Έγκρίθηκε η εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του ΟΛΠ

Έγκρίθηκε η εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του ΟΛΠ

2
Έγκρίθηκε η εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του ΟΛΠ

Τo διοικητικό συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. ενέκρινε την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου 01.01.2011 – 30.06.2011, βάσει της οποίας τα καθαρά κέρδη της εταιρίας αυξήθηκαν κατά 122% έναντι της αντιστοίχου περιόδου του 2010.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6.318.558,83 Ευρώ έναντι 2.571.772,85 του 2010.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 3.655.590,12 Ευρώ έναντι 1.645.206,16 του 2010.

Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,1462 Ευρώ έναντι 0,0658 του 2010.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ο.Λ.Π Α.Ε., Γιώργος Ανωμερίτης εξέφρασε την ικανοποίηση του για τα θετικά αποτελέσματα της εταιρείας εν μέσω κρίσης και τη βεβαιότητα του ότι το 2011 θα αποτελέσει μια ακόμα κερδοφόρα χρονιά, όπως και το 2010, καθώς δείχνουν οι εξελίξεις των μεγεθών του καλοκαιριού και η εξέλιξη των επενδυτικών προγραμμάτων. Καθοριστικό ρόλο στην πορεία αυτή έχουν (α) ο συνεχής εκσυγχρονισμός των διοικητικών δομών και τεχνικών υποδομών του Ο.Λ.Π. Α.Ε., (β) η μείωση του προσωπικού κατά 300 περίπου άτομα, χωρίς νέες προσλήψεις, (γ) η μείωση των συνολικών εξόδων κατά 14,29% και των αμοιβών κατά 20,6% και (δ) η αύξηση των λειτουργικών εσόδων από θετικές εξελίξεις επίδικων υποθέσεων.

Το Δ.Σ. ενέκρινε επίσης ομόφωνα την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και τις ενδιάμεσες καταστάσεις ταμειακών ροών, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, συνολικών εσόδων και οικονομικής θέσης.     

Επίσης, μετά την κήρυξη του α΄ διαγωνισμού ως άγονου, το Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. αποφάσισε την επαναπροκήρυξη του ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση από τον Κεντρικό  Λιμένα Πειραιώς των επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων:

                 α) Παναγία Αγιάσου

                 β) Jet Ferry I και  

                 γ) Μακεδονία

με  έκπτωση  20%  επί της τιμής του προηγούμενου διαγωνισμού.      

Από σήμερα, βοηθούντων και των καιρικών συνθηκών αρχίζει η απομάκρυνση των δύο πρώτων πλοίων του προηγούμενου διαγωνισμού (“Δημητρούλα’’ και “Ρομίλντα”).

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.