Ετήσιες κρίσεις ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

Ετήσιες κρίσεις ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

46
Ετήσιες κρίσεις ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

       1. Συνεκλήθη το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2013 υπό την προεδρία του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής. Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού εκρίθησαν συνολικά:

Ø   Πενήντα (50) Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)

Ø   Τρεις (03) Πλοίαρχοι Τεχνικοί

Ø   Είκοσι τρεις (23) Αντιπλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)

Ø   Είκοσι πέντε (25) Πλωτάρχες (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) 

Οι καταρτισθέντες από το Συμβούλιο πίνακες κρίσεων πρόκειται να κυρωθούν με προωθούμενο Προεδρικό Διάταγμα. 

       2. Εκ του συνόλου των κριθέντων:

- Σαράντα τέσσερις (44) Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και ο αρχαιότερος εξ αυτών, Πλοίαρχος Λ.Σ. Ιωαννίδης-Μάρκου Ιωάννης προάγεται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς κάλυψη κενής οργανικής θέσεως.

- Τρεις (03) Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Παραμένοντες στον ίδιο   

   βαθμό».

- Η κρίση δύο (02) Πλοιάρχων (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) ανεστάλη και ενός (01) Πλοίαρχου (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) αναβλήθηκε.

- Οι Πλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τεχνικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι».

- Είκοσι (20) Αντιπλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και ο αρχαιότερος εξ αυτών, Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Κοροντζής Τρύφων προάγεται στο βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς κάλυψη κενής οργανικής θέσεως.

- Η κρίση τριών (03) Αντιπλοιάρχων (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) ανεστάλη.

- Είκοσι τέσσερις (24) Πλωτάρχες (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι».

- Η κρίση ενός (01) Πλωτάρχη (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) ανεστάλη.

       3. Εξαιρέθηκαν από τις ανωτέρω κρίσεις ένας (01) Πλοίαρχος (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.), ένας (01) Αντιπλοίαρχος (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) και μία (01) Αντιπλοίαρχος Υγειονομικός.

       4. Επίσης εκρίθησαν συνολικά:

Ø   Έντεκα (11) Αντιπλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.)

Ø   Εννέα (09) Πλωτάρχες (εκ Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.)

Οι καταρτισθέντες από το Συμβούλιο πίνακες κρίσεων πρόκειται να κυρωθούν με προωθούμενο Προεδρικό Διάταγμα.

            5. Εκ του συνόλου των κριθέντων:

- Ένας (01) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.) κρίθηκε ως «Ευδοκίμως τερματίσας

  τη σταδιοδρομία του».

- Επτά (07) Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Διατηρητέοι».

- Η κρίση τριών (03) Αντιπλοιάρχων Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.) ανεστάλη.

- Επτά (07) Πλωτάρχες Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι».

- Η κρίση ενός (01) Πλωτάρχη Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.) ανεβλήθη.

- Η κρίση ενός (01) Πλωτάρχη Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.) ανεστάλη.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.