Πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος

Πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος

27
Πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, με γνώμονα τη θωράκιση του νομικού πλαισίου που διέπει την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και την έγκαιρη εναρμόνιση της χώρας μας με τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις, έχει, μεταξύ άλλων, προωθήσει για ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο, μια σειρά αποφάσεων του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (ΙΜΟ), που αφορούν σε τροποποιήσεις των Παραρτημάτων της Δ.Σ. MARPOL 73/78, καθώς και τροπολογιών επί διατάξεων υφιστάμενης εθνικής νομοθεσίας. Με τις νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις, επιτυγχάνεται:

·                    Η συμμόρφωση των υπό ελληνική σημαία πλοίων με τις διεθνείς απαιτήσεις

·                    Η μείωση των αερίων εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOx) και του θείου (SOx) από τα καυσαέρια των πλοίων

·                    Η βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για την ενεργειακή αποδοτικότητα των πλοίων

·                    Η συστηματικότερη διαχείριση των απορριμμάτων των πλοίων

·                    Η επικαιροποίηση του πλαισίου για τη συμμόρφωση των πλοίων με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις μεταφοράς επιβλαβών ουσιών, δηλαδή ουσιών που θεωρούνται ρυπογόνες, σύμφωνα με το Διεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα Επικινδύνων Φορτίων

·                    H επικαιροποίηση της διαδικασίας καταβολής εισφορών στο Διεθνές Κεφάλαιο ΙΟPC από τους υπόχρεους

·                    Η επέκταση εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης Αστικής Ευθύνης για ζημία ρύπανσης από πετρέλαιο κίνησης των πλοίων (BUNKER’S 2001), σε ελληνικά πλοία άνω των 1000 κ.ο.χ τα οποία εκτελούν εσωτερικούς πλόες

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, δήλωσε σχετικά: «Η διαφύλαξη και η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος συνιστά κορυφαία προτεραιότητα για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η δημιουργία ενός καλά σχεδιασμένου και αυστηρού νομοθετικού πλαισίου, με σεβασμό στις διεθνείς συνθήκες, είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει ιδιαίτερο βάρος από τον Ιούνιο του 2012, όταν και επανασυστήθηκε το Υπουργείο. Η χώρα μας διαθέτει ένα μοναδικό θαλάσσιο φυσικό κάλλος, το οποίο είναι υποχρέωση όλων μας να το προστατεύσουμε και να το αναδείξουμε».

Toπαράρτημα με το νομοθετικό έργο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου:

1) Εκδόθηκε η αριθ.: 531.5-6/ΑΣ3431/2012/22-10-2012 (Β’ 2936) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εξωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου με θέμα: «Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα VΙ του Πρωτοκόλλου 1997, το οποίο τροποποιεί τη Διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή (Αναθεωρημένος τύπος του Συμπληρώματος στο ΔΠΠΡΑ-Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης του Αέρα από πλοία).

2) Εκδόθηκε η αριθ.: 531.5-6/ΑΣ3432/2012/22-10-2012 (Β’ 2936) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εξωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου με θέμα: «Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα VI του Πρωτοκόλλου του 1997, το οποίο τροποποιεί τη Διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή (Περιοχή Ελέγχου Εκπομπών της Βορείου Αμερικής)».Η εν λόγω Κ.Υ.Α. αποσκοπεί στη μείωση των αερίων εκπομπών SOx και NOx από τα καυσαέριο των πλοίων. Επίσης κυρώθηκαν τροποποιήσεις στους Κανονισμούς 13 (Οξείδια του Αζώτου) και 14 (Οξείδια του θείου (SOx) και Αιωρούμενα Σωματίδια) του Αναθεωρημένου Παραρτήματος VI της Δ.Σ. MARPOL 73/78.

3) Εκδόθηκε η αριθ.:531.5-6/2012/27-11-2012 (Β’ 3266) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εξωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου με θέμα: «Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα IV και VI της Διεθνούς Σύμβασης για την πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή (ΔΣ MARPOL 73/78)».Εισήχθησαν νέες διατάξεις για τις Ειδικές Περιοχές και καθορίστηκε η Βαλτική Θάλασσα ως Ειδική Περιοχή. Επίσης, καθορίστηκε η Περιοχή Ελέγχου Εκπομπών της Καραϊβικής Θάλασσας (ΗΠΑ) και τέθηκαν εξαιρέσεις για ορισμένα πλοία, που δραστηριοποιούνται στη Περιοχή Ελέγχου Εκπομπών της Βορείου Αμερικής και στη Περιοχή Ελέγχου Εκπομπών της Καραϊβικής Θάλασσας (ΗΠΑ). Τέλος, υιοθετήθηκαν νέοι κανονισμοί για την ενεργειακή αποδοτικότητα των πλοίων. Οι ανωτέρω αποτελούν τροποποιήσεις των Παραρτημάτων IV και VΙ της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL 73/78.

4) Εκδόθηκε η αριθμ.:531.5-5/2013/04-01-2013 (Β’ 139) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εξωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου με θέμα: «Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα Ι, II, IV, V και VI της Διεθνούς Σύμβασης για την πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή (ΔΣ MARPOL 73/78)», με την οποία δόθηκε η δυνατότητα στα μικρά νησιωτικά κράτη να ικανοποιούν τις απαιτήσεις για ευκολίες υποδοχής των αντίστοιχων κανονισμών όταν, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτών των κρατών, η σύναψη περιφερειακών συμφωνιών αποτελεί τον μοναδικό τρόπο ικανοποίησης αυτών των απαιτήσεων. Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα ελέγχου και πιστοποίησης σε δοκιμή επί του πλοίου, μηχανών, που λόγω μεγέθους ή χρονοδιαγράμματος παράδοσης δεν έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί σε κλίνη δοκιμών, προκειμένου να εκδοθεί για αυτό Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης του Αέρα (ΔΠΠΡΑ) για το πλοίο με την τροποποίηση του Τεχνικού Κώδικα NOx 2008. Οι ανωτέρω αποτελούν τροποποιήσεις των Παραρτημάτων I, II, IV, V και VΙ της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL 73/78.

5) Εκδόθηκε το π.δ. 8/25-01-2013 (Α’ 27) των Υπουργών Εξωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου με θέμα: «Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα V του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 (Αναθεωρημένο Παράρτημα V της Δ.Σ MARPOL 73/78)».

Αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από απορρίμματα των πλοίων, τροποποιήθηκε το Παράτημα V της ΔΣ MARPOL 73/78. Στο Αναθεωρημένο Παράρτημα V προστέθηκαν νέες κατηγορίες απορριμμάτων, όπως «σφάγια ζώων», «μαγειρικό έλαιο», «αλιευτικός εξοπλισμός» και «απόβλητα τροφών» και ο τρόπος διαχείρισης αυτών. Επίσης, όλα τα πλοία ολικής χωρητικότητας 100 (gt) και άνω, καθώς και τα πλοία που είναι πιστοποιημένα να μεταφέρουν τουλάχιστον 15 άτομα, υποχρεούνται πλέον να φέρουν σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων.

6) Εκδόθηκε η αριθ.:531.5-5/2013/18-02-2013 (Β’ 357) Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου με θέμα: «Καθιέρωση τύπου Βιβλίου Απορριμμάτων υπόχρεων πλοίων», με την οποία καθορίστηκε ο Αναθεωρημένος τύπος του Βιβλίου Απορριμμάτων, το οποίο πρέπει να τηρείται από κάθε πλοίο ολικής χωρητικότητας 400(gt) και άνω, από κάθε πλοίο το οποίο είναι πιστοποιημένο να μεταφέρει 15 άτομα ή περισσότερα και πραγματοποιεί πλόες σε λιμένες ή υπεράκτιους τερματικούς σταθμούς δικαιοδοσίας άλλου Μέρους της Σύμβασης (MARPOL 73/78), καθώς και από κάθε μόνιμη ή πλωτή εξέδρα εξερεύνησης και εκμετάλλευσης του πυθμένα της θάλασσας.

7) Καταρτίστηκε και προωθήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών για συνυπογραφήσχέδιο π.δ. με το οποίο υιοθετείται το Αναθεωρημένο Παράρτημα ΙΙΙ της Δ.Σ MARPOL 73/78, σύμφωνα με το οποίο τα υπόχρεα πλοία πρέπει να συμμορφώνονται με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις μεταφοράς επιβλαβών ουσιών, δηλαδή ουσιών που θεωρούνται ρυπογόνες, σύμφωνα με το Διεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα Επικινδύνων Φορτίων (IMDG Code) ή που πληρούν τα κριτήρια του προσαρτήματος της σχετικής απόφασης.

8) Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου τρίτου του ν.3393/2005 (Α’ 242) σχετικά με την κύρωση της Δ.Σ. BUNKERS, 2001, με την οποίο επεκτείνεται η ισχύς της εν λόγω Σύμβασης στα ελληνικά πλοία που εκτελούν εσωτερικούς πλόες και τα οποία δεν έχουν καταμετρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. για την καταμέτρηση χωρητικότητας των πλοίων, 1969. Η ολική χωρητικότητα (GT) των πλοίων αυτών θα λαμβάνεται μέχρι και 31-12-2013 ως ίση με την αριθμητική τιμή, στο πλησιέστερο προηγούμενο ακέραιο αριθμό, των κόρων ολικής τους χωρητικότητας. Οι σχετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις», που συζητείται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

9) Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 1638/1986 (Α’ 108) «κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης του 1971 για την ίδρυση διεθνούς κεφαλαίου αποζημίωσης ζημιών ρύπανσης από πετρελαιοειδή και ρύθμιση συναφών θεμάτων». Αφορά την διαδικασία καταβολής συνεισφορών. Ειδικότερα εκσυγχρονίζεται και προσαρμόζεται η εν λόγω διαδικασία πληρωμών των ετήσιων συνεισφορών στο Διεθνές Κεφάλαιο ΙΟPC από τους υπόχρεους.Οι σχετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις», που συζητείται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

10) Τροποποιούνται οι διατάξειςτου άρθρου δεύτερου του ν. 3482/2006 (Α’ 163) «κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2003 της Διεθνούς Σύμβασης του 1992 για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζημίωσης ζημιών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες διατάξεις» που αφορούν θέματα διαδικασίας καταβολής συνεισφορών, εκσυγχρονίζοντας και προσαρμόζοντας την υφιστάμενη διαδικασία πληρωμών των ετησίων συνεισφορών από τους υπόχρεους, όπως άλλωστε ακολουθείται στην πράξη μετά την απελευθέρωση της αγοράς συναλλάγματος και της ελευθερίας κίνησης κεφαλαίων, μέσω οποιασδήποτε ελληνικής ή αλλοδαπής τράπεζας και όχι αποκλειστικά μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος όπως προέβλεπε αρχικά ο ν.3482/2006.Οι σχετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις», που συζητείται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.