Επαγγελματικά Σεμινάρια της iCon International Consulting

Επαγγελματικά Σεμινάρια της iCon International Consulting

7
Επαγγελματικά Σεμινάρια της iCon International Consulting

Η iCon ανακοινώνει την πραγματοποίηση σειράς σεμιναρίων σε Λογιστική και Φορολογιστικά θέματα. Πιο συγκεκριμένα:

Σεμινάριο 1

Κλείσιμο Χρήσης και Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων – Δευτέρα 20/2

(Απογραφή & αποτίμηση αποθεμάτων, ενσώματων παγίων, συμμετοχών & χρεογράφων. Αποτίμηση λογαριασμών σε ξένο νόμισμα. Μερισμός δαπανών. Εγγραφές τακτοποίησης προβλέψεων & μακροχρόνιων υποχρεώσεων, έλεγχοι για κλείσιμο χρήσης, τακτοποίηση λογ. εσόδων- εξόδων, Εξαγωγή αποτελεσμάτων χρήσης. Διάθεση κερδών. Σύνταξη καταστάσεων)

Σεμινάριο 2

Πρόσφατες Αλλαγές στη Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων – Τρίτη 21/2

(Περιπτώσεις απαλλαγής φορολογίας. Δαπάνες που αφαιρούνται από το ακαθάριστο εισόδημα ΝΠ και την κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης. Υπολογισμός φορολογητέου εισοδήματος ΝΠ, διανομή, κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων εσόδων, εξόδων. Φορολόγηση διανεμομένων κερδών. Φορολόγηση αλλοδαπών εταιριών. Φορολογία αφορολόγητων αποθεματικών ΝΠ κατά την διάλυση ή διανομή ή κεφαλαιοποίηση. Συμψηφισμός ή επιστροφή φόρων.)

Σεμινάριο 3

Λογιστικές Διαφορές – Αναμόρφωση – Φορολογικός Ισολογισμός – Δευτέρα 5/3

(Διατάξεις αρ. 31 Ν. 2238/94. ΠΟΛ 1005, 1028, 1056, 1106, 1029, 1057 & 1107. Αναγνώριση επιχειρηματικής δαπάνης. Αυτοτέλεια χρήσεων – δαπάνες προηγ. χρήσης. Δικαιολογητικά Κ.Β.Σ. Δαπάνες μισθοδοσίας. Αμοιβές τρίτων. Παροχές τρίτων. Φόροι και τέλη. Διάφορa έξοδα. Τόκοι & συναφή έξοδα. Αποσβέσεις. Προβλέψεις εκμεταλλεύσεων. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα και Ζημίες. Έξοδα προηγ. χρήσεων. Αγορές & υπηρεσίες από μη συνεργάσιμα κράτη και κράτη με προνομιακό Φορολογικό καθεστώς.)

Σεμινάριο 4

Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές – Τριγωνικές και Ειδικά Θέματα ΦΠΑ – Τετάρτη 7/3

(Τριγωνικές ενδοκοινοτικές αποκτήσεις& παραδόσεις αγαθών. Τριγωνικές συναλλαγές μεταξύ υποκείμενων σε ΦΠΑ εντός κοινότητας και εκτός. Πολυγωνικές-αλυσιδωτές συναλλαγές. Συμπλήρωση ανακεφαλαιωτικών πινάκων και intrastate. Εξαγωγές. Αποστολές. Διακίνηση και εκτελωνισμός. Αποθήκευση. Φορολογικοί εκπρόσωποι και αντιπρόσωποι. Ειδικές απαλλαγές ΦΠΑ. Διακινήσεις εντός κοινότητας μεταξύ μητρικών θυγατρικών. Τόπος παροχής υπηρεσιών.)

Σεμινάριο 5

Λογιστική και Φορολογιστική Αντιμετώπιση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων – Πέμπτη 8/3

(Σχέση Διαχειρίστριας με Πλοιοκτήτριες. Τήρηση βιβλίων εσόδων εξόδων – Αναγκαστικός Ν. 89/67. Φορολόγηση ελληνικής σημαίας. Ν. 27/75. Εισφορά υπέρ ΝΑΤ Ν 29/75. Φορολόγηση τουριστικών πλόιων. Ν. 2743/03. Ναυτιλιακές εταιρίες πλοίων αναψυχής. Ν.Ε.Π.Α. Ν 3183/03. Εταιρίες επενδύσεων στην ποντοπόρο – Ν. 2843/2000. Συμβάσεις περί αποφυγής διπλής φορολογίας: Ολλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Πολωνία, Δανία, Βουλγαρία, Ρουμανία. Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, Φόρου εισοδήματος, ΦΜΥ, αμοιβών τρίτων, συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων, ΕΦΑ & ΦΑΠ. Φορολογία Ναυτικών – αξιωματικών, κατώτερο πλήρωμα. Επιστροφή ΦΠΑ, Χρόνος παραγραφής)

Τα 5 σεμινάρια θα έχουν διάρκεια 5 ωρών, από τις 17:00 μέχρι τις 22:00 και θα λαμβάνουν χώρα στην iCon International Training, Δημητρακοπούλου 49α, Στάση Μετρό Συγγρού-Φιξ.

Εισηγητές: Εμπειρότατοι επαγγελματίες.

Δυνατότητα ένταξης στη χρηματοδότηση ΟΑΕΔ (μέσω ΛΑΕΚ 0,45).

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 210 – 9248534, 210 – 9244480 και www.iconsulting.gr

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.