Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης ΟΛΘ Α.Ε.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης ΟΛΘ Α.Ε.

63
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης ΟΛΘ Α.Ε.

Πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 2015 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΛΘ Α.Ε. στην Αποθήκη Δ’ στην Α’ Προβλήτα του λιμένος με την εκπροσώπηση του 79,9% των κατόχων του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρεία. Οι σημαντικότερες αποφάσεις που επικυρώθηκαν αφορούσαν:
α) την διάθεση ετήσιων κερδών και τη διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των 0,58 ευρώ ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε 0,522 ευρώ. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 18.07.2016, με ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος την 19.07.2016 και ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος την 22.07.2016.
β) Έγκριση δαπανών για: 1) την εκπόνηση των μελετών που αφορούν την ολοκλήρωση του έργου «Κάθετος άξονας 56 Εγνατίας Οδού: Ολοκλήρωση εργασιών σύνδεσης 6ου Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης με τον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό» μέχρι του ποσού των 400.000€ όταν αυτές συμβασιοποιηθούν 2) την πληρωμή της δαπάνης για τη διαχείριση των μελετών από την εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» ύψους 10% επί της αμοιβής των μελετών και 3) την ανακατασκευή του κτηρίου του Απεντομωτηρίου για τη δημιουργία Υποδομών Φυτό-υγειονομικών Ελέγχων στον Λιμένα Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαπίστευση του ΟΛΘ ως Designated Port Entry και να εξασφαλιστεί με τον βέλτιστο τρόπο η δημόσια υγεία.
γ) την εκλογή των κ.κ. Άγγελου Βλάχου, Παναγιώτη Καρδαρά, και Δημήτριου Μπίκα, ως μη εκτελεστικά μέλη (αποφάσεις Δ.Σ. 6278/01.07.2015 και 6378/23.10.2015) σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Αλέξανδρου Χλωρού, Αναστάσιου Κανταρά και Γεωργίου Λαζαρίδη. Επίσης στην ίδια συνεδρίαση επικυρώθηκε ο ορισμός του κ. Κωνσταντίνου Καρούλη – (εκπροσώπου της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής) ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.