Το ψήφισμα των Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού

Το ψήφισμα των Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού

417
Το ψήφισμα των Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού

Στις 12 και 13 Μαΐου 2015, πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Πάσης Τάξεως, σύμφωνα με το καταστατικό, προκειμένου τα μέλη της :

1) Nα εγκρίνουν :

α. Τον διοικητικό απολογισμό 2014

β. Τον προγραμματισμό δράσης 2015

γ. Τον οικονομικό απολογισμό 2014

2) Να εκλέξουν τα μέλη εξελεγκτικής και εφορευτικής επιτροπής ΠΕΠΕΝ 2015

Η γενική συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού αφού άκουσε τον προγραμματισμό της διοίκησης, τις προτάσεις που αναπτύχθηκαν πάνω στα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο τον ναυτικό κόσμο, τους εργαζομένους γενικά αλλά και κάθε άνθρωπο, εγκρίνει το ακόλουθο ψήφισμα:

Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΝΑΤ-ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ:

1.Ολοκλήρωση της αναπροσαρμογής του εφ’άπαξ.

2.Να εξαιρεθούν οι συνταξιούχοι ναυτικοί από τις περικοπές που επέβαλλε η κυβέρνηση. Έχουν προσφέρει πολλά, έχουν πληρώσει πολλά, τους οφείλονται περισσότερα.

3. Παραμένουμε στις θέσεις μας για την αυτονομία και την αυτοτέλεια του Ο.Ν.  Ελεύθερη επιλογή γιατρού, όπως επίσης και ελεύθερη επιλογή Κέντρου και Νοσοκομείου-Κλινικής με αναβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

4.Την αυτονομία και αυτοτέλεια του Ταμείου Προνοίας Αξιωματικών Ε.Ν. και λειτουργίας του σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΕΝ, η διοίκηση του οποίου να περιέλθει στους Αξιωματικούς Ε.Ν. υπό την εποπτεία της Εστίας Ναυτικών. Άμεση νομοθετική ρύθμιση για την χρηματοδότηση του Ταμείου. Ταυτόχρονη καταβολή του εφάπαξ με την πρώτη σύνταξη.

5.Ουσιαστική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΝΑΤ και όλων των Ταμείων.

6.Ποινικοποίηση της καθυστέρησης εξόφλησης των ναυτολογίων και άλλων χρεών προς το ΝΑΤ.

7. Να διπλασιαστεί η χορηγούμενη απο το Νόμο αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου απο εργατικό ατύχημα του Πλοιάρχου και κάθε ναυτικού στην οικογένειά του.Το αυτό να συμβεί και στην περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας απο εργατικό ατύχημα. Επίσης να θεσπισθεί αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία κατά την διάρκεια της ναυτολόγησης.

8. Συνέχιση της λειτουργίας των κατασκηνώσεων για τα παιδιά των ναυτικών. Αποσαφήνιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αυτών και άρση των περιορισμών που ισχύουν σήμερα, ώστε να καταστεί δυνατή η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των.

9.Αξιοποίηση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Ε.Ν. (ΝΙΕΝ) και συνέχιση των σχετικών ενεργειών προς κάθε χρήση. Αποκλειστικά σαν Νοσηλευτικό Ίδρυμα.

Β. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ- ΓΕΝΕ:

1.Ο σχεδιασμός και η επίτευξη μιας εθνικής ναυτιλιακής πολιτικής, που να δίνει λύσεις και διεξόδους μέσα στις σημερινές συνθήκες και συγκυρίες των τεχνολογικών εξελίξεων και του διεθνούς ανταγωνισμού.

2. Αυστηρή εφαρμογή της 10μηνης απασχόλησης Πλοιάρχων, Αξιωματικών και Πληρωμάτων σε όλα τα επιβατηγά πλοία.

3.Την πλήρη ικανοποίηση του αιτήμάτος των Ελλήνων ναυτικών για την άσκηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της ψήφου, με την παροχή του δικαιώματος σε όλους του ναυτικούς, όπου και αν βρίσκονται.

4.Η ανάληψη πρωτοβουλίας από την χώρα μας για διεθνή συνεργασία και άμεση λήψη δραστικών μέτρων κατά της πειρατείας και τρομοκρατίας.

5.Οι γυναίκες συνάδελφοι να μην αποκλείονται απο την εργασία και να αντιμετωπίζονται ισότιμα. Άμεση λύση στο πρόβλημα της πρακτικής εκπαίδευσης των σπουδαστριών και σπουδαστών των ΑΕΝ.

6.Συνέχιση και εντατικοποίηση των ουσιαστικών ελέγχων και επιθεωρήσεων των υπό ελληνική σημαία πλοίων προκειμένου να διαπιστώνεται η συμμόρφωση των με τα προβλεπόμενα από την ελληνική Νομοθεσία όπως για τις οργανικές συνθέσεις κ.λ.π. Κατάργηση της τελευταίας νομοθετικής παρέμβασης που μειώνει τις οργανικές συνθέσεις.

7.Εντοπισμό των αιτίων που προκαλούν τα ναυτικά ατυχήματα ή επαγγελματικές ασθένειες και ανάληψη πρωτοβουλιών για την ουσιαστική αντιμετώπισή των.

8. Αναβάθμιση επιπέδων ασφαλείας των πλοίων, ιδιαίτερα των υπό σημαίες ευκαιρίας πλοίων και εντατικοποίηση των ελέγχων και επιθεωρήσεων αυτών στα πλαίσια εθνικών, περιφερειακών και διεθνών ρυθμίσεων.

9. Αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας του κράτους υποδοχής σε όλα τα θέματα που αφορούν την επάνδρωση των πλοίων ενισχύοντας την ελληνική νομοθεσία για τη διασφάλιση των σημερινών θέσεων εργασίας των Ελλήνων Ναυτικών και τη διεύρυνσή των στο μέλλον.

10.Θεσμοθέτηση ενιαίας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και απλοποίησης της γλώσσας των κειμένων. Σε κάθε περίπτωση η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας να εξακολουθήσει να υπερισχύει της όποιας ατομικής σύμβασης εργασίας εφ’όσον η Σ.Σ.Ε. είναι ευνοϊκότερη από την ατομική.

11.Σύσταση ειδικού φορέα-οργανισμού εγγύησης-για την κάλυψη των αποδοχών των ναυτικών  που εγκαταλείπονται από αφερέγγυους και αναξιόπιστους πλοιοκτήτες σε λιμάνια του εξωτερικού, αλλά και στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή που η απλήρωτη εργασία θερίζει τους συναδέλφους.

12.Η τροποποίηση-κωδικοποίηση του Κ.Δ.Ν.Δ. και Κ.Ι.Ν.Δ. και των Κανονισμών  Εσωτερικής Υπηρεσίας ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εξελίξεις λειτουργίας των πλοίων.

13.Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επάνδρωσης των Υπηρεσιών και Οργανισμών του ΥΝΑ από Πλοιάρχους και γενικά Αξιωματικούς του Ε.Ν., όπως VTS, PortState κτλ. Να επανδρωθούν πλήρως όλοι οι πλοηγικοί σταθμοί και όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες (συνεχείς προσεγγίσεις) να δημιουργηθούν νέοι.

14.Να επανέλθει το καθεστώς φορολόγησης των Ναυτικών, σύμφωνα και με τις πρό μνημονίων προτάσεις της ΠΝΟ.

15. Θέσπιση νομοθετικών μέτρων αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας του ΓΕΝΕ,  σύμφωνα με τις προτάσεις της ΠΝΟ.

Γ. ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

1.Ορθολογική μελέτη των αναγκών της ναυτιλίας για την παραγωγή στελεχών ώστε να συμβαδίζουν -κατά το δυνατόν – με τις θέσεις απασχόλησης. Εξοπλισμός των ΑΕΝ με σύγχρονα εποπτικά μέσα, που θα ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις των πλοίων. Αναγνώριση των ΑΕΝ ως ισότιμες με τα ΤΕΙ.

2.Αναμόρφωση του ΚΕΣΕΝ και αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας του, ιδιαίτερα για τον χρόνο φοίτησης, ύλη μαθημάτων, στελέχωση με μόνιμο διδακτικό προσωπικό, διαρκώς μετεκπαιδευόμενο και σωστά αμοιβόμενο. Την πλήρωση των κενών θέσεων από μόνιμους ναυτοδιδασκάλους  και όχι ωρομίσθιους,  για να μην υποβαθμίζεται περαιτέρω η παρεχόμενη εκπαίδευση. Εξοπλισμός με σύγχρονα εποπτικά μέσα που να ανταποκρίνονται στις σημερινές τεχνολογικές εξελίξεις.

3 Μετά την ένταξη της ναυτικής εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την αναγνώριση του καταληκτικού διπλώματος Πλοιάρχου Α’ από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006, να γίνει ρύθμιση που θα συμπεριλάβει και όλους του Πλοιάρχους Α’ των παρελθόντων ετών, από όπου και αν προέρχονται. Και αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4 Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες του Αρ.14 του Νόμου ώστε να αναγνωρισθούν τα διπλώματα όλων των Πλοιάρχων παρελθόντων ετών. Επίσπευση των διαδικασιών και νομοθετικών ρυθμίσεων για τη δημιουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε συνεργασία Πανεπιστημίων-ΑΕΝ όπως προβλέπεται.

5.Το επίδομα που καταβάλλεται στους σπουδαστές του ΚΕΣΕΝ να φθάσει στον βασικό  μισθό ΣΣΕ του Ανθυποπλοιάρχου και Υποπλοιάρχου αντίστοιχα.

6.Η δημιουργία κινήτρων προσέλκυσης και παραμονής στην Ναυτική Εκπαίδευση έμπειρου  και με σύγχρονη κατάρτιση εκπαιδευτικού προσωπικού προερχομένου από τις τάξεις των Αξιωματικών Καταστρώματος. Ισχυρά κίνητρα για συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων και συγγραμμάτων.

7.Αυστηρή εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων των αποφάσεων του ΙΜΟ όσο αφορά τη Ναυτική Εκπαίδευση.

Αναθέτει στο Προεδρείο της Π.Ε.Π.Ε.Ν. την επίδοση αυτού του ψηφίσματος στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, στον Πρόεδρο της Βουλής, στους αρμόδιους Υπουργούς και Κυβερνητικούς παράγοντες, τους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων, Βουλευτές και την δημοσίευση του στον Τύπο.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.