Γαλάζια Ανάπτυξη: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς της θάλασσας, της ναυτιλίας...

Γαλάζια Ανάπτυξη: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς της θάλασσας, της ναυτιλίας και του τουρισμού στην ΕΕ

64
Γαλάζια Ανάπτυξη: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς της θάλασσας, της ναυτιλίας και του τουρισμού στην ΕΕ

“Η
στροφή στη θαλάσσια οικονομία και τους πλουτοπαραγωγικούς θαλάσσιους πόρους αποτελεί μια φιλόδοξη, οραματική, αλλά ταυτοχρόνως ρεαλιστική πρόταση”  δηλώνει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σπύρος Δανέλλης

Με
μεγάλη πλειοψηφία υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο η έκθεση πρωτοβουλίας του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σπύρου Δανέλλη με τίτλο «Γαλάζια Ανάπτυξη: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς της
θάλασσας, της ναυτιλίας και του τουρισμού στην ΕΕ».
Στο επίκεντρο της συζήτησης που διεξήχθη χθες στην Ολομέλεια βρέθηκαν οι τομείς που απαρτίζουν τη Γαλάζια Ανάπτυξη και ενισχύουν την οικονομία της θάλασσας, όπως είναι ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, η υδατοκαλλιέργεια, η γαλάζια ενέργεια, η θαλάσσια βιοτεχνολογία, η θαλάσσια εξόρυξη ορυκτών, καθώς και η ναυτιλία και η ναυπηγική βιομηχανία. Τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για την Ελλάδα όσο και για το σύνολο της Ένωσης, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης μπορούν να αυξήσουν το μέγεθος της θαλάσσιας
οικονομίας σε 590 δις € μέχρι το 2020, ενώ η συνολική απασχόληση δύναται να ξεπεράσει την εκτίμηση των 7 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας. Στην έκθεση τονίζεται μεταξύ άλλων ότι οι τομείς του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού και της ναυτιλίας αποτελούν τη βασική πηγή εισοδήματος για ορισμένες περιφέρειες της ΕΕ, όπως π.χ. τα νησιά, και διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη και την οικονομική, κοινωνική και περιφερειακή συνοχή της ΕΕ, καθώς επίσης και στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής “Ευρώπη
2020″. Η αξιοποίηση και ο συντονισμός των υφιστάμενων πολιτικών και εργαλείων καθώς και η επεξεργασία νέων προγραμμάτων και δράσεων ώστε να ενθαρρυνθούν οι συνέργειες μεταξύ πρωτογενούς και τριτογενούς τομέα στις παράκτιες περιοχές κρίνεται πιο αναγκαία από ποτέ. Επιπλέον, η κρουαζιέρα αποτελεί σημαντικό οικονομικό πόρο για τα ευρωπαϊκά λιμάνια και τις τοπικές κοινωνίες, επιτρέποντας τον σχεδιασμό ελκυστικών τουριστικών προγραμμάτων που αποβλέπουν στην επαύξηση της εμπειρίας των επισκεπτών και την ταυτόχρονη προστιθέμενη αξία για τις τοπικές οικονομίες. Ο συνδυασμός ιχθυοκαλλιέργειας και αιολικής ενέργειας σε κοινές υπεράκτιες εγκαταστάσεις λύνει ζητήματα ασύμβατων χρήσεων και δημιουργεί προϋποθέσεις αναζωογόνησης σε καινοτόμες κατασκευές, για την χειμαζόμενη ναυπηγική βιομηχανία.

Ιδιαίτερης σημασίας για τη χώρα μας είναι και η διατύπωση της πρότασης του εισηγητή για τις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες (ΑΟΖ), η οποία τονίζει την ανάγκη για κοινή προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την εξερεύνηση, εκμετάλλευση, διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων της θάλασσας και θα “εξασφαλίζει την αποτελεσματική και ασφαλή οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών (ΑΟΖ) μεταξύ των
κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο”.
Τέλος, δεν παραβλέπεται το γεγονός ότι η Γαλάζια Ανάπτυξη βρίσκεται αντιμέτωπη με πολυάριθμες προκλήσεις: την παγκόσμια οικονομική κρίση, την έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων στη δεδομένη οικονομική συγκυρία στην ΕΕ, την αρρύθμιστη ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια σκακιέρα σε ότι αφορά τη ναυτιλία και τη ναυπηγική βιομηχανία, τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και τις εποχικές διακυμάνσεις των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους τομείς της Γαλάζια Οικονομίας, καθώς και πολλά απρόβλεπτα γεγονότα που πλήττουν κατά καιρούς τους
κλάδους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Σπύρου Δανέλλη:
“Βασική αιτία της μεγαλύτερης κρίσης χρέους που έχει γνωρίσει η Ένωση καθώς και της συνακόλουθης κοινωνικής μάστιγας της ανεργίας που με εφιαλτικούς ρυθμούς συνεχώς διευρύνεται, είναι το ότι η Ευρώπη έχει χάσει την ανταγωνιστικότητά της. Η ανάδυση νέων παγκόσμιων παικτών την εκτόπισαν από τις πρωτοπορίες της παγκόσμιας οικονομίας. Πρέπει λοιπόν κατεπειγόντως να στραφεί σε νέα αναπτυξιακά πεδία.
Η στροφή στη θαλάσσια οικονομία και τους πλουτοπαραγωγικούς θαλάσσιους πόρους αποτελεί μια φιλόδοξη, οραματική, αλλά ταυτοχρόνως ρεαλιστική πρόταση. Ανοίγει προοπτικές για ευρείες συνεργασίες μεταξύ οικονομικών κλάδων που δεν δραστηριοποιούνται
μονάχα στις παράκτιες περιοχές της Ένωσης, αλλά στο σύνολο της επικράτειάς της.
Ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός σε όλες τις θεματικές τους εκφράσεις, η υδατοκαλλιέργεια, η γαλάζια ενέργεια, η θαλάσσια βιοτεχνολογία, η θαλάσσια εξόρυξη ορυκτών καθώς και μέσω αυτών η ενίσχυση της ναυτιλίας και της χειμαζόμενης ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας, αποτελούν τους τομείς της γαλάζιας ανάπτυξης που μπορούν να αυξήσουν το μέγεθος της θαλάσσιας οικονομίας σε 590 δις € μέχρι το 2020. Με κατάλληλες πολιτικές κατάρτισης που να εξασφαλίζουν ένα ευκίνητο εργατικό δυναμικό με επαρκή εξειδίκευση και εμπειρία, η συνολική απασχόληση στη Γαλάζια Ανάπτυξη δύναται να ξεπεράσει την εκτίμηση των 7 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας μέχρι το 2020.
Οι τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές θα πρέπει να δημιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, όπως συστήματα θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών, αναβάθμιση των υποδομών, πρόσβαση σε επαγγελματικές δεξιότητες, διάχυση πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών και βεβαίως εξασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης.

Προκειμένου οι τομείς της γαλάζιας ανάπτυξης να εξελιχθούν και να ξεδιπλώσουν το σύνολο της δυναμικής συμβολής τους στην ευρωπαϊκή οικονομία, είναι αναγκαίος ένας στρατηγικός σχεδιασμός σε επίπεδο ΕΕ, σε ό,τι αφορά τον συντονισμό και τις συνέργειες μεταξύ των υφιστάμενων πολιτικών, καθώς επίσης και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών και εργαλείων. Βεβαίως, για να επιτύχουμε τη μέγιστη
δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η γαλάζια ανάπτυξη, οι φορείς δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας πρέπει να ενώσουν τις προσπάθειες τους και να εργαστούν σε ένα ενιαίο πολιτικό πλαίσιο που να λαμβάνει υπόψη του τις νέες προτεραιότητες της ΕΕ.
Σε μια εποχή περικοπής δημοσίων επενδύσεων στα Κράτη Μέλη είναι επιτακτική ανάγκη οι αναπτυξιακές πολιτικές και κυρίως τα έργα υψηλού κόστους όπως αυτά των μεταφορών, των επικοινωνιακών και ενεργειακών υποδομών να εξασφαλίζουν επαρκή χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και μετά από αυτήν. Είναι ανάγκη να διοχετευτούν οι διαθέσιμοι πόροι των Ευρωπαϊκών
ταμείων και των χρηματοδοτικών μηχανισμών σε έργα της γαλάζιας οικονομίας, τα οποία είναι βέβαιο ότι θα αποδώσουν σε προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία.

Πρωταρχική προϋπόθεση και βασική πρόκληση αποτελεί η διασφάλιση της ολοκληρωμένης βιωσιμότητας της Γαλάζιας Ανάπτυξης, ότι δηλαδή δε θα βλάψει το ιδιαιτέρως ευάλωτο θαλάσσιο περιβάλλον και θα συμβάλλει παράλληλα στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Οι λαοί της Ευρώπης τα τελευταία 9.000 χρόνια οργανωμένα στρέφονταν στη θάλασσα αναζητώντας και διασφαλίζοντας καλύτερο μέλλον.
Χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη και ζητούμε την επίσπευση των διαδικασιών και την ανάληψη από μέρους σας κάθε πρωτοβουλίας που είναι αναγκαία για τη στήριξή της.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.