José Manuel Barroso: Εξακολουθεί να υπάρχει υπερβολικός αριθμός αναπάντητων ερωτημάτων και διοικητικών...

José Manuel Barroso: Εξακολουθεί να υπάρχει υπερβολικός αριθμός αναπάντητων ερωτημάτων και διοικητικών εμποδίων

1
José Manuel Barroso: Εξακολουθεί να υπάρχει υπερβολικός αριθμός αναπάντητων ερωτημάτων και διοικητικών εμποδίων

Σε συνέχεια της συνάντησης που είχαν στις 29 Φεβρουαρίου, δημοσιεύουμε την επιστολή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso, προς τον Πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο, με την οποία προτείνει την υλοποίηση δράσεων σχετικά με την ενίσχυση της απασχόλησης και της ανάπτυξης στην Ελλάδα

«Θα ήθελα να σας εκφράσω τη μεγάλη μου ικανοποίηση για τη συνάντησή μας της 29ης

Φεβρουαρίου, κατά την οποία συζητήσαμε με πολύ συγκεκριμένους όρους σχετικά με την

εφαρμογή του δεύτερου προγράμματος για την Ελλάδα. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το

οποίο αμφότεροι αντιλαμβανόμαστε ως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαρθρωτικών

μεταρρυθμίσεων και το οποίο θα θέσει τα θεμέλια για μια νέα, ανταγωνιστική, γεμάτη

δυναμισμό Ελλάδα. Όπως οι συνάδελφοί μου και εγώ υπογραμμίσαμε κατά τη συνάντησή

μας, η Επιτροπή είναι έτοιμη να στηρίξει τις ελληνικές αρχές για τη λήψη αποφάσεων ικανών να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη και να δρομολογήσουν τη διαδικασία αναζωογόνησης της ελληνικής οικονομίας.

Όπως αναφέραμε κατά τη συζήτηση που είχαμε, υπάρχει μια πλειάδα ενεργειών οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν χωρίς χρονοτριβή με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων και της νεολαίας και, τέλος, την εξάλειψη δυσλειτουργιών στη δημόσια διοίκηση και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι οποίες εμποδίζουν τους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων να κατευθυνθούν εκεί όπου χρειάζονται και δημιουργούν προσκόμματα στην ανάπτυξη της οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη καταβάλει περισσότερα από 8 δισεκατ. ευρώ εκ των 20 δισεκατ. ευρώ που έχει αποφασισθεί να διατεθούν στην Ελλάδα μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ από το 2007 και μετά. Είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε τις ελληνικές αρχές να αξιοποιήσουν τους εναπομένοντες πόρους, με κεντρικό στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας. Προς το παρόν, δεν υπάρχει ανεπάρκεια πόρων αλλά, όπως ειπώθηκε κατά τη συνάντησή μας, εξακολουθεί να υπάρχει υπερβολικός αριθμός αναπάντητων ερωτημάτων και διοικητικών εμποδίων τα οποία θα πρέπει να υπερπηδηθούν, για να μπορέσουν οι διαθέσιμοι πόροι να φθάσουν στην πραγματική οικονομία. Στους τομείς προτεραιότητας, είναι απαραίτητο να εξακριβώσουμε πού εντοπίζονται οι δυσλειτουργίες και να αποφασίσουμε με ποιον τρόπο θα τις εξαλείψουμε με βάση ένα σαφές χρονοδιάγραμμα. Τούτο, συχνά, πρέπει να επιχειρηθεί από το επίπεδο της ηγεσίας προς τα χαμηλότερα κλιμάκια και, για τον λόγο αυτό, είμαι πρόθυμος συνεργασθώ στενά μαζί σας, ώστε να εξασφαλισθούν βήματα προόδου. Ως άμεση συνέχεια στα συμπεράσματα της συνάντησής μας, θα πρότεινα την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ αξιωματούχων των δύο πλευρών σχετικά με τους εξής τομείς προτεραιότητας:

- Καταβολή κοινών προσπαθειών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και

Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) με σκοπό την αποδέσμευση των 650 εκατ. ευρώ που προορίζονται

για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ούτως ώστε να παρασχεθεί η

τόσο απαραίτητη ρευστότητα και κάλυψη κινδύνων. Το ποσό αυτό θα πρέπει να

χρησιμοποιηθεί με γρήγορους ρυθμούς κατά την επόμενη τριετία προς όφελος των

μικρών επιχειρήσεων, λαμβανομένου υπόψη ότι ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ συμφώνησε σε

δείκτη μόχλευσης 2:1 όσον αφορά τη ρευστότητα. Επίσης, θα πρέπει να καταβληθούν

προσπάθειες στο εσωτερικό του ελληνικού συστήματος με σκοπό την αποδέσμευση των

κεφαλαίων που έχουν ήδη χορηγηθεί στο τραπεζικό σύστημα για την περαιτέρω

χορήγηση δανείων σε ΜΜΕ.

- Εξασφάλιση ταχείας συμφωνίας στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σχετικά με τον

μηχανισμό επιμερισμού των κινδύνων με σκοπό την υποστήριξη έργων υποδομής καίριας

σημασίας. Δεδομένου ότι αναμένουμε να ληφθεί θετική απόφαση σχετικά με το θέμα

αυτό, οι αρχές της χώρας σας θα ήταν σκόπιμο να συνεχίσουν τις προπαρασκευαστικές

τους εργασίες, ούτως ώστε να επιτευχθεί συμφωνία με τους αναδόχους και τις τράπεζες,

μέσα σε όσο το δυνατό συντομότερο χρονικό διάστημα, σχετικά με την αναγκαία

αναδιάρθρωση των συμβάσεων παραχώρησης της εκμετάλλευσης των

αυτοκινητοδρόμων, για να διασφαλισθεί η οικονομική τους βιωσιμότητα. Σε ό,τι αφορά

τη δική σας πλευρά, επιβάλλεται κατεπειγόντως να προσδιορισθούν οι πηγές

χρηματοδότησης του μηχανισμού επιμερισμού των κινδύνων. Εξάλλου, οι αντίστοιχες

υπηρεσίες μας θα πρέπει να εντατικοποιήσουν τις εργασίες με αντικείμενο τις σχετικές

λεπτομέρειες εκτέλεσης σε συνεννόηση με την ΕΤΕπ, ούτως ώστε να αποκτήσουμε σαφή

εικόνα για τα έργα προτεραιότητας, ειδικότερα δε για τις συμβάσεις παραχώρησης των

αυτοκινητοδρόμων, όσο το δυνατό συντομότερα.

- Χρησιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και αναπρογραμματισμός των

κονδυλίων, όπου είναι απαραίτητο, προκειμένου να περιορισθεί η ανεργία των νέων.

Πρέπει να ληφθούν ταχέως μέτρα για την εφαρμογή των πορισμάτων της πρόσφατης

επίσκεψης της Ομάδας Δράσης της Επιτροπής. Τα εν λόγω μέτρα είναι σκόπιμο να

περιλαμβάνουν δράσεις για τη βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης και των

ευκαιριών απόκτησης επαγγελματικής πείρας, δυνατότητες συνδυασμού επαγγελματικής

κατάρτισης και εργασίας, καθώς και ενίσχυση της κινητικότητας.

- Προσδιορισμός συγκεκριμένων τρόπων στήριξης του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων,

παραδείγματος χάρη, με την ανάπτυξη στενής συνεργασίας σε θέματα κρατικών

ενισχύσεων και άλλων κανονιστικών παραμέτρων, καθώς και με την παροχή τεχνικής

βοήθειας όπου αυτή είναι απαραίτητη.

- Αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της Ελλάδας στον ενεργειακό τομέα, με την καταβολή

περαιτέρω προσπαθειών για την υλοποίηση φερέλπιδων έργων στον κλάδο των

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως το πρόγραμμα «Ήλιος», τη δημιουργία μιας πιο

ανοικτής και ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας και την προώθηση της Ελλάδας ως

κόμβου διακίνησης φυσικού αερίου.

- Εξεύρεση τρόπων για την επίσπευση της απορρόφησης των κονδυλίων της ΕΕ και τη

μεγιστοποίηση του αντίκτυπου τους για την πραγματική οικονομία. Σε σχέση με το θέμα

αυτό, συζητήσαμε τη σκοπιμότητα μεγαλύτερου συγκεντρωτισμού, ενώ είναι πιθανό να

υπάρχουν και άλλοι τρόποι εξορθολογισμού.

Προκειμένου να δοθεί πραγματική ώθηση στα προαναφερόμενα μέτρα, προτείνω να

συναντηθούν στην Αθήνα οι εκπρόσωποι της Ομάδας Δράσης με αξιωματούχους τους

οποίους θα ορίσετε εσείς προκειμένου, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες της

Επιτροπής, να εξετασθούν λεπτομερώς τα θέματα αυτά και να καταρτισθεί σχετική έκθεση, η οποία θα πρέπει να μας υποβληθεί έως τις 28 Μαρτίου και να περιλαμβάνει σαφείς συστάσεις σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν ανά τομέα, προσδιορισμό του ποιος είναι υπεύθυνος να προβεί στις ενέργειες αυτές και χρονοδιάγραμμα επίλυσης των διαπιστωθέντων προβλημάτων.

Προσβλέπω στη λήψη των παρατηρήσεων και της συνδρομής σας για την υλοποίηση των

συμπερασμάτων της μεταξύ μας συνάντησης”.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.