Οικονομικά αποτελέσματα Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης

Οικονομικά αποτελέσματα Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης

53
Οικονομικά αποτελέσματα Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης

Ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε. δημοσίευσε τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας κατόπιν της εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση των οικονομικών καταστάσεων του 2013 και όπως αυτά εμφανίζονται στις 31/12/2014 προ των εγγραφών οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων χρήσης του  2014.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών για τη χρήση 2014 ανήλθε στα  675.352,00€ ενώ για το 2013 στα 734.521,00€ έναντι των 933.553,00€ το  2012. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν το 2014 στα 59.452,00€ και 44.670,00€ το 2013 έναντι της ζημίας στα (211.803,00€) το 2012. Παράλληλα, τα λειτουργικά έξοδα για την χρήση 2014 ανήλθαν στα 615.900,00€ και για το  έτος 2013 στα 689.851,00€, έναντι των 1.145.356,00€ για το 2012. Την περίοδο 2012-2014 ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης καταγράφει αύξηση  κερδών 154,18% ενώ τα λειτουργικά έξοδα του μειώθηκαν κατά 47%. Όμως  υπάρχει και σημαντική πτώση των εσόδων κατά 27,66% κάτι που δείχνει ότι το  λιμάνι έχει χάσει σημαντικό τμημα της διακίνησης που είχε το 2012.