Αύξηση ποσοστών συγχρηματοδότησης για τα ταμεία της ΕΕ

Αύξηση ποσοστών συγχρηματοδότησης για τα ταμεία της ΕΕ

1
Αύξηση ποσοστών συγχρηματοδότησης για τα ταμεία της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα μέτρα που αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στην επιστροφή στην ανάκαμψη ορισμένων από τις πιο προβληματικές οικονομίες της ΕΕ.

Βάσει της πρότασης, θα επιτραπεί σε έξι χώρες να συνεισφέρουν λιγότερο σε έργα που επί του παρόντος συγχρηματοδοτούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή καθιστά διαθέσιμο αυξημένο ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ, για την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Λετονία και την Ουγγαρία, το οποίο είναι ζωτικό για έργα που θα συμβάλουν στην οικονομική μεγέθυνση και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε κάθε μία από τις εν λόγω χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, οι χώρες αυτές θα χρειαστούν λιγότερα αντίστοιχα εθνικά κεφάλαια σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία οι εγχώριοι προϋπολογισμοί τους δέχονται σημαντική πίεση και, συνεπώς, προγράμματα που δεν έχουν εκτελεστεί έως σήμερα λόγω έλλειψης εθνικής χρηματοδότησης μπορούν να ξεκινήσουν και να διοχετεύσουν φρέσκο χρήμα στην οικονομία.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. José Manuel Barroso, δήλωσε: «Οι προτάσεις αυτές είναι μια έκτακτη απάντηση σε μια έκτακτη κατάσταση. Η ταχύτερη διάθεση των εν λόγω κονδυλίων, σε συνδυασμό με τα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης, καταδεικνύουν την αποφασιστικότητα της Επιτροπής για ενίσχυση της ευημερίας και της ανταγωνιστικότητας στις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την οικονομική κρίση – συμβάλλοντας έτσι σε ένα είδος «σχεδίου Μάρσαλ» για την οικονομική ανάκαμψη. Η απόφαση αυτή θα αποτελέσει ισχυρή οικονομική ένεση στις εθνικές οικονομίες, μειώνοντας παράλληλα την πίεση για τη συγχρηματοδότηση των έργων από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Καλώ σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν την απόφαση το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου τα κονδύλια να καταστούν διαθέσιμα έως τις αρχές του επόμενου έτους.»

Το μέτρο δεν αντιπροσωπεύει νέα ή πρόσθετη χρηματοδότηση, αλλά επιτρέπει την πρόωρη καταβολή των κονδυλίων που ήδη δεσμεύτηκαν στο πλαίσιο της πολιτικών της ΕΕ για τη συνοχή, την αγροτική ανάπτυξη και την αλιεία. Η συνεισφορά της ΕΕ θα αυξηθεί έως 95 % κατ’ ανώτατο όριο, αν ζητηθεί από τα ανωτέρω κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό, προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί σε έργα που επικεντρώνονται στην οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση, όπως η επανακατάρτιση των εργαζομένων, η δημιουργία επιχειρηματικών συνεργασιών φορέων (business clusters) ή η επένδυση στις υποδομές μεταφορών. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να αυξηθεί το επίπεδο εκτέλεσης και το ποσοστό απορρόφησης και να εισρεύσουν ταχύτερα επιπλέον χρήματα στην οικονομία.

Το μέτρο απευθύνεται στα κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση και έχουν λάβει οικονομική υποστήριξη βάσει προγράμματος από τον «Μηχανισμό στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών» για χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ (Ρουμανία, Λετονία και Ουγγαρία) ή από τον «Ευρωπαϊκό μηχανισμό χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης» για χώρες της ευρωζώνης (Ελλάδα, Ιρλανδία και Πορτογαλία).

Η Επιτροπή θα ζητήσει από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει την πρόταση στο πλαίσιο ταχείας νομοθετικής διαδικασίας έως το τέλος του 2011, ώστε να καταστεί δυνατό τα έργα να ξεκινήσουν το ταχύτερο δυνατό.

Το αυξημένο ποσοστό συγχρηματοδότησης (top-up) είναι ένα έκτακτο προσωρινό μέτρο το οποίο λήγει μόλις τα κράτη μέλη σταματήσουν να λαμβάνουν υποστήριξη βάσει των προγραμμάτων χρηματοδοτικής βοήθειας.

Για να συμβάλει στην απορρόφηση των κονδυλίων, η Επιτροπή συνεργάζεται με τα προαναφερόμενα κράτη μέλη για να εξαλείψει εμπόδια, να ενισχύσει τη διοικητική τους ικανότητα και να επιταχύνει την εφαρμογή των μέτρων, καθώς και την χρησιμοποίηση των κεφαλαίων επί τόπου. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η Επιτροπή δημιούργησε μια Task Force που θα τη βοηθήσει να εφαρμόσει τα μέτρα που προβλέπονται στο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής και να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για να εξασφαλίσει την ταχύτερη απορρόφηση των πόρων της ΕΕ.

Ιστορικό

Η Επιτροπή προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να προσαρμόσουν το ισχύον σύστημα συγχρηματοδότησης της ΕΕ στις πολιτικές συνοχής, αλιείας και αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Λετονία και την Ουγγαρία. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για να επωφεληθεί από αυτό το νέο σύστημα. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η προβλεπόμενη ανώτατη επίπτωση σε εκατομμύρια ευρώ.

Κράτος μέλος

Σύνολο

Για τα 6 κράτη μέλη συνολικά

 

2 884

Κατανομή ανά κράτος μέλος

Ελλάδα

879

Ουγγαρία

308

Ιρλανδία

98

Λετονία

255

Πορτογαλία

629

Ρουμανία

714

Ποια είναι τα εμπλεκόμενα ταμεία και ποιοι είναι οι στόχοι τους;

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Στόχος του ΕΤΠΑ είναι η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΕΤΠΑ αντιμετωπίζει τις περιφερειακές ανισορροπίες και υποστηρίζει προγράμματα για την περιφερειακή ανάπτυξη, την οικονομική μεταβολή, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την εδαφική συνεργασία σε ολόκληρη την Ένωση. Το Ταμείο επιδιώκει να βελτιώσει την υποδομή, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, να ενθαρρύνει την έρευνα και την καινοτομία καθώς και τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη. Επενδύει ακόμη σε έργα που επικεντρώνονται, παραδείγματος χάρη, στην καινοτομία και την οικονομία της γνώσης, στο περιβάλλον και την πρόληψη κινδύνου, στην ενεργειακή απόδοση και τη διασύνδεση μεταφορών και τηλεπικοινωνιών.

Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)

Το Ταμείο Συνοχής επικεντρώνεται στις υποδομές μεταφορών και περιβάλλοντος, καθώς και στην ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για εκείνα τα κράτη μέλη με Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕγχΠ) χαμηλότερο από το 90 % του μέσου όρου της ΕΕ. Συμβάλλει ακόμα στην κάλυψη της καθυστέρησής τους στον οικονομικό και τον κοινωνικό τομέα και στη σταθεροποίηση της οικονομίας τους. Το Ταμείο επενδύει σε έργα που αναπτύσσουν τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και ενέργειας, υποστηρίζουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενισχύουν τις δημόσιες μεταφορές.

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υποστηρίζει προγράμματα τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλότερων επιπέδων απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης στην ΕΕ. Το ΕΚΤ βοηθά τα κράτη μέλη να προετοιμάσουν καλύτερα το εργατικό δυναμικό και τις εταιρείες της Ευρώπης, ώστε να αντεπεξέλθουν στις νέες, παγκόσμιες προκλήσεις. Το Ταμείο βοηθά, παραδείγματος χάρη, τους εργαζομένους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες ή τις επιχειρήσεις να προβούν σε αλλαγές.

Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταμείο (ΕΑΤ)

Ο στόχος του Ευρωπαϊκού Αλιευτικού Ταμείου είναι να παρέχει οικονομική ενίσχυση για την προαγωγή της βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ πόρων και αλιευτικής ικανότητας του στόλου της ΕΕ, την προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης της αλιείας εσωτερικών υδάτων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, την προστασία και την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος που συνδέεται με δραστηριότητες αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας, την ενθάρρυνση της αειφόρου ανάπτυξης και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής σε περιοχές με δραστηριότητες στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στοχεύει στην ενίσχυση της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη. Το Ταμείο συμβάλλει στη βελτίωση 1) της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκομίας, 2) του περιβάλλοντος και της υπαίθρου και 3) της ποιότητας ζωής και της διαχείρισης της οικονομικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές. Το Ταμείο συμπληρώνει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές ενέργειες που συμβάλλουν στις κοινοτικές προτεραιότητες.

 

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.