Επιλέξιμα για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση τα έργα επιβατικών υποδομών σε λιμάνια

Επιλέξιμα για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση τα έργα επιβατικών υποδομών σε λιμάνια

4
Επιλέξιμα για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση τα έργα επιβατικών υποδομών σε λιμάνια

Έργα ανάπτυξης επιβατικών υποδομών σε λιμένες θα μπορούν να αντλούν κονδύλια από τον νέο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», όπως επιβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε απάντησή της σε γραπτή ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και μέλους της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του ευρωκοινοβουλίου, Σπύρου Δανέλλη. Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα εξυπηρετήσει την ανάπτυξη των Διευρωπαϊκών Δικτύων (ΔΕΔ) και θα έχει στη διάθεσή του συνολικά 50 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρει ο Ευρωπαίος επίτροπος για τις Μεταφορές κ. Σιμ Κάλλας, «τα έργα που αφορούν επιβατικές υποδομές στους λιμένες της ΕΕ θα είναι επιλέξιμα για ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή, εφόσον τα έργα αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 7 των κατευθυντήριων γραμμών της Ένωσης». Οι κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες θα οριστικοποιηθούν εντός του έτους από την Ε.Ε., δίνουν προτεραιότητα στις περιβαλλοντικά φιλικότερες μεταφορές, σε έργα με προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία, καθώς και σε έργα που διευκολύνουν τη προσβασιμότητα και προωθούν την εδαφική συνοχή της Ένωσης, όπως π.χ. αυτά των νησιωτικών περιοχών.  

Οι πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) τοποθετούν τέσσερα ελληνικά λιμάνια (Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηγουμενίτσα) στο δίκτυο που χρηματοδοτείται κατά προτεραιότητα και πολλά νησιωτικά λιμάνια στο ευρύτερο, «εκτεταμένο», δίκτυο. Πέρα από τις επενδύσεις που δρομολογούνται στις εμπορευματικές υποδομές των μεγάλων λιμένων και στη σύνδεσή τους με άλλα μέσα μεταφοράς όπως τον σιδηρόδρομο, νέα ευρωπαϊκά και ιδιωτικά κονδύλια μπορούν να αντληθούν και για επιβατικές υποδομές που θα βελτιώσουν τις λιμενικές υπηρεσίες, τονώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο και τον τουρισμό κρουαζιέρας.

Εναπόκειται στα κράτη μέλη να υποβάλουν λεπτομερείς προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να λάβουν χρηματοδότηση για την περίοδο 2014-2020. Συνολικά, η συνεισφορά της ΕΕ στην ανάπτυξη μεγάλων υποδομών μεταφορών θα κυμανθεί κατά κανόνα γύρω στο 20% του επενδυτικού κόστους ενώ η χρηματοδότηση μεμονωμένων μελετών μπορεί να φθάσει έως το 50%, ενώ για τα διασυνοριακά έργα έως το 40%. Το υπόλοιπο της χρηματοδότησης θα προέλθει από τα κράτη μέλη, περιφερειακές αρχές ή, ενδεχομένως, ιδιώτες επενδυτές.

Η πολιτική των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών έχει ως σκοπό την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την ανεμπόδιστη ροή προσώπων και εμπορευμάτων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χρηματοδότηση που παρέχει από τη δεκαετία του 80′, εστιάζεται σε καίρια έργα ευρωπαϊκής υποδομής με ειδική έμφαση στις διασυνοριακές συνδέσεις, οι οποίες τείνουν να έρχονται σε δεύτερη μοίρα κατά τον εθνικό σχεδιασμό μεταφορικών υποδομών των κρατών μελών της Ε.Ε.

Σε απάντηση παράλληλου ερωτήματος σχετικά με την κατάρτιση των ναυτικών και την προώθηση των ναυτικών επαγγελμάτων, ο Σιμ Κάλλας σημείωσε πως προγραμματίζεται – μέχρι το καλοκαίρι του 2012 – διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που θα ακολουθήσουν. Σειρά προτάσεων έχει ήδη κατατεθεί από ανεξάρτητη ομάδα δράσης που συγκροτήθηκε για το θέμα, σε έκθεση της τον Ιούνιο του 2011.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης του Επιτρόπου Κάλλας:

«1. Η προώθηση των επενδύσεων σε λιμενικές και παράκτιες υποδομές για τις θαλάσσιες μεταφορές θίγεται στην πρόταση της Επιτροπής για τις κατευθυντήριες γραμμές του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, της 19ης Οκτωβρίου 2011[1], οι οποίες στηρίζουν, κατά περίπτωση, επαρκείς υποδομές για τους επιβάτες εντός της ζώνης του λιμένα.

2. Η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»[2] θα στηρίξει έργα κοινού ενδιαφέροντος που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ. Τα έργα που αφορούν επιβατικές υποδομές στους λιμένες της ΕΕ θα είναι επιλέξιμα για ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή, εφόσον τα έργα αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 7 των κατευθυντήριων γραμμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών που προαναφέρθηκαν.

3. Η πρόταση για τη μείωση της περιεκτικότητας σε θείο των καυσίμων των πλοίων αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην ευθυγράμμιση της ενωσιακής νομοθεσίας με τα συμφωνημένα διεθνή πρότυπα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, η Επιτροπή παραπέμπει το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου στην απάντηση που είχε δώσει στην ερώτηση E-010162/2011[3].

4. Η έκθεση της ανεξάρτητης ομάδας δράσης για την ναυτική εργασία και ανταγωνιστικότητα, η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2011[4], περιλαμβάνει σειρά συστάσεων προς την Επιτροπή, τις εθνικές διοικήσεις και τους κοινωνικούς εταίρους. Η Επιτροπή προγραμματίζει διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τις επακόλουθες ενέργειες πριν από το θέρος του 2012, με στόχο να τεθούν προτεραιότητες όσον αφορά τις πρωτοβουλίες που συνέστησε η ομάδα δράσης.

Ως προς τα κανονιστικά μέτρα που συνιστά η ομάδα δράσης, η Επιτροπή ενέκρινε, τον Σεπτέμβριο 2011, πρόταση οδηγίας με την οποία τροποποιείται η οδηγία σχετικά με την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των ναυτικών (2008/106/ΕΚ[5]), προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τις τροποποιήσεις του 2010 στη σύμβαση STCW[6], ενώ την άνοιξη του 2012 αναμένεται να υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση για τη θέση σε εφαρμογή της οδηγίας 2009/13/ΕΚ[7] (με την οποία ενσωματώνεται μέρος της σύμβασης για τη ναυτική εργασία στην ενωσιακή νομοθεσία).»

[1]     Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών – Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, COM(2011)650/2 της 19.10.2011.

[2]     Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, COM(2011)665 τελικό της 19.10.2011.

[3]     Διαθέσιμη στη διεύθυνση  http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/application/search.do

[4]     http://ec.europa.eu/transport/maritime/seafarers/doc/2011-06-09-tfmec.pdf

[5]     Οδηγία 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (αναδιατύπωση), ΕΕ L 323 της 3.12.2008, σ. 33.

[6]     COM(2011) 555.

[7]     Οδηγία 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2009, για την εφαρμογή της συμφωνίας που συνήψαν η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) σχετικά με τη σύμβαση ναυτικής εργασίας του 2006 και για τροποποίηση της οδηγίας 1999/63/ΕΚ, ΕΕ L 124 της 20.5.2009, σ. 30.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.