Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου LOUIS

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου LOUIS

4
Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου LOUIS

Με ανακοίνωση ο Όμιλος Louis μας ενημέρωσε για τα οικονομικά αποτελέσματα σύμφωνα με τα οποία διαπιστώνεται:

Σημαντική βελτίωση στα λειτουργικά κέρδη (EBITDA)

Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 7% του σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.  Σημαντικό είναι ότι η αύξηση αυτή προήλθε από τις δραστηριότητες της Louis Cruises (+15%) κυρίως στον τομέα των ναυλώσεων αλλά και από την αύξηση των πωλήσεων της Εταιρείας από τον Πειραιά. 

΄Οσον αφορά την Louis Hotels ο κύκλος εργασιών της παρουσίασε μείωση της τάξεως του 7% λόγω του ότι τέσσερα ξενοδοχεία στη Λεμεσό, Πάφο και Λάρνακα που λειτουργούσαν την αντίστοιχη εξαμηνία του 2012 δεν λειτούργησαν φέτος, κυρίως λόγω ανακαινίσεων.

Η αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών αλλά και η ταυτόχρονη μείωση των λειτουργικών εξόδων είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του λειτουργικού κέρδους προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και ενοικίων ξενοδοχείων (EBITDAR) για το πρώτο εξάμηνο του 2013 και ανήλθε στα €12,4 εκ. σε σύγκριση με €4,2 εκ. πέρσι.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω:

Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες  οικονομικές καταστάσεις

Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013

Οικονομική ανάλυση

Διαπιστώνεται σημαντική βελτίωση στα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Louis plc σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, (2013 κέρδος €8,2εκ vs 2012 ζημία -€1,1εκ) και αυτό παρά το πολύ αρνητικό κλίμα που επεκράτησε ιδιαίτερα στην Κύπρο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013.

Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος παρουσίασε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013  αύξηση κατά 7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.  Η αύξηση αυτή προήλθε από τις δραστηριότητες της Louis Cruises (+15%) κυρίως στον τομέα των ναυλώσεων αλλά και από την αύξηση των πωλήσεων της Εταιρείας από τον Πειραιά.  ΄Οσον αφορά την Louis Hotels ο κύκλος εργασιών της παρουσίασε μείωση της τάξεως του 7% λόγω του ότι τέσσερα ξενοδοχεία στη Λεμεσό, Πάφο και Λάρνακα που λειτουργούσαν την αντίστοιχη εξαμηνία του 2012 δεν λειτούργησαν φέτος, κυρίως λόγω ανακαινίσεων.

Η αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών αλλά και η ταυτόχρονη μείωση των λειτουργικών εξόδων είχαν ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση του λειτουργικού κέρδους προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και ενοικίων ξενοδοχείων (EBITDAR) για το πρώτο εξάμηνο του 2013 και ανήλθε στα €12,4 εκ. σε σύγκριση με €4,2 εκ. πέρσι, καταγράφοντας μια καλυτέρευση της τάξης των €8,2 εκ. ή 197%. Αναλυτικά η Louis Cruises αύξησε τα λειτουργικά της κέρδη από €1,8 εκ. σε €9,6 εκ. (+427%) ενώ η Louis Hotels από €3,3 εκ. σε €3,6εκ (+9%).

Η καθαρή ζημία από εργασίες μετά από τους τόκους μειώθηκε σημαντικά κυρίως λόγω της αύξησης στο EBITDAR αλλά και λόγω της μείωσης στα ενοίκια. 

Η καθαρή ζημία που αναλογεί στους μετόχους παρουσίασε τελικά μείωση κατά μόνο €6,1 εκ. ή 23% κυρίως λόγω της επιπρόσθετης πρόβλεψης  για αναβαλλόμενη φορολογία στην Ελλάδα (ύψους €3,8 εκ) εξαιτίας της αύξησης των φορολογικών συντελεστών από 20% σε 26%. 

Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις του Eurogroup κατά τον μήνα Μάρτιο 2013 δεν αναμένεται να έχουν ουσιαστικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες και στον κύκλο εργασιών του Συγκροτήματος αφού το μεγαλύτερο ποσοστό των εισοδημάτων του  προέρχεται είτε από εργασίες εκτός Κύπρου είτε από ξένους πελάτες. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος πιστεύει ότι ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει την κινητήριο δύναμη για την ανασυγκρότηση της Κυπριακής και Ελλαδικής οικονομίας.

Το Συγκρότημα είναι σε προχωρημένες διαβουλεύσεις με τους δανειστές του και έχει σε μεγάλο βαθμό συμφωνήσει την αναδιάρθρωση των δανειακών του υποχρεώσεων με βάση τις αναμενόμενες ταμειακές ροές για τα επόμενα έτη.

Η περιγραφή του οικονομικού περιβάλλοντος αλλά και των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που προέκυψαν ως αποτέλεσμα των αποφάσεων του Eurogroup και ιδιαίτερα όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό σύστημα  κατά την ημερομηνία έγκρισης της παρούσας, παρουσιάζονται αναλυτικά στη σημείωση 23 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Συγκροτήματος.

Προοπτικές 2013

Με βάση τα σημερινά δεδομένα και προβλέψεις μας τα αποτελέσματα για ολόκληρο το 2013 αναμένεται να είναι πολύ βελτιωμένα έναντι του 2012, όχι όμως κερδοφόρα.

Σημειώσεις

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2013 ετοιμάστηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ. 34 – “Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση” και παρουσιάζονται σε Ευρώ.

Έχουν χρησιμοποιηθεί οι ίδιες λογιστικές πολιτικές όπως και στις ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 δεν έχουν ελεγχθεί από τους ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές της Louis plc (η ‘Εταιρεία’).

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.