλα και τα πυρομαχικά των ενόπλων ιδιωτών φρουρών φυλάσσονται εντός του πλοίου σε χώρο όπου έχουν πρόσβαση από κοινού ο πλοίαρχος ή ο αντικαταστάτης του και ο επικεφαλής των ενόπλων ιδιωτών φρουρών ή ο αντικαταστάτης του που αναφέρονται ονομαστικά στην άδεια.

3.  Σε περίπτωση που το πλοίο πλέει σε περιοχές εκτός των περιοχών υψηλού
κινδύνου για πειρατική επίθεση, όπως αυτές καθορίζονται στην άδεια, δεν
επιτρέπεται οποιαδήποτε χρήση των όπλων και των πυρομαχικών ενόπλων ιδιωτών
φρουρών, συμπεριλαμβανομένης και της συντήρησης αυτών.

4.  Κατά τον διάπλου πλοίου από περιοχές υψηλού κινδύνου για πειρατική επίθεση, η
χρήση των όπλων και των πυρομαχικών ενόπλων ιδιωτών φρουρών δύναται να
απαγορευθεί αν δοθούν οδηγίες από το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής ή άλλη ελληνική στρατιωτική αρχή ή αλλοδαπή στρατιωτική αρχή που
δρα στις περιοχές αυτές ή αν ο πλοίαρχος άρει τη σύμφωνη γνώμη του.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις πλοιάρχου ελληνικού πλοίου

Ο πλοίαρχος του πλοίου το οποίο έχει εφοδιασθεί με την άδεια του άρθρου 1 υποχρεούται, εφόσον απαιτείται, να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές παράκτιου κράτους εντός των χωρικών υδάτων του οποίου διαπλέει ή σε λιμένα ή αγκυροβόλιο του οποίου καταπλέει περί της ύπαρξης στο πλοίο όπλων και πυρομαχικών, ενόπλων ιδιωτών φρουρών, του αριθμού, του είδους και της ποσότητας αυτών καθώς και του χώρου φύλαξης τους, επιδεικνύοντας την άδεια. Η ίδια υποχρέωση του πλοιάρχου υφίσταται αν το αίτημα προέρχεται από κυβερνήτη πολεμικού πλοίου οποιουδήποτε κράτους στην ανοιχτή θάλασσα.

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις πλοιάρχου πλοίου ξένης σημαίας

Πλοίαρχος πλοίου υπό ξένη σημαία υποχρεούται 24 ώρες πριν τον κατάπλου σε ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο να ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια Λιμενική Αρχή σε περίπτωση που επί αυτού επιβαίνουν ένοπλοι ιδιώτες φρουροί ή/και βρίσκονται στο πλοίο όπλα και πυρομαχικά που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών ενόπλων ιδιωτών φρουρών και να συμμορφώνεται με τις τυχόν χορηγούμενες οδηγίες. Η ενημέρωση αυτή αφορά τον αριθμό, το είδος και την ποσότητα των όπλων και των πυρομαχικών καθώς και τον χώρο φύλαξης τους επί του πλοίου καθώς και τον εφοδιασμό του πλοίου με τη σχετική άδεια των αρχών της σημαίας του πλοίου. Την ίδια υποχρέωση ενημέρωσης και συμμόρφωσης έχει ο πλοίαρχος πλοίου υπό ξένη σημαία σε περίπτωση που ερωτηθεί από κυβερνήτη πλωτού μέσου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή ελληνικού πολεμικού πλοίου, όταν το υπό την διακυβέρνηση του πλοίο βρίσκεται εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Άρθρο 7

Γενική απαγόρευση

1. Απαγορεύεται εντός της ελληνικής επικράτειας οποιαδήποτε χρήση όπλων και πυρομαχικών, συμπεριλαμβανομένης και της συντήρησης αυτών, που μεταφέρονται ή βρίσκονται σε πλοίο υπό ξένη σημαία.

2.Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 και του άρθρου 6 όσον αφορά τη συμμόρφωση με χορηγούμενες από Λιμενική Αρχή οδηγίες, όπλα και πυρομαχικά που βρίσκονται σε κάθε πλοίο και σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών ενόπλων ιδιωτών φρουρών πρέπει να είναι σε ειδικό κλειδωμένο χώρο επί αυτού, όταν το πλοίο βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας.

Άρθρο 8

Κυρώσεις

1.           Για κάθε παράβαση του παρόντος επιβάλλεται στον πλοιοκτήτη, διαχειριστή πλοίου, πλοίαρχο, εταιρεία παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, ιδιώτη φρουρό, ποινή φυλάκισης που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών ετών χωρίς μετατροπή.

2.           Όπλα και πυρομαχικά ενόπλων ιδιωτών φρουρών επί πλοίου υπό ελληνική ή ξένη σημαία που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια, για τα οποία δεν έχει εκδοθεί άδεια των αρχών της σημαίας του πλοίου, κατάσχονται και περιέρχονται στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή. Η κατάσχεση δεν αίρεται ακόμα και αν η άδεια των αρχών της σημαίας επιδειχθεί μεταγενέστερα ή εκδοθεί μεταγενέστερα έστω και με αναδρομική ισχύ.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.