Non Dom: Ένα νέο όπλο στο φορολογικό οπλοστάσιο της Ελλάδας

Non Dom: Ένα νέο όπλο στο φορολογικό οπλοστάσιο της Ελλάδας

1327
Non Dom: Ένα νέο όπλο στο φορολογικό οπλοστάσιο της Ελλάδας

Των Παναγιώτη Βαρελά, Partner – Tax Consulting, Moore
Και Κατερίνα Γαβρά, Senior Manager – Personal Tax, Moore

Η Ελληνική Πολιτεία προσθέτει, όπως όλα δείχνουν, ένα νέο όπλο στο φορολογικό οπλοστάσιο της.

Mε στόχο την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα, διαμόρφωσε ένα ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον γι’ αυτούς που επιθυμούν να επενδύσουν στην Ελλάδα και να την καταστήσουν κέντρο των οικονομικών τους δραστηριοτήτων.

Το μέτρο απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα υψηλής οικονομικής επιφάνειας (High net worth individuals) και στόχο έχει την αύξηση των δημοσίων εσόδων, την εισαγωγή κεφαλαίων στην Ελλάδα μέσω της δημιουργίας επενδυτικών μονάδων ή συμμετοχής σε επενδυτικά σχήματα ή εταιρείες, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων και γενικότερα την τόνωση της εσωτερικής αγοράς.

Η πρόταση της Ελλάδας για τα πρόσωπα υψηλής οικονομικής επιφάνειας

Το μέτρο, που προσομοιάζει με το σύστημα Non-Dom (Non Domiciled Resident) που εφαρμόζουν άλλες χώρες, αφορά φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, ενώ αποτελεί εφαρμογή ενός εναλλακτικού τρόπου φορολόγησης των εισοδημάτων που προκύπτουν στην αλλοδαπή.

Οι διατάξεις παρέχουν στα προαναφερθέντα φυσικά πρόσωπα τη δυνατότητα να φορολογηθούν στην Ελλάδα για το εισόδημά τους που προκύπτει στην αλλοδαπή, πληρώνοντας ετησίως φόρο ύψους 100.000 ευρώ.

Ποιοι μπορούν να υπαχθούν στο ευνοϊκό καθεστώς και υπό ποιες προϋποθέσεις;

Στο νέο καθεστώς μπορεί να υπαχθεί το φυσικό πρόσωπο που:
1.    δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα επτά (7) από τα οκτώ (8) έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, και
2.    αποδεικνύει ότι επενδύει άμεσα ή έμμεσα, σε ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κινητές αξίες ή μετοχές ή μερίδια σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με έδρα την Ελλάδα. Το ελάχιστο ποσό της επένδυσης είναι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας στην Ελλάδα.

Η προϋπόθεση πραγματοποίησης επένδυσης δεν ισχύει για φυσικό πρόσωπο που έχει αποκτήσει και διατηρεί άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα (Golden Visa).

Επίσης, προβλέπεται ότι το φυσικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επέκταση της εφαρμογής του μέτρου, καταβάλλοντας επιπλέον 20.000 ευρώ φόρο σε ετήσια βάση, για κάθε συγγενικό πρόσωπο που θα έρθει μαζί του στην Ελλάδα.

Ένα ακόμη σημαντικό κίνητρο είναι ότι, όσοι υπαχθούν στο νέο καθεστώς, απαλλάσσονται από τη φορολογία δωρεών, κληρονομιών και γονικών παροχών.

Το μέτρο προβλέπει μέγιστη διάρκεια παραμονής 15 ετών, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Ποια είναι η διαδικασία υπαγωγής;

Η διαδικασία υπαγωγής αποτελείται από τα παρακάτω βήματα:
1.    Υποβολή αίτησης του φυσικού προσώπου μέχρι 31 Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους. Στην αίτηση δηλώνεται το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία φορολογική του κατοικία το φυσικό πρόσωπο, μέχρι την υποβολή της.
2.    Η αίτηση εγκρίνεται ή απορρίπτεται σε αποκλειστική προθεσμία 60 ημερών από την ελληνική φορολογική διοίκηση.
3.    Ενημέρωση των φορολογικών αρχών του κράτους που δήλωσε ότι είχε τη φορολογική του κατοικία, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής συνεργασίας.
4.    Καταβολή του ετήσιου φόρου εισοδήματος για τα εισοδήματα αλλοδαπής εντός 30 ημερών από την έγκριση του σχετικού αιτήματος.

Ποια είναι τα οφέλη του νέου καθεστώτος;

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι το μέτρο στοχεύει σε φορολογούμενους μεγάλης οικονομικής επιφανείας, οι οποίοι διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία και επαγγελματικές δραστηριότητες ανά την υφήλιο.

Καθώς δεν επιβάλλει όριο για φυσική παρουσία στη Ελλάδα, το φυσικό πρόσωπο μπορεί να διαμένει όπου επιθυμεί (συνεκτιμώντας τυχόν περιορισμούς άλλων χωρών σχετικά με τη μόνιμη κατοικία), αρκεί να επιλέξει την Ελλάδα ως έδρα, για φορολογικούς σκοπούς.

Η Ελλάδα επιλέγει να φορολογήσει με εναλλακτικό τρόπο το παγκόσμιο εισόδημα, με σκοπό να αποκομίσει μόνο τα οφέλη που προκύπτουν από την διαμονή του φυσικού προσώπου σε αυτή.

Για να απολαμβάνει κάποιος τα φορολογικά αυτά οφέλη θα πρέπει να καταβάλλει ετησίως στις φορολογικές αρχές της Ελλάδας ποσό φόρου 100.000 ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει φορολογική κλίμακα και το ποσό του φόρου είναι σταθερό, όσο μεγαλύτερη είναι η περιουσία και το απορρέον από αυτή εισόδημα, τόσο αυξάνεται το όφελος.

Επιπλέον, η προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι- φυσικά πρόσωπα δεν πρέπει να έχουν φορολογηθεί στην χώρα που προτίθενται να διαμείνουν τα τελευταία χρόνια (στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια) υποδηλώνει ότι πρόκειται για άτομα που έχουν εισοδήματα σε άλλες χώρες, απορρέοντα από διεθνείς δραστηριότητες, τα οποία όμως επιλέγουν την χώρα που τους προσφέρει το εν λόγω καθεστώς για τη διαμονή τους, επιτυγχάνοντας το μέγιστο φορολογικό όφελος.

Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του καθεστώτος για εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή όμως υπόκεινται σε φόρο για το εισόδημά τους που προκύπτει στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Οι χώρες που εφαρμόζουν ήδη παρόμοια προγράμματα Non-dom (Βρετανία, Κύπρος, Μάλτα, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία) έχουν προσελκύσει χιλιάδες επενδυτές με ανάλογη αύξηση των φορολογικών τους εσόδων.

Με την προσέλκυση τόσο ξένων, όσο και ομογενών επενδυτών, μέσω του επενδυτικού πλάνου του μέτρου, η Ελλάδα θα μπορούσε -μεταξύ άλλων- να προσβλέπει και σε σημαντική αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, από την προσέλκυση επαγγελματιών υψηλού επιπέδου, που ενδέχεται να μετακινηθούν από τις χώρες του εξωτερικού προς την Ελλάδα, για να στελεχώσουν τις νέες επενδύσεις. Κάτι τέτοιο ήταν στο πρόσφατο παρελθόν πολύ δύσκολο.

Επομένως, το πλάνο θα μπορούσε να παράξει κίνητρα για την αντιμετώπιση του brain drain αλλά και για την ενίσχυση της οικονομίας γενικότερα.

Γιατί κάποιος να μεταφέρει την φορολογική του κατοικία και να επενδύσει στην Ελλάδα;

Η Ελλάδα διαθέτει το κατάλληλο περιβάλλον για την κατηγορία των φυσικών προσώπων υψηλής οικονομικής επιφάνειας (High net worth individuals).

Τα συγκριτικά οφέλη για τον ίδιο τον επενδυτή και τους οικείους του κρίνονται ιδιαιτέρως σημαντικά καθώς μεταξύ άλλων απαλλάσσονται από τη φορολογία γονικών παροχών, κληρονομιών και δωρεών ενώ παράλληλα το εν λόγω καθεστώς δεν προβλέπει ελάχιστο χρόνο παραμονής στη χώρα.

Διασφαλίζεται συνεπώς ένα προστατευτικό πλαίσιο όχι μόνο για τον επενδυτή αλλά και το οικογενειακό – συγγενικό του περιβάλλον.

Σε αντίθεση με άλλες χώρες που εφαρμόζουν παρόμοια καθεστώτα, η Ελλάδα, έχοντας θεμελιώσει την αξιοπιστία της σε διεθνές επίπεδο μετά από μια δεκαετή περίοδο συρρίκνωσης της οικονομίας της, αποτελεί ιδανικό χώρο άσκησης επενδυτικών δραστηριοτήτων καθώς πέραν του συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου έχουν θεσπιστεί και ελκυστικές προς τον επενδυτή φορολογικές μεταρρυθμίσεις (π.χ μείωση φορολογίας μερισμάτων στο 5%).

Η διεθνής φορολογική νομοθεσία είναι δαιδαλώδης. Τα ερωτήματα ωστόσο είναι συγκεκριμένα:
·      Πόσο θα είναι το εν δυνάμει ετήσιο φορολογικό όφελος που θα λαμβάνει ένα φυσικό πρόσωπο εφόσον υπαχθεί στο νέο καθεστώς;
·      Τι επιπτώσεις θα έχει στις υφιστάμενες δομές μια απόφαση του φυσικού προσώπου για υπαγωγή στο νέο καθεστώς;
·      Πόσο αποτελεσματικό θα είναι το νέο καθεστώς στην προστασία του παγκόσμιου εισοδήματος και περιουσίας;

Τα φυσικά πρόσωπα υψηλής οικονομικής επιφάνειας αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις προστασίας της περιουσίας τους, λόγω της διασποράς της ανά την υφήλιο. Συνέπεια τούτου βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύπλοκα φορολογικά θέματα.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους εξειδικευμένους σύμβουλους σε θέματα διεθνούς Φορολογίας της Moore Ελλάδος, προκειμένου να σας συμβουλεύσουν για έναν ορθολογικό και αποτελεσματικό σχεδιασμό υπαγωγής στο νέο καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.