Το νέο διοικητικό συμβούλιο της ATTICA

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της ATTICA

6
Το νέο διοικητικό συμβούλιο της ATTICA

Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι την 28η Ιουνίου 2012 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μετόχων εκπροσωπούντων 179.649.489 μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,73% επί συνόλου 191.660.320 κοινών  ονομαστικών μετοχών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.     Ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2011, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2011 λόγω ζημιών χρήσης.

-          Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 179.649.489, ήτοι ποσοστό 93,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 179.649.489  (93,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0 , Λευκά / Αποχή 0.

2.         Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 – 31.12.2011.

-          Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 179.649.489, ήτοι ποσοστό 93,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 179.649.489  (93,73%  του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0 , Λευκά / Αποχή 0.

3.         Εξέλεξε τον κ. Μιχαλιό Μανόλη του Γεωργίου ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2012 και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Βασίλειο Καζά του Κωνσταντίνου, από την εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.». 

-          Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 179.649.489, ήτοι ποσοστό 93,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 179.649.489  (93,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0 , Λευκά / Αποχή 0.

4.         Ενέκρινε προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούσαν την εκλογή των κ.κ. Κυριάκου Μάγειρα και Ευθύμιου Μπουλούτα ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Χαράλαμπου Πασχάλη και Ανδρέα Βγενόπουλου.

-          Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 179.649.489, ήτοι ποσοστό 93,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 179.649.489  (93,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0 , Λευκά / Αποχή 0.

5.                 Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με μέλη τους κ.κ.: Πέτρο Βέττα, Κυριάκο Μάγειρα, Σπύρο Πασχάλη, Μιχάλη Σακέλλη, Ιωάννη Κρητικό, Ευθύμιο Μπουλούτα, κα Αρετή Σουβατζόγλου και Ανεξάρτητα, Μη Εκτελεστικά μέλη τους κ.κ.: Μάρκο Φόρο και Αλέξανδρο Εδιπίδη.

-          Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 179.649.489, ήτοι ποσοστό 93,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 179.649.489  (93,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0 , Λευκά / Αποχή 0.

6.     Εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008, τους κ.κ. Μάρκο Φόρο, Αλέξανδρο Εδιπίδη και την κα Αρετή Σουβατζόγλου.

-          Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 179.649.489, ήτοι ποσοστό 93,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 179.649.489  (93,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0 , Λευκά / Αποχή 0.

7.                 Δεν συζητήθηκε η έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23 α και 24 του κ.ν. 2190/1920, καθόσον δεν υπάρχουν συμβάσεις και αμοιβές κατά τα προαναφερόμενα άρθρα.

8.                 Εγκρίθηκε ο συμψηφισμός μέρους του ειδικού αποθεματικού της Εταιρίας για απόσβεση ζημιών εις νέον, ύψους Ευρώ 59.901.742,09 σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4 α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

-          Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 179.649.489, ήτοι ποσοστό 93,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 179.649.489  (93,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0 , Λευκά / Αποχή 0.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και η ιδιότητα του κάθε μέλους έχουν ως ακολούθως :

- Πέτρος Μ. Βέττας                                          Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Κυριάκος Δ. Μάγειρας                                  Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

- Σπύρος Χ. Πασχάλης                                  Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

- Μιχάλης Γ. Σακέλλης                                    Εκτελεστικό Μέλος

- Ιωάννης Β. Κρητικός                                     Εκτελεστικό Μέλος

- Ευθύμιος Θ. Μπουλούτας                             Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Αρετή Γ. Σουβατζόγλου                                Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Μάρκος Α. Φόρος                                         Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Αλέξανδρος Θ. Εδιπίδης                              Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.