Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τους πολίτες να καθορίσουν το μελλοντικό θεματολόγιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τους πολίτες να καθορίσουν το μελλοντικό θεματολόγιο

2
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τους πολίτες να καθορίσουν το μελλοντικό θεματολόγιο

Η 9η Μαΐου είναι η Ημέρα της Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν να είναι περισσότερο από μια απλή ημέρα εορτασμού για τους πολίτες. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  καλεί όλους τους πολίτες από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλλουν στον καθορισμό του θεματολογίου για τα επόμενα έτη και στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης με τη συμμετοχή τους στη μεγαλύτερη στα χρονικά της ΕΕ δημόσια διαβούλευση για τα δικαιώματα των πολιτών. Η διαβούλευση θα διαρκέσει τέσσερις μήνες, έως τις 9 Σεπτεμβρίου, και κατά το χρονικό αυτό διάστημα οι πολίτες θα ερωτηθούν σχετικά με τα εμπόδια που υπάρχουν στην άσκηση των δικαιωμάτων τους ως πολιτών της ΕΕ, όταν ταξιδεύουν στην Ευρώπη, όταν ψηφίζουν ή θέτουν υποψηφιότητα σε εκλογές ή όταν κάνουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά. Η διαβούλευση διεξάγεται εν όψει του 2013 που είναι το Ευρωπαϊκό έτος των πολιτών (IP/11/959). Οι πληροφορίες που συγκεντρωθούν θα ενσωματωθούν άμεσα στο θεματολόγιο πολιτικής της Επιτροπής και θα αποτελέσουν τη βάση για την Έκθεση για την ιθαγένεια της ΕΕ του 2013, η οποία θα υποβληθεί ακριβώς σε ένα χρόνο από σήμερα: στις 9 Μαΐου 2013.

«Είκοσι χρόνια μετά τη θέσπιση της ιθαγένειας της ΕΕ στην μικρή παραμεθόριο πόλη του Μάαστριχτ, πρέπει να δώσουμε νέα πνοή στο ευρωπαϊκό σχέδιο – και πρέπει το κάνουμε με την άμεση βοήθεια των πολιτών μας», δήλωσε η Αντιπρόεδρος κα Viviane Reding, η πρώτη Επίτροπος της ΕΕ για την Ιθαγένεια. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει, πρώτον, χάρη στους πολίτες της και, δεύτερον, για να τους υπηρετεί. Οι πολίτες προσδοκούν απτά αποτελέσματα από την Ευρώπη, και με τα φθηνότερα τέλη περιαγωγής, τα ενισχυμένα δικαιώματα των θυμάτων εγκληματικών πράξεων, και τις ευχερέστερες ηλεκτρονικές αγορές για τους καταναλωτές, αυτό ακριβώς επιτυγχάνουμε. Η άμεση συμμετοχή των πολιτών θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε το έργο μας – και να εργαστούμε ακόμη καλύτερα στο μέλλον. Σας καλώ όλους να διαθέσετε μερικά λεπτά και να μας πείτε τη γνώμη σας: πρόκειται για τα δικά σας δικαιώματά και το δικό σας μέλλον.»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την πρώτη έκθεση για την ιθαγένεια της ΕΕ το 2010, καθώς και κατάλογο με 25 συγκεκριμένες ενέργειες για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Έκτοτε, η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για να τηρήσει τις υποσχέσεις της ως εξής:

-       με την ενίσχυση των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών πράξεων που ανέρχονται σε περίπου 75 εκατομμύρια άτομα ετησίως σε ολόκληρη την ΕΕ (IP/11/585),

-       με την περικοπή της γραφειοκρατίας για 3,5 εκατομμύρια άτομα που προβαίνουν σε εγγραφή οχημάτων σε άλλη χώρα της ΕΕ ετησίως, πράγμα που οδηγεί σε εξοικονόμηση 1,5 δισεκατ. ευρώ (IP/12/349),

-       με την απαγόρευση επιπλέον επιβαρύνσεων στις πιστωτικές κάρτες και των προσυμπληρωμένων τετραγωνιδίων στις ηλεκτρονικές αγορές (MEMO/11/675),

-       με την ενίσχυση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη για όλους τους πολίτες της ΕΕ, πράγμα το οποίο αφορά περίπου 8 εκατομμύρια διαδικασίες ετησίως ((IP/12/430, IP/10/1305),

-       με την διευκρίνιση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας για τα 16 εκατομμύρια διεθνή ζευγάρια της Ευρώπης (IP/11/320).

Η μέχρι στιγμής πρόοδος καταγράφεται στην εξής διεύθυνση :

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/index_en.htm.

Ωστόσο, πολλά άτομα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους ως ευρωπαίοι πολίτες. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή θέλει να πληροφορηθεί τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά τις μετακινήσεις τους στην ΕΕ είτε για λόγους εργασίας, σπουδών ή διακοπών, είτε κατά την άσκηση των εκλογικών τους δικαιωμάτων είτε κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους ως καταναλωτές. Επιπλέον, η Επιτροπή επιθυμεί να πληροφορηθεί τι είδους Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν οι πολίτες έως το 2020.

Κατά το επόμενο τετράμηνο (από τις 9 Μαΐου έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2012) θα μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά ένα σύντομο ερωτηματολόγιο στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Ιστορικό

Χάρη στην ιθαγένεια της ΕΕ – η οποία δεν αντικαθιστά την εθνική ιθαγένεια, αλλά την συμπληρώνει – όλοι οι πολίτες των 27 κρατών μελών της ΕΕ διαθέτουν μια σειρά πρόσθετων δικαιωμάτων ως πολίτες της ΕΕ. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι σε τοπικές και ευρωπαϊκές εκλογές στο κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο κατοικούν, το δικαίωμα στην προξενική προστασία στο εξωτερικό υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους, το δικαίωμα αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή ή, από το 2012 και μετά, το δικαίωμα συμμετοχής σε Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών.

Η ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί το πολυτιμότερο δικαίωμα που παρέχει η ιθαγένεια της ΕΕ (βλ. δελτίο Τύπου αριθ. 14/2011). Πράγματι, οι Ευρωπαίοι πραγματοποιούν πάνω από ένα δισεκατομμύριο ταξίδια εντός της ΕΕ ετησίως, ενώ όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι επωφελούνται από το δικαίωμα διαμονής σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ: το 2009, εκτιμάται ότι 11,9 εκατομμύρια πολίτες διέμεναν σε κράτος μέλος διαφορετικό από το δικό τους· το 2010, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 12,3 εκατομμύρια (STAT/11/105). Οι αριθμοί αυτοί είναι πολύ μεγαλύτεροι αν ληφθούν υπόψη οι πολίτες της ΕΕ, οι οποίοι μετακινούνται ελεύθερα διασυνοριακά στο εσωτερικό της Ένωσης για μικρά χρονικά διαστήματα. Επιπλέον, περίπου 40 εκατομμύρια άτομα πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η έκθεση για την ιθαγένεια της ΕΕ του 2010 (βλ. IP/10/1390 και MEMO/10/525) προσδιορίζει 25 συγκεκριμένες δράσεις για την άρση των εμποδίων που απομένουν όσον αφορά την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας από τους πολίτες της ΕΕ. Μια από αυτές είναι να αποκτήσουν οι πολίτες μεγαλύτερη επίγνωση ότι έχουν την ιθαγένεια της ΕΕ, ότι έχουν δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν, καθώς και το τι σημαίνουν τα δικαιώματα αυτά στην καθημερινή τους ζωή. Προς τούτο η Επιτροπή προτείνει να ορισθεί το 2013 ως το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών και να οργανωθούν καθ’ όλη τη διάρκειά του ειδικές εκδηλώσεις για την ιθαγένεια της ΕΕ και τις πολιτικές που αφορούν τους πολίτες.

Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών, το 2013, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει μια δεύτερη έκθεση για την ιθαγένεια της ΕΕ, η οποία θα αποτελέσει σχέδιο δράσης για την επίλυση των προβλημάτων που υφίστανται ακόμη και εμποδίζουν τους πολίτες να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους ως πολίτες της ΕΕ.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.