Έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ATTICA

Έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ATTICA

4
Έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ATTICA

Η ATTICA A.E. Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στην οποία παρέστησαν μέτοχοι κατέχοντες – εκπροσωπούντες 179.624.052 μετοχές επί συνόλου 191.660.320 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 93,72%, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

1.      Ενέκρινε ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από ευρώ 0,83 ανά μετοχή σε ευρώ 0,30 ανά μετοχή, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α  του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει.

-            Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 179.624.052, ήτοι ποσοστό 93,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 179.624.052 (93,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0, Λευκά / Αποχή 0.

2.      Ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 81.455.636 νέων μετοχών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 17 νέες μετοχές για κάθε 40 παλαιές μετοχές.  Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε σε ευρώ 0,30 ανά μετοχή.

Περαιτέρω η γενική συνέλευση ενέκρινε ότι τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών του ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης, σύμφωνα με την πρόταση του διοικητικού συμβουλίου και εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την αύξηση κεφαλαίου και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

-            Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 179.624.052, ήτοι ποσοστό 93,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.  Ψήφισαν: Υπέρ 179.624.052 (93,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0, Λευκά / Αποχή 0.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.