Ωρομίσθιοι καθηγητές στο Εμπορικό Ναυτικό

Ωρομίσθιοι καθηγητές στο Εμπορικό Ναυτικό

68
Ωρομίσθιοι καθηγητές στο Εμπορικό Ναυτικό

Έως δέκα ωρομίσθιους καθηγητές με ειδικότητα Ραδιοτηλεγραφητή Α΄ τάξης Ε.Ν. με πτυχίο REO Β΄ προτίθεται να προσλάβει το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / Ραδιοηλεκτρονικών-Ραδιοεπικοινωνιών για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2011-2012.
Η πρόσληψη θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Κέντρου ενώ άμεσα θα προσληφθούν τέσσερις εκπαιδευτικοί κατά την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους 2011-2012.
Β. Αντικείμενα διδασκαλίας :
– Διεθνείς Κανονισμοί Ραδιοεπικοινωνιών
-Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα Κινδύνου και Ασφάλειας
-Επίγειες Επικοινωνίες
-Δορυφορικές Επικοινωνίες
-Γενικές Επαγγελματικές Γνώσεις
– Η/Υ
Σύμφωνα με τις συνδυαστικές διατάξεις του Π.Δ. 50/97 «περί Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού/ Ραδιοηλεκτρονικών-Ραδιοεπικοινωνιών (ΚΕΣΕΝ Ρ/Η-Ρ/Ε)», με τις διατάξεις του Ν. 2026/92.
Γ. Τα προσόντα των υποψηφίων εκπαιδευτικών είναι τα ακόλουθα :
1. Δίπλωμα Ραδιοτηλεγραφητή Α΄ τάξης Ε.Ν.
2. Πιστοποιητικό Ραδιοηλεκτρονικού ( REO) Β΄ τάξης
3. Πενταετή τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία με την ειδικότητα Αξιωματικού Ασυρμάτου
Δ. Προτιμούνται οι έχοντες καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται με πτυχίο LOWER FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή με πτυχίο CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (M.C.C.E.). Ελλείψει υποψηφίων με την προαναφερόμενη γνώση Αγγλικής θα συνεκτιμάται η εκπαιδευτική προϋπηρεσία ή τυχόν συγγραφική δραστηριότητα συναφής με το αντικείμενο πρόσληψης. Η προκληθείσα δαπάνη των ωρομισθίων εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” – ΕΣΠΑ 2007-2013.
Ε. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση συμμετοχής με τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά των ανωτέρω προσόντων και
προϋποθέσεων.
Τα Πιστοποιητικά Υπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν) να είναι θεωρημένα από Ελληνική ή Προξενική Λιμενική Αρχή.
Μηχανογραφικό Δελτίο επικυρωμένο από (πρώην) ΥΘΥΝΑΛ/ΔΝΕΡ 4ο.
Θεωρημένη βεβαίωση προϋπηρεσίας στη Ναυτική Εκπαίδευση σε συναφές αντικείμενο με τα
διδασκόμενα μαθήματα του ΚΕΣΕΝ Ρ/Η-Ρ/Ε. (εφόσον υπάρχει).
1. Στη βεβαίωση η εκπαιδευτική εμπειρία θα αναγράφεται σε ώρες διδασκαλίας ανά εκπαιδευτικό έτος.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ναυτικού φυλλαδίου, προκειμένου για εν ενεργεία Ναυτικούς
«σελίδα με στοιχεία ναυτικού και τελευταία απόλυση».
4. Πιστοποιητικό ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων (ΕΚΕΠΙΣ). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΚΕΠΙΣ (ηλεκτρονική διεύθυνση www . ekepis . gr ) σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 113613/2006 (ΦΕΚ 1700 Β΄/2006) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που τροποποίησε την υπ’ αριθμ. 113172/2005 (ΦΕΚ 1593 Β΄/2005) όμοια απόφαση.
Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών οι υποψήφιοι δεν έχουν λάβει από το Εθνικό Κέντρο πιστοποίησης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ) την ένταξή τους, στο Μητρώο Πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων, θα πρέπει στα δικαιολογητικά τους, να προσκομίσουν την αίτηση συμμετοχής τους στο εν λόγω Κέντρο. Στην περίπτωση που δεν θα έχει εκδοθεί η ανωτέρω πιστοποίηση μέχρι την έκδοση του Πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής επιλογής, η πρόσληψη του υποψηφίου θα είναι υπό αίρεση και θα πραγματοποιηθεί μόνο με την προϋπόθεση της έκδοσης της σχετικής πιστοποίησης και προσκόμισής της στην Υπηρεσία, το αργότερο μέχρι 5 ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων. Για την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. (4) του παρόντος μεριμνά το ΚΕΣΕΝ.
5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/86 στην οποία ο υποψήφιος θα αναφέρει :
α) Εάν είναι συνταξιούχος και από ποιο φορέα λαμβάνει σύνταξη ή εάν είναι εργαζόμενος και που απασχολείται.
β) Εάν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ότι δεν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος και δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για λιποταξία, καθώς και τα στοιχεία του Στρατολογικού Γραφείου στο οποίο υπάγεται.
γ) Εάν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και για οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή εν υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί τη Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και δεν έχει λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για στέρηση – ότι δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε – ότι δεν έχει, λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, καθώς και την Εισαγγελία Πρωτοδικών στην οποία υπάγεται (Νομός, Δήμος, Κοινότητα).
δ) Ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του Ν. 1256/82 περί πολυθεσίας, καθώς και σε αυτές του άρθρου 35 του Ν. 3528/2007.
ΣΤ. Οι υποψήφιοι πρέπει: α) να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους απαιτείται και άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Λοιποί αλλοδαποί που αποκτούν την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να προσληφθούν πριν από την συμπλήρωση ενός έτους από την απόκτησή της.
β) Να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος της ηλικίας τους.
Ζ. Τρόπος κατάταξης υποψηφίων :
Υποψήφιοι που κατέχουν θαλάσσια και διδακτική προϋπηρεσία θα αξιολογούνται βάσει του αθροίσματος των ετών θαλάσσιας και διδακτικής προϋπηρεσίας τους.
Επί υποψηφίων με τα αυτά προσόντα θα δίδεται βαρύτητα και στο κοινωνικό κριτήριο της ανεργίας. Η ανεργία αποδεικνύεται με βεβαίωση του ΓΕΝΕ (που είναι αρμόδιο προς τούτο), η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε (05) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
2. Η πρόσληψη συνταξιούχων επιτρέπεται μόνο εάν δεν επαρκούν οι λοιποί υποψήφιοι όλων των βαθμίδων.
Η παράλληλη απασχόληση του ιδίου υποψηφίου σε περισσότερες της μιας σχολής, η οποία εποπτεύεται από το πρώην ΥΘΥΝΑΛ επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις που δεν επαρκούν οι υποψήφιοι στην εν λόγω Σχολή.
Η. Αν από τα πιστοποιητικά τους (αντίγραφο ποινικού μητρώου Γενικής χρήσεως) και οι άνδρες (Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α), τα οποία αυτεπαγγέλτως αναζητούνται από την Υπηρεσία, προκύπτουν στοιχεία διαφορετικά από αυτά που έχει αρχικά δηλώσει ο υποψήφιος, στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, δεν υπογράφεται η σύμβαση εργασίας και προσλαμβάνεται ο επόμενος από τον αξιολογικό πίνακα υποψηφίων.
Θ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσης να υποβάλλουν στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Ρ/Η-Ρ/Ε Παραλία Ασπροπύργου αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά και τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λ.π.
Ι. Για πληροφορίες αναφορικά με την εγγραφή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΚΕΠΙΣ, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα τηλέφωνα : 210-3403256, 210-3403200 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www . Ekepis.gr
Κ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-5570450, 210-5574956 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yen.gr.

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.