Στη Λευκή Λίστα η Ελληνική σημαία

Στη Λευκή Λίστα η Ελληνική σημαία

6
Στη Λευκή Λίστα η Ελληνική σημαία

Η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του ΙΜΟ, στην τελευταία Σύνοδό της, εξέδωσε την αριθμ. MSC.1/ Circ.1163/ Rev.8/ 07-01-2013 Εγκύκλιο, στην οποία περιλαμβάνεται η νέα «ΛΕΥΚΗ ΛΙΣΤΑ» των Κρατών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, που εφαρμόζουν πλήρως και ορθά στην Δ.Σ. STCW 1978, όπως αυτή τροποποιήθηκε. Ανωτέρω εγκύκλιος βρίσκεται ανηρτημένη στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://www.yen.gr/wide/yen.chtm?prnbr=29009.

Επιπρόσθετα γνωρίζεται ότι εφεξής, σε κάθε περίπτωση αναθεώρησης της σχετικής Εγκυκλίου, θα γίνεται απευθείας ανάρτηση στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.