Αποφάσεις και αποτελέσματα ψηφοφορίας της ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Αποφάσεις και αποτελέσματα ψηφοφορίας της ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

2
Αποφάσεις και αποτελέσματα ψηφοφορίας της ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοίνωσε ότι την 20η Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μετόχων εκπροσωπούντων 171.380.251 μετοχές, ήτοι ποσοστό 89,4% επί συνόλου 191.660.320 κοινών  ονομαστικών μετοχών.

Η τακτική γενική συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.     Ενέκρινε τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2012, την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου καθώς και την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Επίσης, η γενική συνέλευση ενημερώθηκε ότι η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2012 λόγω ζημιών χρήσης.

-          Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.380.251, ήτοι ποσοστό 89,4% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.380.251 (89,4% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0, Λευκά / Αποχή 0.

2.         Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.380.251, ήτοι ποσοστό 89,4% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.380.251 (89,4% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0, Λευκά / Αποχή 0.

3.         Εξέλεξε τον κ. Αθανάσιο Ξύνα του  Γεωργίου ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2013 και ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή τον κ. Βασίλειο Καζά του Κωνσταντίνου, από την εταιρία ορκωτών ελεγκτών «Grant Thornton A.E.».

-          Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.380.251, ήτοι ποσοστό 89,4% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.373.048 (89,4% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 7.203, Λευκά / Αποχή 0. 

4.     Δεν συζητήθηκε η έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23 α και 24 του κ.ν. 2190/1920, καθόσον δεν υπάρχουν συμβάσεις και αμοιβές κατά τα προαναφερόμενα άρθρα.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.