Προκήρυξη διεθνή διαγωνισμού

Προκήρυξη διεθνή διαγωνισμού

11
Προκήρυξη διεθνή διαγωνισμού

H διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς ΑΕ γνωστοποίησε ότι προτίθεται, να προκηρύξει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για τη σύναψη Σύμβασης Παραχώρησης υπηρεσιών ευκολιών παραλαβής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων πλοίου και υγρών καταλοίπων φορτίου των πλοίων που καταπλέουν στη Λιμενική Ζώνη του ΟΛΠ μέσω της δημιουργίας σταθερής (χερσαίας) λιμενικής εγκατάστασης βάσει της ισχύουσας Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας. Η σχετική απόφαση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ειδικότερα, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς A.E. (ΟΛΠ Α.Ε.) είναι ο αποκλειστικός φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης της Λιμενικής Ζώνης (χερσαίας και θαλάσσιας) που του έχει παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με την από 13-2-2002 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ Α.Ε., η οποία έχει συναφθεί σε εκτέλεση ρητής διάταξης του Ν.2932/2001 (ΦΕΚ 145/27-06-2001 τ.Α’) άρθρο τριακοστό πέμπτο, όπως η Σύμβαση αυτή κυρώθηκε με τον Ν.3654/2008 (ΦΕΚ 57/03-04-2008 τ.Α’) άρθρο πρώτο και τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 8322.03/12/08 (ΦΕΚ 2372/21-11-2008 τ.Β΄). Η διάρκεια της εν λόγω Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ Α.Ε. έχει οριστεί σε πενήντα (50) έτη, δηλαδή μέχρι το έτος 2052.

Η θαλάσσια περιοχή της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ Α.Ε. εκτείνεται από τον Κεντρικό Λιμένα Πειραιά μέχρι το λιμενίσκο Περάματος και περιλαμβάνει επίσης την περιοχή Κυνόσουρας της Νήσου Σαλαμίνας.

Το λιμάνι του Πειραιά έχει αναγνωρισθεί από το 2011 ως ECOPORT από την ESPO με πιστοποίηση των Lloyd’s και ο ΟΛΠ Α.Ε., από το 2013, έχει λάβει τίτλους πιστοποίησης των διεθνών προτύπων ποιότητας EN ISO 9001:2008 και EN ISO 14001:2004 για τις υπηρεσίες της δραστηριότητας της Κρουαζιέρας από τους οίκους Lloyd’s και Bureau Veritas.

Για την αποτροπή της ρύπανσης των θαλασσών και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος με τον περιορισμό της απόρριψης στη θάλασσα αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου έχει εκδοθεί η Οδηγία 2000/59/ΕΚ, η οποία επιβάλει στους λιμένες να διαθέτουν λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής, κατάλληλες να καλύψουν τις ανάγκες των πλοίων που χρησιμοποιούν συνήθως τον λιμένα, χωρίς να γίνονται αιτία αδικαιολόγητης καθυστέρησης των πλοίων.

Προς επίτευξη της καταλληλότητας οι εγκαταστάσεις παραλαβής πρέπει να είναι ικανές να δεχθούν τις κατηγορίες και τις ποσότητες των αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου που προέρχονται από πλοία τα οποία χρησιμοποιούν συνήθως τον λιμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των χρηστών του λιμένα, το μέγεθος και τη γεωγραφική θέση του λιμένα, τους τύπους των πλοίων που καταπλέουν σε αυτόν.

Σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ έχει εκδοθεί η Κ.Υ.Α.8111.1/41/09/25-02-2009 «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/71/ΕΚ …» (ΦΕΚ 412/06-03-2009 τ.Β’), καθώς και η 8136.16/01/09/28-07-2009 Μόνιμη Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής Υ.Ε.Ν., οι οποίες επιβάλουν αυστηρές υποχρεώσεις στους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, καθώς και στους αναδόχους παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων ως προς την παραλαβή και διακίνηση των αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου, καθορίζουν δε και κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης αυτών των διατάξεων.

Για την παροχή αυτών των υπηρεσιών ο ΟΛΠ Α.Ε. κατήρτισε και εφαρμόζει το “Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων των πλοίων που καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.”, το οποίο εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και εγκρίθηκε από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. Το Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων των πλοίων επανεξετάζεται και επανεγκρίνεται ανά τριετία όπως επιβάλει η Οδηγία 2000/59/ΕΚ.

Το κόστος εξασφάλισης και λειτουργίας των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής, καθώς και της παροχής υπηρεσιών συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων πλοίων, καλύπτεται από τα πλοία, με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Για το σκοπό αυτό ο ΟΛΠ Α.Ε. υιοθέτησε, ύστερα από διαβούλευση με τους χρήστες, ένα σύστημα Τελών και Τιμολογίων παροχής ευκολιών υποδοχής καταλοίπων, το οποίο αφενός μεν ενθαρρύνει την παράδοση των αποβλήτων πλοίων στον λιμένα, αντί της απόρριψής τους στη θάλασσα, αφετέρου δε λειτουργεί ανταποδοτικά για την κάλυψη του κόστους χρήσης των λιμενικών εγκαταστάσεων, αλλά και περιοριστικά ώστε οι επιβαρύνσεις για τη χρήση των εγκαταστάσεων να είναι δίκαιες, να μην εισάγουν διακρίσεις και να καθορίζονται με διαφάνεια, όπως επιβάλει η Οδηγία 2000/59/ΕΚ.

Τα Τέλη και Τιμολόγια παροχής ευκολιών υποδοχής καταλοίπων στον Λιμένα Πειραιά έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου, είναι δημοσιευμένα σε ΦΕΚ και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. στο διαδίκτυο. Τα πλοία διακρίνονται σε, πλοία που εκτελούν έκτακτους πλόες (φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια, κρουαζιερόπλοια, επισκευαζόμενα πλοία) και σε πλοία που εκτελούν τακτικούς πλόες.

ΙΙ. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Σύμβαση Παραχώρησης θα αφορά:

Τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση σταθερής (χερσαίας) λιμενικής εγκατάστασης παραλαβής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων πλοίου και υγρών καταλοίπων φορτίου (πλην λυμάτων – βοθρολυμάτων) των πλοίων που καταπλέουν στη Λιμενική Ζώνη του ΟΛΠ και δυνατότητας μεταβίβασης αυτής στον ΟΛΠ ΑΕ μετά την λήξη της περιόδου παραχώρησης.

Ο παραχωρησιούχος θα οφείλει, το αργότερο εντός δύο (2) ετών από τη σύναψη της σύμβασης, να χρηματοδοτήσει και να δημιουργήσει, έτοιμη προς πλήρη λειτουργία και νόμιμα αδειοδοτημένη, χερσαία λιμενική εγκατάσταση διαχείρισης υγρών αποβλήτων, πέριξ ή εγγύς της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ, η οποία θα διαθέτει παραγωγική ικανότητα διαχείρισης πετρελαιοειδών αποβλήτων τουλάχιστον 1.000 κ.μ. ημερησίως.

Για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής ευκολιών παραλαβής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων και για το διάστημα από την σύναψη της σύμβασης έως την κατασκευή και θέση σε λειτουργία της σταθερής (χερσαίας) λιμενικής εγκατάστασης διαχείρισης υγρών αποβλήτων ο παραχωρησιούχος οφείλει να διαθέτει πλωτή εγκατάσταση διαχείρισης πετρελαιοειδών αποβλήτων με αποθηκευτική ικανότητα τουλάχιστον 30.000 κ.μ.

Την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών ευκολιών παραλαβής (συλλογής –  μεταφοράς – προσωρινής αποθήκευσης) και διαχείρισης (επεξεργασίας, διαχωρισμού – τελικής διάθεσης – απομάκρυνσης), κατά περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, υγρών αποβλήτων πλοίου και υγρών καταλοίπων φορτίου των πλοίων που καταπλέουν στη Λιμενική Ζώνη του ΟΛΠ, ή παραμένουν στο θαλάσσιο αγκυροβόλιο «αρόδου» Πειραιά.

Υγρά απόβλητα και υγρά κατάλοιπα φορτίου πλοίου θεωρούνται ενδεικτικά:

Ακάθαρτο θαλάσσερμα πλοίων (DIRTY BALLAST)

(ANNEX I)

Εκπλύματα δεξαμενών φορτίου πετρελαιοφόρων πλοίων (SLOPS)

(ANNEX I)

Πετρελαιοειδή μίγματα χώρων μηχανοστασίου (BILGE WATERS)

(ANNEX I)

Βαρέα κατάλοιπα πετρελαίου (SLUDGES)

(ANNEX I)

Εκπλύματα δεξαμενών φορτίου και κυτών

(ANNEX I)

Άλλα υγρά κατάλοιπα πλοίων

(ANNEX II)

Επιβλαβείς υγρές ουσίες, χύμα μίγματα αυτών και έρμα που περιέχει τέτοιες ουσίες, όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της ΔΣ MARPOL 73/78.

(ANNEX II)

Λύματα πλοίων, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα IV της ΔΣ MARPOL 73/78.

(ANNEX IV)

Για την παραλαβή των υγρών αποβλήτων θα εφαρμόζεται το εγκεκριμένο “Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων των πλοίων που καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.”, όπως αυτό θα προσαρμοσθεί προκειμένου να προβλεφθεί και η δυνατότητα σταθερής (χερσαίας) εγκατάσταση διαχείρισης υγρών αποβλήτων.

Η παραλαβή των υγρών αποβλήτων θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες και την επιθυμία των πλοίων, εφόσον οι αντικειμενικές συνθήκες και οι συνθήκες ασφαλείας το επιτρέπουν, είτε με πλεύριση στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, είτε στις θέσεις παραβολής, πρυμνοδέτησης ή αγκυροβολίας τους, με προσέγγιση από τη θάλασσα ή από την ξηρά με τα πλωτά ή χερσαία μέσα του αναδόχου.

Ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος, μετά από αίτημα που θα δέχεται από πλοίο για περισυλλογή καταλοίπων, να φροντίζει για την άμεση εξυπηρέτηση του πλοίου, ώστε να μην δημιουργούνται καθυστερήσεις στον απόπλου ή τις εργασίες του πλοίου.

Η εκτέλεση των εργασιών, τόσο της παραλαβής όσο και της επεξεργασίας των παραλαμβανόμενων πετρελαιοειδών καταλοίπων και της τελικής διάθεσης των προϊόντων διαχωρισμού θα είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις των Νόμων και Υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται για τις εργασίες αυτές από την Εθνική, Κοινοτική και Διεθνή νομοθεσία, θα συμμορφώνεται δε με ενδεχόμενες νέες διατάξεις Νόμων και Υπουργικές αποφάσεις Εθνικές, Κοινοτικές και Διεθνείς, που θα αφορούν την εκτέλεση των εργασιών αυτών.

Τα μέσα που θα χρησιμοποιούνται, πλωτά και χερσαία, θα καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, και να είναι εφοδιασμένα με τις απαραίτητες άδειες.

Οι διαδικασίες παραλαβής, συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διάθεσης που θα υποχρεούται να εφαρμόσει ο παραχωρησιούχος διέπονται επίσης από τις αρχές ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως αυτοί διαμορφώνονται μέσω του πιστοποιημένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης PERS (Port Environmental Review System) το οποίο εφαρμόζει ο ΟΛΠ ΑΕ από το 2004, ενώ διασφαλίζονται και μέσω των περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων σύμφωνα με τα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα (!SO 14001:2004 ή/και EMAS) που οφείλουν φέρουν οι εξουσιοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης των αποβλήτων πλοίων.

Όλες οι κατηγορίες υγρών αποβλήτων θα διαχειρίζονται κατά περιβαλλοντικά ορθό τρόπο και θα διατίθενται προς τελική διάθεση σε κατάλληλους αδειοδοτημένους τελικούς αποδέκτες.

ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η διάρκεια της μακροχρόνιας σύμβασης θα καθορισθεί με την προκήρυξη του διαγωνισμού λαμβανομένου υπόψη, μεταξύ άλλων, και του ύψους της απαιτούμενης επένδυσης. Η έναρξη της σύμβασης δεν θα προβλέπεται να γίνει ενωρίτερα της 31-7-2014.

IV. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ:

Η δημιουργία σταθερής (χερσαίας) λιμενικής εγκατάστασης και η παροχή υπηρεσιών ευκολιών παραλαβής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων θα γίνει με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνες του παραχωρησιούχου.

Το αντάλλαγμα για την εκτέλεση της σύμβασης παραχώρησης θα περιορίζεται στο αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης των υπηρεσιών ευκολιών παραλαβής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων πλοίου και υγρών καταλοίπων φορτίου των πλοίων που καταπλέουν στη Λιμενική Ζώνη του ΟΛΠ. Συγκεκριμένα :

Το κόστος παροχής των υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων θα καλύπτεται από τα πλοία. Ο παραχωρησιούχος θα πληρώνεται για την παροχή των υπηρεσιών του από τα πλοία με δική του μέριμνα και ευθύνη.

Η τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα καθορισμένα από τον ΟΛΠ Α.Ε. “Τέλη και Τιμολόγια παροχής ευκολιών υποδοχής καταλοίπων”.

Ο παραχωρησιούχος θα υποχρεούται να αποδίδει στον ΟΛΠ Α.Ε. ποσοστό επί των εισπραττόμενων τελών και τιμολογίων το οποίο είναι αναγκαίο για την παροχή από τον ΟΛΠ Α.Ε. υπηρεσιών δημόσιας ωφέλειας σχετιζόμενων με την λειτουργία του λιμένα (εκβαθύνσεις λιμένος, καθαρισμοί – απορρυπάνσεις, προστασία δημόσιας υγείας και περιβάλλοντος  κ.λ.π.).

V. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

H Σύμβαση Παραχώρησης για τη δημιουργία σταθερής (χερσαίας) λιμενικής εγκατάσταση και για την παροχή υπηρεσιών ευκολιών παραλαβής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων πλοίου και υγρών καταλοίπων φορτίου των πλοίων που καταπλέουν στη Λιμενική Ζώνη του ΟΛΠ, θα γίνει υπό τους εξής κυρίως όρους και προϋποθέσεις:

α) της τήρησης των βασικών αρχών που ισχύουν για όλους τους τομείς περιβαλλοντικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή: α) αρχή της πρόληψης (αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων στην πηγή), β) ο ρυπαίνων πληρώνει (το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων επιμερίζεται στους παραγωγούς), γ) αρχή της προληπτικής δράσης (λαμβάνονται μέτρα για να αποφευχθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις) και δ) αρχή της εγγύτητας (η διαχείριση αποβλήτων γίνεται όσο το δυνατόν κοντά στην πηγή).

β) της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν για τον ΟΛΠ Α.Ε. από τις Οδηγίες 2000/59/ΕΚ και 2007/71/ΕΚ.

γ) της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν για τον ΟΛΠ Α.Ε. από την Κ.Υ.Α.8111.1/41/09/25-02-2009, καθώς και από τη 8136.16/01/09/28-07-2009 Μόνιμη Εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής Υ.Ε.Ν.

δ) της τήρησης κάθε άλλης συναφούς διάταξης του Κοινοτικού ή/και Εθνικού Δικαίου.

ε) της εφαρμογής του εγκεκριμένου “Σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων των πλοίων που καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.”

στ) της εξασφάλισης της ασφαλούς, αδιάλειπτης και ποιοτικής παροχής αυτών των υπηρεσιών.

ζ) της εγκρίσεως του ΟΛΠ των εκάστοτε τελών και τιμολογίων.

η) της δυνατότητας της περιέλευσης, κατά τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης, στην κυριότητα του ΟΛΠ Α.Ε. της σταθερής (χερσαίας) λιμενικής εγκατάστασης παραλαβής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων πλοίου και υγρών καταλοίπων φορτίου.

VI. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ

Στο διαγωνισμό θα δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι δεν έχουν κωλύματα σύναψης δημόσιας σύμβασης, διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες άδειες και εγκρίσεις άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, την απαιτούμενη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τις απαραίτητες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες, τα απαιτούμενα μέσα (πλωτά και χερσαία), εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και σχετικές πιστοποιήσεις τήρησης προτύπων ποιότητας, όπως αυτά θα καθορισθούν με την προκήρυξη του διαγωνισμού.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.