Συμφωνία εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα

Συμφωνία εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα

2
Συμφωνία εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε «συμφωνία εταιρικής σχέσης» με την Ελλάδα, στην οποία περιγράφεται η στρατηγική για τη βέλτιστη χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων στις περιφέρειες και τις πόλεις της χώρας για την περίοδο 2014-2020.

Η σημερινή συμφωνία ανοίγει το δρόμο για την επάνοδο της Ελλάδας στην ανάκαμψη και την ανάπτυξη και τη μετατροπή της σε μια παραγωγική οικονομία. Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα επενδυθούν στην πραγματική οικονομία της χώρας συνολικοί πόροι 15,52 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) από την πολιτική συνοχής και 4,2 δισ. ευρώ για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Οι πόροι που θα διατεθούν στο πλαίσιο της αλιευτικής και ναυτιλιακής πολιτικής θα οριστικοποιηθούν και θα ανακοινωθούν το προσεχές καλοκαίρι. Με τις επενδύσεις της ΕΕ θα αντιμετωπιστεί η ανεργία, ούτως ώστε να δημιουργηθούν βιώσιμες θέσεις εργασίας καλής ποιότητας και να ενισχυθεί η ανάπτυξη μέσω της στήριξης της καινοτομίας, της οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, της κατάρτισης και της εκπαίδευσης. Οι επενδύσεις αυτές θα προωθήσουν επίσης την επιχειρηματικότητα, θα διευκολύνουν την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και θα συμβάλουν σημαντικά στη φιλική προς το περιβάλλον και αποδοτική χρήση των πόρων της οικονομίας.

Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) είναι τα ακόλουθα:

•   Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Το Ταμείο Συνοχής

•   Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

•   Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Σχολιάζοντας την έγκριση της συμφωνίας, ο Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Johannes Hahn, δήλωσε τα εξής: «Σήμερα η Ελλάδα υιοθέτησε ένα επενδυτικό σχέδιο ζωτικής σημασίας, που εξασφαλίζει την παραμονή της χώρας σε τροχιά οικονομικής ανάκαμψης και ανανεωμένης ανάπτυξης για την επόμενη δεκαετία. Αυτή η συμφωνία εταιρικής σχέσης αντανακλά τη δέσμευση τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και της Ελλάδας να αξιοποιήσουν στο έπακρο τους πολύτιμους χρηματοδοτικούς πόρους της ΕΕ και να διασφαλίσουν την επάνοδο της ελληνικής οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά. Οι επενδύσεις μας θα έχουν στρατηγικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τη νέα πολιτική συνοχής, με εστίαση στην πραγματική οικονομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Αλλά ο πρωταρχικός στόχος είναι η ποιότητα και όχι η ταχύτητα. Γι’ αυτό, τους επόμενους μήνες, θα προσηλωθούμε απόλυτα στη διαπραγμάτευση των καλύτερων επιχειρησιακών προγραμμάτων για επενδύσεις από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία την περίοδο 2014-2020. Χρειάζεται δέσμευση και από τις δύο πλευρές για να εξασφαλιστεί η υλοποίηση προγραμμάτων καλής ποιότητας.»

Ο κ. Hahn πρόσθεσε: «Η σημερινή συμφωνία θέτει τα θεμέλια για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης στην Ελλάδα, χάρη στις επενδύσεις της ΕΕ. Η έγκριση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης στηρίζει, την κατάλληλη στιγμή, τις προσπάθειες που καταβάλλει σήμερα η Ελλάδα για να βγει από την κρίση. Έχουν γίνει σημαντικές στρατηγικές επιλογές για επενδύσεις στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση της ανεργίας μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων και της ενίσχυσης των ανθρώπινων πόρων. Οι τομείς αυτοί, όπως επίσης η προστασία του περιβάλλοντος, ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης και η προώθηση των διαρθρωτικών και διοικητικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και η ανάπτυξη και ολοκλήρωση βασικών υποδομών, συγκαταλέγονται στις βασικές στρατηγικές επιλογές που θα αποδώσουν ορατά αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον. Η Ελλάδα έχει κάνει έξυπνες επιλογές και ιεράρχησε ανάλογα τις επενδυτικές της προτεραιότητες. Ο τουρισμός, η ενέργεια, τα γεωργικά είδη διατροφής, το περιβάλλον, η γαλάζια οικονομία και η εφοδιαστική (logistics) θα είναι οι βασικοί κινητήριοι μοχλοί της ανάπτυξης και της απασχόλησης, ενώ ο πολιτισμός, οι εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, η υδατοκαλλιέργεια, τα φαρμακευτικά προϊόντα, οι ΤΠΕ, η διαχείριση των αποβλήτων, το εμπόριο και οι υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών θα κατέχουν επίσης εξέχουσα θέση στο μελλοντικό μοντέλο ανάπτυξης της Ελλάδας».

Ο Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, κ. László Andor, δήλωσε τα εξής:

«Συγχαίρω την Ελλάδα για την ταχύτατη ολοκλήρωση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης, πράγμα που οφείλεται στη συστηματική συνεργασία της με την Επιτροπή, και προσβλέπω στη συνέχιση της προσπάθειας αυτής με άλλα κράτη μέλη όσον αφορά τα επιχειρησιακά τους προγράμματα. Εκφράζω την ιδιαίτερη ικανοποίηση μου για το γεγονός ότι η Ελλάδα αποφάσισε να διαθέσει στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) το 31,13% των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων οι οποίοι προβλέπονται στο πλαίσιο του στόχου της ανάπτυξης και της απασχόλησης —ήτοι περίπου 4 δισ. ευρώ—, προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η χώρα για το 2020 όσον αφορά την αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της φτώχειας. Οι επενδύσεις του ΕΚΤ θα στηρίξουν την οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας, με την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, τη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Θα στηρίξουν επίσης τους πιο ευάλωτους πολίτες βοηθώντας τους να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες».

Ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Dacian Cioloş, δήλωσε τα εξής:

«Η συμφωνία εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την εκπόνηση και την εφαρμογή μιας επιτυχούς πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα, καθώς διευκολύνει την επίτευξη καλύτερου συντονισμού και συνεργειών με άλλα ταμεία της ΕΕ και, ως εκ τούτου, παρέχει αποδοτικότερες επενδύσεις. Η γεωργία και οι αγροτικές περιφέρειες της Ελλάδας έχουν μεγάλες δυνατότητες και πολλά πλεονεκτήματα, αλλά αντιμετωπίζουν και σημαντικές προκλήσεις, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης. Η συμφωνία εταιρικής σχέσης αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η γεωργία και η βιομηχανία γεωργικών τροφίμων στην οικονομική ανάκαμψη, ενώ παράλληλα θέτει τις βάσεις για τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων της χώρας και την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων στις αγροτικές περιοχές της. Εναπόκειται τώρα στην Ελλάδα να προτείνει ένα φιλόδοξο, ισορροπημένο και καλά στοχευμένο σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης που μπορεί να προσφέρει στους αγρότες και τις αγροτικές περιοχές τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν με επιτυχία αυτές τις προκλήσεις».

Η Επίτροπος Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας, κ. Μαρία Δαμανάκη, δήλωσε τα εξής:

«Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας επενδύει σε τοπικές παράκτιες κοινότητες για να τις βοηθήσει να δημιουργήσουν την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας που χρειάζονται για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η μεγάλη αλλαγή που επιφέραμε ήταν να αυξήσουμε την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την αλιεία μικρής κλίμακας και την τοπική οικονομία, προκειμένου να εξασφαλίσουμε καλύτερο μέλλον για τους αλιείς και τις παράκτιες κοινότητές μας. Για την Ελλάδα, ειδικότερα, η μεγαλύτερη πρόκληση, αλλά και η πιο ελπιδοφόρα ευκαιρία, είναι να ενισχυθεί το δυναμικό γαλάζιας ανάπτυξης της χώρας, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη παράδοση και πείρα της στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας: θαλάσσιος τουρισμός, θαλάσσια ενέργεια, εκμετάλλευση του θαλάσσιου βυθού και υδατοκαλλιέργεια, πέραν των θαλάσσιων μεταφορών και της ανάπτυξης των λιμένων. Δεν θα καθορίσουμε εμείς τον τρόπο με τον οποίο θα δαπανηθεί το κάθε ευρώ. Υπάρχει ευελιξία που επιτρέπει στις ελληνικές αρχές και σε εκείνους που γνωρίζουν τη δουλειά τους καλύτερα —σχετικοί κλάδοι και τοπικές περιφέρειες— να εργαστούν για την εξασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τις δικές τους κοινότητες».

Όλες οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης έχουν ήδη παραληφθεί από την Επιτροπή. Η έγκρισή τους θα γίνει έπειτα από διαδικασία διαβούλευσης.

Περισσότερες πληροφορίες:

MEMO για τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα

Πολιτική συνοχής και Ελλάδα

Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία

Σύνδεσμος προς το κείμενο της Εταιρικής Σχέσης

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.