Attica Group: επάνοδος στη λειτουργική κερδοφορία

Attica Group: επάνοδος στη λειτουργική κερδοφορία

50
Attica Group: επάνοδος στη λειτουργική κερδοφορία

Το διοικητικό συμβούλιο της Attica Group, θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2015 τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες Πωλήσεις Ευρώ 39,55 εκατ. (Ευρώ 41,09 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2014) και Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) Ευρώ 2,27 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 7,23 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014. Για πρώτη φορά από τη χρήση 2007, ο Όμιλος παρουσιάζει θετικό EBITDA για το α΄ τρίμηνο έτους. Επισημαίνεται ότι ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα και οι τρεις πρώτοι μήνες του έτους παρουσιάζουν τη χαμηλότερη κίνηση από όλα τα άλλα τρίμηνα του έτους. Οι ενοποιημένες ζημίες προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) μειώθηκαν σημαντικά και ανήλθαν σε Ευρώ 3,47 εκατ. έναντι αντίστοιχων ζημιών Ευρώ 13,29 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2014. Οι ζημίες μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 10,87 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 16,64 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα ανωτέρω αποτελέσματα επετεύχθησαν εκτελώντας δρομολόγια με ένα πλοίο λιγότερο, αφού το Blue Star Ithaki επωλήθη τον Νοέμβριο του 2014.

Στο α΄ τρίμηνο του 2015, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, αυξήθηκε το μέσο μεταφορικό έργο ανά δρομολόγιο σε όλες τις κατηγορίες εσόδων και  ιδιαίτερα στα φορτηγά οχήματα, τα οποία είναι και η βασική πηγή εσόδων τους χειμερινούς μήνες. Για να επιτευχθεί η βελτίωση του μεταφορικού έργου ανά δρομολόγιο απαιτήθηκε αναδιάρθρωση δρομολογίων καθώς και αλλαγές πλοίων μεταξύ δρομολογίων με διττό στόχο, αφενός την κάλυψη των δρομολογιακών υποχρεώσεων που προέκυψαν από την πώληση του Blue Star Ithaki και αφετέρου την αύξηση του οικονομικού αποτελέσματος του Ομίλου. Η αποτελεσματική διαχείριση των δρομολογίων των πλοίων οδήγησε επίσης στην εξοικονόμηση καυσίμων, η οποία σε συνδυασμό με τη μείωση των τιμών καυσίμου σε σχέση με το αντίστοιχο α΄ τρίμηνο του 2014 (μέση μείωση κατά 35% περίπου), επέφερε μείωση του λειτουργικού κόστους και βοήθησε στην επίτευξη ενός θετικότερου αποτελέσματος σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Στις 31 Μαρτίου 2015, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε Ευρώ 24,38 εκατ. (Ευρώ 23,94 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2014). Τα Πάγια Στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν στις 31.03.2015 σε Ευρώ 575,36 εκατ. (Ευρώ 581,01 εκατ. στις 31.12.2014). Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου το α΄ τρίμηνο του 2015 ανέρχεται σε Ευρώ 283,22 εκατ. (Ευρώ 282,16 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2014) από τα οποία Ευρώ 271,86 εκατ. αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (Ευρώ 270,80 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2014) και Ευρώ 11,36 εκατ. βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (Ευρώ 11,36 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2014).

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 31.03.2015 σε ευρώ 332,00 εκατ. και αντιστοιχούν σε ευρώ 1,73 ανά μετοχή της εταιρίας.

Μεταφορικό έργο

Κατά τα α’ τρίμηνο του 2015 η Attica Group δραστηριοποιήθηκε μέσω των θυγατρικών της στην Αδριατική θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με δώδεκα ιδιόκτητα επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία από τα οποία τα τέσσερα δρομολογήθηκαν στις διεθνείς γραμμές της Αδριατικής και τα οκτώ στην Ελληνική Ακτοπλοΐα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2015 διακινήθηκαν με τα πλοία του Ομίλου συνολικά 438 χιλ. επιβάτες, έναντι 499 χιλ. το α΄ τρίμηνο του 2014,55 χιλ. Ι.Χ. οχήματα έναντι 61 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και 56 χιλ. φορτηγά οχήματα έναντι 57 χιλ. το α΄ τρίμηνο του 2014.

Στην αγορά της Αδριατικής και ειδικότερα στις γραμμές Πάτρα–Ηγουμενίτσα–Ανκόνα και Πάτρα–Ηγουμενίτσα–Μπάρι, το μεταφορικό έργο των πλοίωνSuperfast XI, Superfast XII (σε κοινοπραξία με ένα πλοίο της ΑΝΕΚ), Superfast I και Superfast II, με 10,3% λιγότερα δρομολόγια από το α΄ τρίμηνο του 2014, μειώθηκε κατά 11,7% στους επιβάτες, κατά 14,4% στα Ι.Χ. οχήματα και αυξήθηκε κατά 1% στα φορτηγά οχήματα.

Στις γραμμές εσωτερικού Πειραιάς–Κυκλάδες, Πειραιάς–Δωδεκάνησα, Πειραιάς–Ηράκλειο και Πειραιάς–Χίος–Μυτιλήνη, το α΄ τρίμηνο του 2015, εκτελώντας συνολικά 14% λιγότερα δρομολόγια από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, το μεταφορικό έργο του Ομίλου μειώθηκε κατά 12,3% στους επιβάτες, κατά 8,8% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 4,8% στα φορτηγά οχήματα. Στη γραμμή του Ηρακλείου ένα πλοίο του Ομίλου λειτουργεί κοινοπρακτικά με ένα πλοίο της ΑΝΕΚ.

Τρέχουσες εξελίξεις

Στο πλαίσιο ενδυνάμωσης του στόλου της, η Attica Group ναύλωσε στις 8 Απριλίου 2015 το επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο BLUE GALAXY με σύμβαση μακροχρόνιας ναύλωσης. Το Blue Galaxy έχει ολικό μήκος 192 μέτρα, ταχύτητα 24 κόμβους και μεταφορική ικανότητα 1.500 επιβατών και 703 αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως ή 150 φορτηγών οχημάτων και 70 αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως. Το πλοίο ανακαινίστηκε πλήρως έτσι ώστε να ικανοποιούνται όλες οι προδιαγραφές και τα υψηλά επίπεδα ποιότητας που χαρακτηρίζουν όλα τα πλοία της Attica Group και δρομολογήθηκε στη γραμμή Πειραιάς–Χανιά Κρήτης από τις 24 Απριλίου 2015, στο πλαίσιο της κοινοπραξίας με την ΑΝΕΚ Α.Ε.

Η διοίκηση συνεχίζει να επεξεργάζεται σχέδια ενίσχυσης του κύκλου εργασιών του Ομίλου με νέους συνδυασμούς δρομολογίων, καθώς και ανάπτυξη σε νέες αγορές, εντός και εκτός Ελλάδας.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.