Ρυθμίσεις που αφορούν στο προσωπικό Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ

Ρυθμίσεις που αφορούν στο προσωπικό Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ

10
Ρυθμίσεις που αφορούν στο προσωπικό Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ

Υπεγράφησαν από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Χρ. Παπουτσή και αποστέλλονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έξι (06) Προεδρικά Διατάγματα, που αφορούν στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, όπως είχε προαναγγείλει ο Υπουργός, κ. Παπουτσής, κατά την πρόσφατη συνέντευξη Τύπου.

1)     «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις του προσωπικού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ», με το οποίο τροποποιείται η έννοια του τόπου επιλογής, επαναπροσδιορίζεται η έννοια της Κεντρικής Υπηρεσίας  και των Περιφερειακών Υπηρεσιών και επανακατανέμονται οι Υπηρεσίες στις υφιστάμενες κατηγορίες με γνώμονα τις διατάξεις του Π.Δ. 67/2011, με το οποίο οργανώθηκαν και στελεχώθηκαν οι Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, με κριτήριο τις νέες υπηρεσιακές ανάγκες.

 • Ρυθμίζονται, τα μόρια που λαμβάνει το προσωπικό των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ), με προσθήκη επιπλέον μορίων, με κριτήριο τις Λιμενικές Αρχές, όπου υπηρετούν.
 • Με μεταβατική διάταξη ρυθμίζονται τα μόρια που λαμβάνει το προσωπικό Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ που έχει αποσπαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 23 παρ. 9 του ν. 3922/2011.
 • Ρυθμίζονται, επίσης, οι περιπτώσεις τοποθετήσεων και συγκεκριμένα, για τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, που ολοκληρώνουν με μέριμνα της Υπηρεσίας σχετικές εκπαιδεύσεις,  προβλέπεται η δυνατότητα κατά προτεραιότητα τοποθέτησης μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους, σε θέσεις αντίστοιχες του αντικειμένου εκπαίδευσής τους, με σκοπό την αξιοποίηση των γνώσεων που απέκτησαν.
 • Ρυθμίζεται η υποχρέωση της πενταετούς ή οκταετούς παραμονής στις Υπηρεσίες της πρώτης, δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας, για τους αποφοίτους των παραγωγικών Σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, με μείωση σε τρία έτη, ΄ώστε να διευκολύνεται το προσωπικό που έχει τοποθετηθεί σε υπηρεσίες δυσμενούς διαβίωσης ή υπηρεσίες παραμεθορίου.
 • Για πρώτη φορά εισάγεται ρύθμιση για όσους έχουν υπηρετήσει σε κατηγορίες των τριών πρώτων κατηγοριών, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών, καθώς επίσης, ειδικές περιπτώσεις τοποθετήσεων παραγωγικών Σχολών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ που έχουν καταταχθεί με ειδικότητες, Τεχνικού, Υγειονομικού, Ιερέα, Οικονομικού και Νομικού ή τους έχει απονεμηθεί η ειδικότητα του Μουσικού ή του Υποβρύχιου Καταστροφέα.
 • Δίνεται η δυνατότητα στους αποφοίτους παραγωγικών Σχολών να συμμετέχουν σε ειδικές εκπαιδεύσεις, μετά την ολοκλήρωση των οποίων, τοποθετούνται κανονικά, σε Υπηρεσίες της πρώτης, δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας  για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 • Ορίζεται ρητά για πρώτη φορά το αρμόδιο όργανο για την εξέταση προσφυγών κατά των διαταγών τοποθετήσεων προσωπικού Λ.Σ.-Ελ.ΑΚΤ.
 • Για τους Διπλωματούχους Πλοιάρχους ή Μηχανικούς, προέλευσης Α.Ε.Ν., καθώς και γι εκείνους που πληρούν τα προσόντα στελέχωσης της Μονάδας Υποβρύχίων Καταστροφών (Μ.Υ.Α.), του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.), της Υπηρεσίας Μουσικής και της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων (Υ.Ε.Μ.) προβλέπεται η κατάρτιση ξεχωριστών πινάκων μεταθέσεων, προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών που αντιστοιχούν στην ειδικότητά τους.
 • Ρυθμίζονται, εκ νέου, εξαιρέσεις από τα αντικειμενικά κριτήρια, οι οποίες περιορίζονται μόνο για τους υπηρετούντες στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 • Στις περιπτώσεις εκτάκτων μεταθέσεων προστίθενται εκείνες που οφείλονται σε ουσιώδη έλλειψη ουσιαστικών προσόντων μετά από σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης, καθώς επίσης, και σε λόγους που σχετίζονται με την υγεία αποφοίτου παραγωγικής Σχολής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, ο οποίος δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής του στις Υπηρεσίες όπου τοποθετήθηκε.
 • Καθιερώνεται η υποχρέωση της Υπηρεσίας να ικανοποιεί αιτήματα στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που επιθυμούν να υπηρετήσουν για χρονικό διάστημα συνολικά πέντε ετών σε θέσεις στις οποίες η συντάξιμη υπηρεσία προσμετράτε στο διπλάσιο, σύμφωνα με την εκάστοτε συνταξιοδοτική νομοθεσία.
 • Τροποποιείται η διάταξη που αφορά αιτήματα αναστολής, ακύρωσης ή τροποποίησης των μεταθέσεων.
 • Στις περιπτώσεις περιορισμού των εκτάκτων μεταθέσεων και αποσπάσεων, προστίθεται και η περίπτωση της παραγράφου 7 του άρθ. 93 του ν.3852/2010 που αφορά σε συμμετοχή στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ σε εκλογές ανάδειξης αιρετών Δημάρχων, Κοινοταρχών και αιρετών μελών Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων.
 • Τίθεται περιορισμός νέας απόσπασης σε Διεθνείς Οργανισμούς και Υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην Μόνιμη  Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α.) στην Ε.Ε. ή σε άλλο Διεθνή Οργανισμό (Δ.Ο.) για απασχόληση σε θέματα αρμοδιότητας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ για τα στελέχη εκείνα που ήδη έχουν υπηρετήσει στους Διεθνείς Οργανισμούς και Υπηρεσίες.
 • Προβλέπεται, ότι ο χρόνος της απόσπασης δεν προσμετράται στον χρόνο παραμονής στις Υπηρεσίες όπου τοποθετούνται οι απόφοιτοι των παραγωγικών Σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ μετά την αποφοίτησή τους προκειμένου να μην καταστρατηγείται η υποχρέωση αυτή, μέσω της διαδικασίας της απόσπασης.
 • Ρυθμίζεται για πρώτη φορά με ειδική διάταξη,  η συνυπηρέτηση  στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, με στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβεστικούς υπαλλήλους, συνοριακούς φύλακες ή ειδικούς φρουρούς.

2)   «Περί Ιεραρχίας, προαγωγών, αποστρατείας, ειδικών υποχρεώσεων και απαγορεύσεων του προσωπικού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.», με το οποίο:

 • Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξη των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και Λιμενοφυλάκων που αφορούν στις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των προαγωγών τους, με κριτήριο την υφιστάμενη συνταξιοδοτική νομοθεσία. 
 • Ρυθμίζονται ειδικές περιπτώσεις προαγωγών και συγκεκριμένα, επ’ ανδραγαθία ή λόγω διακεκριμένης πράξης καθώς και τιμητικές προαγωγές αθλητών.
 • Για πρώτη φορά, ρυθμίζονται προϋποθέσεις και διαδικασίες μετάταξης σε Αξιωματικούς Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, ειδικοτήτων Τεχνικού και Νομικού, Σημαιοφόρων Λ.Σ-ΕΛΑΚΤ, αποφοίτων της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ  (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.), Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ και Λιμενοφυλάκων. Οριοθετούνται οι περιπτώσεις της παραμονής στον ίδιο βαθμό, οι περιπτώσεις και οι συνέπειες στέρησης βαθμού.
 • Για πρώτη φορά, με κριτήριο την υφιστάμενη συνταξιοδοτική νομοθεσία, ρυθμίζεται η δυνατότητα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ένταξης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, εκτός οργανικών θέσεων, μέχρι τη συμπλήρωση της συντάξιμης υπηρεσίας. Η διάταξη αυτή υπαγορεύεται από την επιμήκυνση της συντάξιμης υπηρεσίας από 01-01-2015 και είναι ταυτόσημη με διάταξη που έχει θεσπιστεί και για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Επιπρόσθετα, με τις ίδιες διατάξεις, δίνεται η δυνατότητα στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ  που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και επιθυμούν να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία, για ένταξή και παραμονή τους στα στελέχη εκτός οργανικών θέσεων μέχρι το όριο ηλικίας που επιθυμούν με ανώτατο εκείνο του 65ου έτους της ηλικίας τους.
 • Επαναρυθμίζονται τα ουσιαστικά προσόντα προαγωγής ήτοι τα προσόντα που προσδιορίζουν την εν γένει ικανότητα των Στελεχών Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ., τα οποία συνάγονται από τα έγγραφα αξιολόγησής τους. Επιπρόσθετα, τροποποιείται ανάλογα ο τρόπος, η βαθμολόγηση και τα όργανα αξιολόγησης των Στελεχών Λ. Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. σύμφωνα με την νέα οργάνωση των υπηρεσιών Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.
 • Με τη ρύθμιση των ειδικών υποχρεώσεων  και απαγορεύσεων του προσωπικού, ρυθμίζεται για πρώτη φορά η δυνατότητα άσκησης άλλου επαγγέλματος ή έργου επ΄ αμοιβή ή  συμμετοχή σε Σωματεία υπό προϋποθέσεις.

3)     «Κατηγορίες,  ειδικότητες και οργανικές θέσεις του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής», με το οποίο προσδιορίζονται επακριβώς οι ειδικότητες, οι κατηγορίες και οι οργανικές θέσεις του προσωπικού  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Προστίθεται για πρώτη φορά, η ειδικότητα Υγειονομικού, τόσο για τους Αξιωματικούς, όσο και για τους Υπαξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ προβλέπεται για πρώτη φορά η απονομή των ειδικοτήτων Πληροφορικής, Μουσικού και Τεχνίτη. 

4)     «Καταστάσεις του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής», με το οποίο:

·        Καθορίζεται η αυτεπάγγελτη διαθεσιμότητα, εναρμονισμένη με την υφιστάμενη συνταξιοδοτική νομοθεσία, κατά τρόπο ταυτόσημο με τα όσα ισχύουν  για τα λοιπά Σώματα και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Για πρώτη φορά επίσης προσδιορίζονται οι συνέπειες που απορρέουν  από την κατάσταση της αυτεπάγγελτης διαθεσιμότητας για το προσωπικό Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

·        Ρυθμίζεται η κατάσταση  της υπηρεσίας γραφείου για το προσωπικό Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, το οποίο κρίνεται ως μη ικανό για εκτέλεση οποιασδήποτε Υπηρεσίας, πλην εκείνης του γραφείου. Για πρώτη φορά καθορίζονται προσωποπαγείς θέσεις σε  γραφική υπηρεσία του εν λόγω προσωπικού με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ-ΕΛΑΚΤ, οι οποίες καταργούνται μετά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία.

·        Για πρώτη φορά θεσπίζεται η κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, το οποίο καθίσταται ανίκανο για εκτέλεση οιασδήποτε υπηρεσίας, συνεπεία τραυμάτων ή παθήσεων, ένεκα της υπηρεσίας ή κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή ένεκα αυτής. 

·        Προσδιορίζονται περιοριστικά οι λόγοι για τους οποίους τίθεται το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε κατάσταση αργίας.

·        Αποσαφηνίζονται οι προϋποθέσεις με τις οποίες τίθεται το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε εφεδρεία, καθώς και η διαδικασία ανάκλησης εξ εφεδρείας.

5)     «Συγκρότηση της σύνθεσης και της λειτουργίας των Συμβουλίων Κρίσεων», με το οποίο ρυθμίζονται τα θέματα σύνθεσης, συγκρότησης, σύγκλησης και λειτουργίας των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Συμβουλίων Κρίσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

6)    Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 672/2011 (Α49) και σύσταση Υπηρεσίας Μουσικής Λ.Σ._ΕΛ.ΑΚΤ. επειδή κατά τον χρόνο που μεσολάβησε από την έκδοση του Π.Δ 67/2011 μέχρι σήμερα, διαπιστώθηκε η ανάγκη καθιέρωσης νέας θεσμικής δομής για την Υπηρεσία Μουσικής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ με στόχο τη λειτουργική της διάρθρωση και την εύρυθμη άσκηση των αρμοδιοτήτων της στο πλαίσιο εκτέλεσης της αποστολής της.

·        Καθορίζεται η σύσταση, η έδρα, η υπαγωγή και η διάρθρωση της υπηρεσίας αυτής και προβλέπεται η έκδοση κανονισμού για την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της.

Τέλος υπενθυμίζεται ότι με τη δημοσίευση του ν. 4029/2011 Α’ 245/22-10-2011 «Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις», και κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 καταρτίζονται με π.δ. οι Κανονισμοί, μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, με τους οποίους ρυθμίζονται τα θέματα ωραρίου εργασίας, προσωπικού και της εσωτερικής και της εξωτερικής υπηρεσίας των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. Με Κανονισμούς που θα εκδοθούν άμεσα από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. και θα κυρωθούν με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ρυθμίζονται μεταξύ άλλων θέματα όπως :

 ·        Οργανική σύνθεση και κατανομή προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ.·        Διενέργεια Διοικητική Διερευνήσεων και Ενόρκων Διοικητικών εξετάσεων·        Οπλοφορία και χρήση πυροβόλων όπλων από προσωπικό Λ.Σ.- ΕΛ. ΑΚΤ. κατά την εκτέλεση υπηρεσίας

·        Επιθεωρήσεις και έλεγχοι της δραστηριότητας των Κεντρικών και Περιφερειακών υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ.

·        Οργάνωση, λειτουργία, συντήρηση και επισκευή των επιχειρησιακών μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ.

·        Οργάνωση και λειτουργία της Μ.Υ.Α., των Κ.Ε.Α. και της υπηρεσίας συνδέσμων διασωστών Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ.

·        Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων (Υ.Ε.Μ.) Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ.

·        Διάθεση, απογραφή, αποθήκευση, φύλαξη, συντήρηση και διαγραφή ατομικού οπλισμού και πυρομαχικού.

·        Οργάνωση, λειτουργία, στελέχωση χρησιμοποιούμενων μέσων και εξοπλισμού του Κέντρου Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ) Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ.     

·      Οργάνωση, λειτουργία, στελέχωση χρησιμοποιούμενων μέσων και εξοπλισμού του Κέντρου Άμεσης Δράσης (ΚΑΔ) Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. 

 

 

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.