Aπό την ύφεση προς τη βραδεία ανάκαμψη

Aπό την ύφεση προς τη βραδεία ανάκαμψη

3
Aπό την ύφεση προς τη βραδεία ανάκαμψη

Ως επακόλουθο της συρρίκνωσης της παραγωγής τους τελευταίους μήνες του 2011, εκτιμάται ότι η οικονομία της ΕΕ ευρίσκεται τώρα σε ήπια ύφεση. Ενώ εξακολουθεί να υφίσταται έντονη αβεβαιότητα ως προς τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές προοπτικές, οι αποφασιστικές δράσεις στην άσκηση πολιτικής και οι μείζονες πρόοδοι στο ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο απέφεραν χαλάρωση των εντάσεων στις χρηματαγορές στις αρχές του 2012 και προσωρινή σταθεροποίηση της εμπιστοσύνης, που αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω στο διάστημα για το οποίο διατυπώνονται οι προβλέψεις. Μαζί με την αναμενόμενη επιτάχυνση της μεγέθυνσης της παγκόσμιας οικονομίας, προβλέπεται ότι από το δεύτερο εξάμηνο του έτους και εφεξής θα αποκατασταθεί η ανάκαμψη με βραδύ ρυθμό. Για το 2012 επιβεβαιώνεται σε αδρές γραμμές η εικόνα που σκιαγραφείται στις ενδιάμεσες προβλέψεις του Φεβρουαρίου, με προβαλλόμενη στασιμότητα του πραγματικού ΑΕΠ της ΕΕ και συρρίκνωσή του κατά -0,3% στην ευρωζώνη. Για το 2013 προβλέπεται οικονομική μεγέθυνση με ποσοστό 1,3%  στην ΕΕ και 1,0%  στην ευρωζώνη. Αναμένεται ότι η ανεργία θα παραμείνει υψηλή, σε ποσοστό 10% στην ΕΕ και 11% στην ευρωζώνη κατά την περίοδο που καλύπτεται από τις προβλέψεις. Αναμένεται ότι ο πληθωρισμός θα μετριαστεί σταδιακά, καθώς εξασθενεί η επίδραση από τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου και τις αυξήσεις των φόρων. Προβλέπεται ότι θα σημειωθεί πρόοδος στη δημοσιονομική εξυγίανση, όπου το 2013 τα δημόσια ελλείμματα θα υποχωρήσουν σε 3,3% στην ΕΕ και μόλις λιγότερο από 3% στην ευρωζώνη. Η οικονομική κατάσταση διαφέρει πολύ μεταξύ κρατών μελών, επίσης ενόψει και της συνεχιζόμενης προσαρμογής στις μεγάλες ανισότητες στις εξωτερικές θέσεις και τις διαρθρωτικές συνθήκες που έχουν αναφανεί κατά τα τελευταία έτη.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για τις οικονομικές και κοινωνικές υποθέσεις και το ευρώ, κ. Olli Rehn δήλωσε τα εξής: «Η ανάκαμψη είναι μπροστά μας, η οικονομική όμως κατάσταση παραμένει εύθραυστη, επειδή εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες ανισότητες μεταξύ κρατών μελών. Είμαστε μάρτυρες μιας εξελισσόμενης προσαρμογής των δημοσιονομικών και διαρθρωτικών ανισορροπιών που διαμορφώθηκαν πριν και μετά την έναρξη της κρίσης, και επιδεινώθηκαν από το εισέτι ασθενές οικονομικό κλίμα. Ωστόσο, εάν δεν αναληφθούν περαιτέρω αποφασιστικές ενέργειες, μπορεί να παραμείνει ο βραδύς ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης στην ΕΕ. Προϋπόθεση για οικονομική ανάπτυξη διαρκείας αποτελούν τα υγιή δημόσια οικονομικά, αξιοποιώντας δε το νέο ισχυρό πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης οφείλουμε να στηρίξουμε την προσαρμογή επιταχύνοντας την άσκηση πολιτικών σταθερότητας και ενίσχυσης της οικονομικής μεγέθυνσης.»

Αναιμική ανάκαμψη αργότερα εντός του έτους

Το τελευταίο τρίμηνο του 2011 συρρικνώθηκε η οικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ, εκτιμάται δε ότι το ίδιο συνέβη το πρώτο τρίμηνο του 2012. Προβλέπεται έναρξη σταδιακής ανάκαμψης το δεύτερο εξάμηνο του έτους, και ταχύτερος ρυθμός το 2013. Αναμένεται ωστόσο ότι η ανάκαμψη θα παραμείνει αναιμική, επειδή διάφοροι παράγοντες εξακολουθούν να επηρεάζουν αρνητικά την εσωτερική ζήτηση. Οι αναγκαίες προσπάθειες των τραπεζών να βελτιώσουν περαιτέρω τους ισολογισμούς των θα διατηρήσουν σφικτές συνθήκες χορήγησης πιστώσεων, αν και η ζήτηση δανείων συνολικά παραμένει μέχρι στιγμής επίσης αδύναμη. Η ιδιωτική κατανάλωση θα συμπιεστεί λόγω υψηλής ανεργίας, βραδείας αύξησης των μισθών και πληθωρισμού, καθώς και λόγω υψηλού χρέους των νοικοκυριών σε ορισμένα κράτη μέλη. Τέλος, οι ιδιωτικές επενδύσεις εξακολουθούν τώρα να συρρικνώνονται, στον ορίζοντα όμως των προβλέψεων αναμένεται να επωφεληθούν από την αναμενόμενη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, τα χαμηλά επιτόκια και τη δυναμική ανάπτυξη της παγκόσμιας παραγωγής. Η θετική συμβολή των καθαρών εξαγωγών αποτελεί την κυριότερη αναμενόμενη κινητήρια δύναμη αύξησης του ΑΕΠ το 2012. Η σταδιακά διογκούμενη εσωτερική ζήτηση αναμένεται ωστόσο να πάρει τη σκυτάλη το 2013. Οι προβολές αυτές βασίζονται σε παραδοχή ενίσχυσης της εμπιστοσύνης με την πάροδο του χρόνου, καθώς αντιμετωπίζονται επιτυχώς οι προκλήσεις που δημιουργήθηκαν από την κρίση, συμπεριλαμβανομένης της αυστηρής υλοποίησης των συμφωνημένων αποφασιστικών δράσεων άσκησης πολιτικής.

Συνολικά, σε αδρές γραμμές επιβεβαιώθηκε η εικόνα που είχε φιλοτεχνηθεί στις ενδιάμεσες προβλέψεις του Φεβρουαρίου για το 2012. Η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ εφέτος προβλέπεται να είναι μηδενική (0,0%) στην ΕΕ και 0,3% στην ευρωζώνη. Για το 2013, οι προβολές ομιλούν για μέτρια οικονομική μεγέθυνση ύψους 1,3% στην ΕΕ και 1% στην ευρωζώνη. Αν και η οικονομική επιβράδυνση έχει επηρεάσει όλα τα κράτη μέλη, αναμένεται ότι θα συνεχιστούν οι διαφορές στους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, λόγω διαφορετικών αναγκών διαρθρωτικής προσαρμογής, χρηματοδοτικού κόστους και βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών. Συνεχίζεται η προσαρμογή των εξωτερικών ανισορροπιών σε επίπεδο κράτους μέλους και αναμένεται ότι θα προχωρήσει περαιτέρω στο διάστημα που καλύπτουν οι προβλέψεις.

Ευθυγραμμιζόμενη με την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, η απασχόληση προβλέπεται ότι θα συρρικνωθεί κατά 0,2% στην ΕΕ (0,5% στην ευρωζώνη) το 2012. Η αναμενόμενη αποκατάσταση της οικονομικής μεγέθυνσης προβλέπεται να οδηγήσει σε σταδιακή βελτίωση των αγορών εργασίας το 2013, πράγμα που με τη σειρά του θα συμβάλει σε πλέον βιώσιμη ανάκαμψη. Αναμένεται ότι η ανεργία θα παραμείνει στο επίπεδο του 10,3% στην ΕΕ στον χρονικό ορίζοντα των προβλέψεων και στο επίπεδο του 11% το 2013 στην ευρωζώνη.

Βελτίωση των δημόσιων οικονομικών

Παρά την επιβράδυνση της παραγωγής στη διάρκεια του 2011, στην ΕΕ βελτιώθηκαν σημαντικά τα δημόσια οικονομικά το έτος 2011. Έναντι της ήδη αποφασισθείσας εξυγίανσης, σε συνδυασμό με σταδιακή μετέπειτα οικονομική ανάκαμψη στον χρονικό ορίζοντα των προβλέψεων, αναμένεται ότι τα ελλείμματα των προϋπολογισμών θα εξακολουθήσουν να υποχωρούν από 4,5% του ΑΕΠ στην ΕΕ 4,1% στην ευρωζώνη) το 2011 σε 3,6% στην ΕΕ (3,2% στην ευρωζώνη) το 2012 και περαιτέρω σε 3,3% (2,9%) το 2013, με ευρείες διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Ωστόσο, η παραδοχή ότι οι ασκούμενες πολιτικές δεν θα αλλάξουν σημαίνει ότι δεν μπορεί να διατυπωθεί σχεδόν καμία διαρθρωτική βελτίωση για την ΕΕ στις προβλέψεις για το 2013. Η αύξηση των συντελεστών χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να επιβραδυνθεί και να φθάσει σε ποσοστό 87,2% του ΑΕΠ στην ΕΕ (92,6% στην ευρωζώνη) το 2013.

Οι τιμές της ενέργειας και οι αυξήσεις των έμμεσων φόρων ήσαν οι κυριότερες αιτίες του πληθωρισμού τιμών καταναλωτή κατά τα τελευταία τρίμηνα, ενώ οι υποβόσκουσες πιέσεις στις εγχώριες τιμές συγκρατήθηκαν λόγω της οικονομικής επιβράδυνσης. Στον χρονικό ορίζοντα των προβλέψεων, αναμένεται ότι θα μετριαστεί σταδιακά ο πληθωρισμός, και το 2013 θα επανέλθει σε επίπεδα κάτω από 1,8%.

Όπως και τον Φεβρουάριο, εξακολουθούν να υφίστανται αρνητικά ενδεχόμενα για τις προβλέψεις του ΑΕΠ. Κυριότερος κίνδυνος παραμένει η επιδείνωση της κρίσης λόγω χρέους των κρατών και η μετάδοση των οικονομικών επιπτώσεων με απότομη πτώση της διαθεσιμότητας πιστώσεων. Ένα άλλο προεξέχον αρνητικό ενδεχόμενο πηγάζει από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη των τιμών πετρελαίου. Από την αισιόδοξη πλευρά, η ταχύτερη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης θα μπορούσε να οδηγήσει σε ενωρίτερη και λιγότερο αναιμική ανάκαμψη. Επιπλέον, η παγκόσμια οικονομία θα μπορούσε να αποδειχθεί δυναμικότερη απ’ όσο προβλέπεται σήμερα.

Οι κίνδυνοι για τις προοπτικές του πληθωρισμού είναι εν γένει εξισορροπημένοι.

Η αναλυτική έκθεση έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2012_spring_forecast_en.htm

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.