Τα οικονομικά αποτελέσματα α΄τριμήνου 2011 της Attica Group

Τα οικονομικά αποτελέσματα α΄τριμήνου 2011 της Attica Group

11
Τα οικονομικά αποτελέσματα α΄τριμήνου 2011 της Attica Group

Το α΄ τρίμηνο κάθε έτους η κίνηση με πλοία της επιβατηγού ναυτιλίας είναι χαμηλότερη από τα άλλα τρίμηνα του έτους. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ενώ η αυξημένη κίνηση της περιόδου του περσινού Πάσχα περιλαμβανόταν στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2010, φέτος θα συμπεριληφθεί σε αυτά του β΄ τριμήνου, καθώς και ότι κατά το α΄ τρίμηνο φέτος δεν δραστηριοποιήθηκε πλοίο του Ομίλου μας στη σύνδεση Ραφήνα-Κυκλάδες.

Λόγω της συνεχιζόμενης εγχώριας οικονομικής κρίσης, παρουσιάσθηκε περαιτέρω μείωση της συνολικής κίνησης στις γραμμές της Αδριατικής θάλασσας και στο εσωτερικό.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group ανακοινώνει τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2011 τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες Πωλήσεις Ευρώ 44,20 εκατ. (Ευρώ 51,59 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2010) και Ενοποιημένες Ζημίες προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) Ευρώ -16,20 εκατ. (Ευρώ -10,02 εκατ.). Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της Attica Group στα οποία περιλαμβάνονται κέρδη Ευρώ 3,9 εκατ. από την πώληση του Superferry II, παρουσιάζουν Ζημίες μετά από Φόρους Ευρώ 22,78 εκατ. (Ευρώ -21,95). Σημαντικός παράγων στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων είναι η διεθνής τιμή του πετρελαίου από όπου ορίζεται η τιμή των ναυτιλιακών καυσίμων που καταναλώνουν τα πλοία του Ομίλου. Το α΄ τρίμηνο του 2011, το κόστος καυσίμων αυξήθηκε κατά 26% σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2010 επιβαρύνοντας σημαντικά τα έξοδα λειτουργίας των πλοίων.

Με γνώμονα τη θωράκιση του Ομίλου, η Διοίκηση της Attica Group, ολοκλήρωσε με επιτυχία στις αρχές του έτους μία αύξηση κεφαλαίου Ευρώ 24,3 εκατ. και προέβη στην πώληση του πλοίου Superferry II που προσέθεσε στα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου Ευρώ 2,6 εκατ. Tην 31η Μαρτίου 2011, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε Ευρώ 21,4 εκατ. έναντι Ευρώ 26,5 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2010.

Τα οικονομικά στοιχεία του α΄ τριμήνου 2011 ως και αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2010 απεικονίζονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και παρουσιάζουν την 31η Μαρτίου, 2011 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ευρώ 467,64 εκατ. (Ευρώ 471,05 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου, 2010) και Πάγια Στοιχεία (πλοία) αξίας Ευρώ 731,90 εκατ. (Ευρώ 738,24 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου, 2010). Στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου του 2011 περιλαμβάνονται καταβληθέντες χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Ευρώ 2,20 εκατ. έναντι Ευρώ 1,27 εκατ. το α΄ τρίμηνο του προηγούμενου έτους και αποσβέσεις Ευρώ 6,83 εκατ. έναντι Ευρώ 6,73 εκατ. την ίδια περίοδο το 2010.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Κατά το α΄ τρίμηνο του 2011 η Attica Group δραστηριοποιήθηκε στην Αδριατική θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με πέντε πλοία Superfast και οκτώ πλοία Blue Star (μέχρι την πώληση του Superferry II). Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ελληνικών λιμεναρχείων, η συνολική κίνηση στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας σημείωσε μείωση 13% σε επιβάτες, 8% σε Ι.Χ. οχήματα και 5% σε φορτηγά οχήματα σε συνολικά 8% λιγότερα δρομολόγια στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2010.

Στις γραμμές αυτές, τα πλοία της Attica Group, Superfast VI, Superfast XI, Superfast I και Superfast II, με 5% λιγότερα δρομολόγια από το α΄ τρίμηνο 2010, μετέφεραν 86.418 επιβάτες (μείωση 17,6%), 29.762 φορτηγά οχήματα (μείωση 5,4%) και 16.904 Ι.Χ. οχήματα (μείωση 13,4%) και διατήρησαν σταθερά την πρώτη θέση σε όλες τις κατηγορίες κίνησης με μερίδια αγοράς 34% στους επιβάτες, 33% στα φορτηγά οχήματα και 33% στα Ι.Χ. οχήματα επί του συνόλου των μεταφερθέντων επιβατών, φορτηγών οχημάτων και Ι.Χ. οχημάτων στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας στην Αδριατική θάλασσα στους πρώτους τρεις μήνες του 2011. Τα μερίδια αγοράς προέρχονται από στοιχεία των Ελληνικών Λιμενικών Αρχών.

Στις γραμμές εσωτερικού ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε στις θαλάσσιες συνδέσεις Πειραιάς-Κυκλάδες, Πειραιάς-Δωδεκάνησα και Πειραιάς-Ηράκλειο και μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου στη γραμμή Πειραιάς-Χανιά. Τα πλοία του Ομίλου Attica, Blue Star 1, Blue Star 2, Blue Star Paros, Blue Star Naxos, Blue Star Ithaki, Superferry II (μέχρι τέλη Φεβρουαρίου), Blue Horizon, Διαγόρας και Superfast XII μετέφεραν 468.982 επιβάτες, (μείωση 17,3%), 27.670 φορτηγά οχήματα (μείωση 22,0%) και 55.549 Ι.Χ. οχήματα (μείωση 27,2%) εκτελώντας συνολικά 17% λιγότερα δρομολόγια από το α΄ τρίμηνο του 2010.

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩ 24,3 ΕΚΑΤ. – ΚΑΛΥΨΗ 100%

Στις αρχές Ιανουαρίου 2011, ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής εταιρίας του Ομίλου Attica Α.Ε. Συμμετοχών με τη συγκέντρωση Ευρώ 24,27 εκατ. και την έκδοση 29.236.320 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Η εν λόγω αύξηση κεφαλαίου καλύφθηκε σε ποσοστό 100%. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό Ευρώ 159.078.065,60, διαιρούμενο σε 191.660.320 άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,83 έκαστη. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, το ποσοστό συμμετοχής (άμεσο και έμμεσο) του κυρίου μετόχου της εταιρίας, Marfin Investment Group Α.Ε. Συμμετοχών, ανέρχεται σε 89,4%. Τα κεφάλαια που αντλήθησαν από την αύξηση κεφαλαίου θα διατεθούν εντός του α΄ εξαμήνου 2011 κατά το ήμισυ περίπου για την εξόφληση δανείων πλοίων του Ομίλου και το υπόλοιπο ποσόν για την ενίσχυση των κεφαλαίων κινήσεως του Ομίλου.

ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ SUPERFERRYII – ΝΕΑ ΠΛΟΙΑ

Την 1η Μαρτίου 2011 ολοκληρώθηκε η πώληση του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου Superferry II, ναυπήγησης 1974 στην εταιρία Golden Star Ferries Shipping έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 4,65 εκατ. τοις μετρητοίς. Από τη συναλλαγή αυτή, πραγματοποιήθηκε λογιστικό κέρδος για την Attica Group Ευρώ 3,9 εκατ. περίπου και περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2011, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ενισχύθησαν κατά Ευρώ 2,6 εκατ. περίπου.

Η πώληση του Superferry II και η παραλαβή των δύο νεότευκτων επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων Blue Star Delos τον Ιούνιο 2011 και Blue Star Patmos στις αρχές του 2012 αποτελούν μέρος της στρατηγικής της Attica για περαιτέρω εκσυγχρονισμό του στόλου της.

Η Attica είναι η μόνη εταιρία στην Ελλάδα που συνεχίζει να επενδύει σε νεότευκτα πλοία με στόχο να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες της και διατηρεί τον πλέον σύγχρονο στόλο επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων στην Νοτιανατολική Ευρώπη.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.