Η εκστρατεία «μηδενικής ανοχής» της ΕΕ κατά της παράνομης αλιείας

Η εκστρατεία «μηδενικής ανοχής» της ΕΕ κατά της παράνομης αλιείας

8
Η εκστρατεία «μηδενικής ανοχής» της ΕΕ κατά της παράνομης αλιείας

Καθώς το νέο σύστημα της ΕΕ για τον έλεγχο της αλιείας έχει πλέον τεθεί σε πλήρη λειτουργία, θα είναι ακόμη πιο δύσκολο για τους αλιείς να αλιεύουν παράνομα ατιμώρητα.

Με την έγκριση λεπτομερών κανόνων σχετικά με τη διενέργεια ελέγχων καθ’ όλο το μήκος της αλυσίδας αγοράς «από το δίχτυ στο πιάτο», η ΕΕ διαθέτει πλέον τα μέσα που επιτρέπουν τη ρήξη με το παρελθόν και την καλλιέργεια πνεύματος  συμμόρφωσης ώστε να σταματήσει η υπεραλίευση και να καταστεί η αλιεία στην ΕΕ πραγματικά βιώσιμη. Το νέο σύστημα εξασφαλίζει ιχνηλασιμότητα σε όλο το μήκος της αλυσίδας: από τη στιγμή που αλιεύονται τα ψάρια έως ότου φτάσουν στον καταναλωτή. Οι αρχές των κρατών μελών μπορούν να επισημάνουν τυχόν παρατυπίες σε οιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας αγοράς και να ανιχνεύσουν τον δράστη. Οι έλεγχοι θα διενεργούνται κατά τον ίδιο τρόπο σε όλη την Ευρώπη. Τα δεδομένα θα συλλέγονται και θα διασταυρώνονται ηλεκτρονικά. Όταν το προϊόν θα φτάνει στο κατάστημα, ο καταναλωτής θα γνωρίζει ότι αυτό αλιεύθηκε νόμιμα. Σε περίπτωση που κάποιος διαπράξει παρανομία θα αντιμετωπίζει εξίσου αυστηρές κυρώσεις ανεξαρτήτως τόπου και εθνικότητας. Σε περίπτωση, δε, που συλληφθεί επανειλημμένα να αλιεύει παράνομα, χάρη στο νέο σύστημα βαθμολόγησης θα κινδυνεύει να χάσει την άδειά του.

Σύμφωνα με την Ευρωπαία Επίτροπο Θαλάσσιας πολιτικής και αλιείας Μαρία Δαμανάκη: «Εάν δεν είμαστε σε θέση να επιβάλλουμε τη νομοθεσία που εγκρίνουμε, υπονομεύουμε την αξιοπιστία της κοινής αλιευτικής πολιτικής συνολικά, όσο ορθή και αν είναι αυτή. Διαθέτουμε σήμερα ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου και επιβολής και αναμένουμε ότι η συμμόρφωση με τους κανόνες αλιείας της ΕΕ θα αυξηθεί στο μέλλον. Δεν μπορούμε πλέον να επιτρέπουμε ακόμη και σε μια μικρή μειονότητα αλιέων να αγνοούν τους κανόνες και να μένουν ατιμώρητοι. Εκτός από το ότι δεν είναι δίκαιο, κάτι τέτοιο υπονομεύει και  τις προσπάθειες διατήρησης, στρεβλώνει τις αγορές μέσω του αθέμιτου ανταγωνισμού, πλήττει τους αλιείς που σέβονται τον νόμο,  προκαλώντας ρήγματα στο πνεύμα  συμμόρφωσης με τη νομοθεσία. Κυρίως όμως  έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή των ιχθυαποθεμάτων».

Η έγκριση κανόνων εφαρμογής ήταν απαραίτητη ώστε ο κανονισμός ελέγχου του 2010 να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή. Οι νέοι κανόνες:

-  Επιτρέπουν τον έλεγχο «από το δίχτυ στο πιάτο» καλύπτοντας όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού· το σύστημα ιχνηλασιμότητας επιτρέπει στους επιθεωρητές να εντοπίζουν παρατυπίες σε οιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας.

-   Παρέχουν συγκεκριμένους μηχανισμούς για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους αλιείς, για άλλους φορείς εκμετάλλευσης και για τα κράτη μέλη. Οι κυρώσεις έχουν εναρμονιστεί και ένα νέο σύστημα βαθμολόγησης εξασφαλίζει ότι οι σοβαρές παραβάσεις οδηγούν σε παρόμοιες κυρώσεις σε όλα τα κράτη μέλη.

-   Έχουν ως συνέπεια μεγαλύτερη απλούστευση, καθώς όλοι οι ισχύοντες κανόνες στον τομέα του ελέγχου της αλιείας στην ΕΕ, που προηγουμένως ήταν διασκορπισμένοι σε πολλά διαφορετικά μέσα, έχουν συγκεντρωθεί σήμερα σε ένα ενιαίο κείμενο.

-    Γενικεύουν τη χρήση νέων τεχνολογιών, οι οποίες αφενός οδηγούν στη μείωση των διοικητικών δαπανών για τους επιχειρηματίες και τις αρχές και αφετέρου καθιστούν πιο εύκολο τον έλεγχο των δεδομένων, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα.

Ο νέος κανονισμός αναφέρει επίσης λεπτομερώς τους μηχανισμούς που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Επιτροπή για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση των κρατών μελών: αυξημένες εξουσίες επαλήθευσης, ανεξάρτητες επιθεωρήσεις και ελέγχους, διοικητικές έρευνες, αναστολή ή την ανάκληση της χορήγησης κονδυλίων από την ΕΕ και μείωση των ποσοστώσεων και της αλιευτικής προσπάθειας, όταν το σύστημα ελέγχου ενός κράτους μέλους αποδεικνύεται αναποτελεσματικό.

Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής, η Επιτροπή χορηγεί χρηματική ενίσχυση σε κράτη μέλη συγχρηματοδοτώντας ορισμένα είδη έργων, ειδικότερα εκείνων που επικεντρώνονται στις νέες τεχνολογίες.

Ιστορικό

Οι κανόνες στον τομέα της αλιείας και τα συστήματα ελέγχου συμφωνούνται σε επίπεδο ΕΕ, αλλά εφαρμόζονται και τίθενται σε εφαρμογή από τις εθνικές αρχές και τους επιθεωρητές των κρατών μελών της ΕΕ.

Ο κανονισμός εφαρμογής που μόλις εγκρίθηκε ολοκληρώνει μια διεξοδική μεταρρύθμιση της πολιτική ελέγχου της αλιείας στην ΕΕ που ξεκίνησε το 2008. Το νέο σύστημα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: σε έναν κανονισμό για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας, ο οποίος θα εξασφαλίζει ότι όλα τα αλιευτικά προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας από και προς την ΕΕ συμμορφώνονται πλήρως με όλα τα συναφή μέτρα διατήρησης και διαχείρισης, έναν κανονισμό σχετικά με τις άδειες αλιείας, ο οποίος παρέχει ένα πλαίσιο μέσω του οποίου οι φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ μπορούν να λαμβάνουν άδεια να αλιεύουν εκτός των υδάτων της ΕΕ και οι φορείς εκμετάλλευσης εκτός ΕΕ να αλιεύουν στα ύδατα της ΕΕ· τέλος βασίζεται στον κύριο κανονισμό ελέγχου, ο οποίος δημιουργεί ένα εντελώς νέο νομικό πλαίσιο για τον έλεγχο και την επιβολή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

 

 

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.