Διοργάνωση φόρουμ από την DYNAMARINe

Διοργάνωση φόρουμ από την DYNAMARINe

55
Διοργάνωση φόρουμ από την DYNAMARINe

Για διάφορους πρακτικούς και εμπορικούς λόγους, η μεταφόρτωση πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο (STS Operation) έγινε εξαιρετικά δημοφιλή τα τελευταία χρόνια. Κατά συνέπεια προέκυψαν μία σειρά από θέματα ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος στα οποία ο IMO ανταποκρίθηκε με ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο. Παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν αποδειχθεί στη διάρκεια του χρόνου ότι είναι ασφαλείς και παρά την απουσία αξιοσημείωτων συμβάντων, διαθέτουν αναμφισβήτητα δυναμικό για ένα μεγάλων διαστάσεων περιστατικό ρύπανσης σε περίπτωση που δεν γίνεται ορθή διαχείριση από όλους τους εμπλεκόμενους.

Η DYNAMARINe οργάνωσε ένα φόρουμ με θέμα την μεταφόρτωση πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο στις 18 Μαΐου του 2012 με τίτλο INTERNATIONALFORUMONSTS 2012. Οι ομιλητές εξέτασαν θέματα σχετικά με τις υποχρεώσεις των πλοιοκτητών, τη συμμετοχή των STS Service Providers, την συμμόρφωση με την νομοθεσία και μεθοδολογίες για τον έλεγχο και την ανάλυση κινδύνου.

Η διεξαγωγή αυτού του φόρουμ αποφασίστηκε ύστερα από την ένθερμη συμμετοχή στην περσινή εκδήλωση σχετική με την τελευταία τροποποίηση του κεφαλαίου 8 της MARPOL, η οποία είχε διοργανωθεί από κοινού από την DYNAMARINe και το UK P&I Club. Ο Δρ Αλέξανδρος Γλύκας εκπροσωπώντας την DYNAMARINe αφού ευχαρίστησε τους βασικούς χορηγούς(Bureau Veritas, Shipload, Environmental Protection Engineering S.A.) στην εναρκτήρια ομιλία τόνισε: “η DYNAMARINe προχωράει κάνοντας ένα βήμα ακόμα και ενημερώνει την ναυτιλιακή κοινότητα και τους σχετικούς οργανισμούς για τη μέθοδο αξιολόγησης και εκτίμησης κινδύνου, όπως υλοποιήθηκε ύστερα από μακρά διαδικασία έρευνας και ανάπτυξης”.

Το νέο κεφάλαιο 8 της σύμβασης MARPOL έχει τεθεί σε εφαρμογή για όλα τα συμμετέχοντα πλοία από την 1η Απριλίου του 2012.  Οι απαιτήσεις που προέκυψαν από τους νέους κανονισμούς αφορούν κυρίως τα παρακάτω θέματα:

·    Οι πλοιοκτήτες οφείλουν να έχουν καταγεγραμμένες τις πολιτικές και τις διαδικασίες που αφορούν την μεταφόρτωση πετρελαίου (STS Plans) και οι οποίες θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από τους εθνικούς φορείς.

·    Θα πρέπει να διατηρούνται δεδομένα για 3 χρόνια, τα οποία κατ’ επέκταση οφείλουν να είναι διαθέσιμα για αξιολόγηση και αξιοποίηση σε συνεχή βάση στα πλαίσια του κώδικα ασφαλούς διαχείρισης (ISM).

·    Οι αιτήσεις των ναυλωτών προς τους πλοιοκτήτες, να εγκρίνουν το πλοίο που θα συμμετέχει στην επιχείρηση μεταφόρτωσης έχει γίνει μία σταθερή πολιτική, έτσι ώστε να μεταφέρουν πλήρως την ευθύνη της ασφαλούς διαχείρισης, μια δράση που υποστηρίζεται και ενισχύεται από τις νέες τροποποιήσεις της Σύμβασης MARPOL.

·    Ο OCIMF  έχει εκδώσει προτεινόμενες πολιτικές για την αξιολόγησης των STS Service Providers και την δημιουργία δεικτών απόδοσης.

·    Τα προσόντα που θα πρέπει να έχει ο επιφορτισμένος πιλότος(POAC) έχουν καθοριστεί πλήρως στο εγχειρίδιο για την ρύπανση από πετρέλαιο, “Manual on Oil Pollution”.

Σύμφωνα με τον Δρ. Γλύκα υπάρχουν ορισμένες επιφυλάξεις που προκύπτουν από τις νέες απαιτήσεις, όπως:

·        Θα περιπλέξουν οι παραπάνω απαιτήσεις τις επιχειρήσεις μεταφόρτωσης πετρελαίου?

·        Ποια θα είναι η περεταίρω ευθύνη των πλοιοκτητών? και πως θα πρέπει να αντιδράσουν?

·        Τι επιπλέον κίνδυνο θα αναλάβουν οι πλοιοκτήτες και πως μπορεί να μετριαστεί?

·        Ο ρόλος και οι ευθύνες των STS Service Providers θα αλλάξει? Θα επηρεαστεί ο τρόπος που χειρίζονται μέχρι τώρα αυτές τις επιχειρήσεις?

Η τάση των νέων κανονισμών στρέφεται σαφώς προς τη μείωση των ατυχημάτων και ιδιαίτερα  τη μείωση των επιπτώσεών τους στον άνθρωπο, το περιβάλλον και την τοπική οικονομία σύμφωνα με τον  κ. Παναγιώτη Μήτρου από την Lloyds Register Hellas. Στην πράξη, ωστόσο, η επιτυχής εφαρμογή, προϋποθέτει την απόδειξη της κατάλληλης προσοχής ή ακόμα καλύτερα τη σωστή διαχείριση από τους πλοιοκτήτες, κάτι το οποίο συσχετίζεται άμεσα με την άσκηση της προσήκουσας επιμέλειας.

Για την λήψη μίας απόφασης πρέπει να μελετηθούν και να ελεγχθούν όλες οι εναλλακτικές λύσεις και να διεξαχθεί μία πλήρης ανάλυση κινδύνου. Ωστόσο για την ανάλυση κινδύνου σε μια επιχείρηση μεταφόρτωσης πετρελαίου, θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η εξέταση και η ανάλυση των προηγούμενων επιχειρήσεων μεταφόρτωσης. Με δεδομένο τις απαιτήσεις της  MARPOL ότι δηλαδή πρέπει να διατηρούνται δεδομένα για τουλάχιστον για 3 χρόνια, είναι προφανές ότι τα δεδομένα αυτά επιβάλλεται να εξετάζονται και να αναλύονται προς όφελος της ασφάλειας.

Προκειμένου οι πλοιοκτήτες να εκμεταλλευτούν την εμπειρία από τις προηγούμενες επιχειρήσεις μεταφόρτωσης πετρελαίου, πρέπει η εμπειρία αυτή να καταγράφεται. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε η OSIS (Online STS Information System) στην οποία συμμετέχουν αυτή την στιγμή περίπου 15 ναυτιλιακές εταιρίες. Όπως είπε και ο Δρ Στέλιος Περισσάκης από την DYNAMARINe “ η OSIS είναι μία βάση δεδομένων εμπλουτισμένη με πολιτικές και διαδικασίες. Πρόκειται για μία πλατφόρμα  η οποία έχει στόχο να προωθήσει την ασφάλεια και την σωστή διαχείριση, υποστηρίζοντας τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η OSIS εκτός από δεδομένα περιλαμβάνει όλη την ιδέα της συλλογής και της αξιολόγησης τους. Η OSIS είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο αξιολόγησης και στόχος της είναι να υποστηρίξει πλήρως την διαχείριση των επιχειρήσεων μεταφόρτωσης”. Ένα ζήτημα που επισημάνθηκε ήταν το θέμα της ιδιοκτησίας των δεδομένων της OSIS. Συγκεκριμένα  αναφέρθηκε ότι τα δεδομένα αυτά είναι ευαίσθητα και για τον λόγο αυτό παραμένουν στην ιδιοκτησία της εταιρίας που τα εισήγαγε. Τα μοναδικά δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ των χρηστών είναι στατιστικά  και συγκεντρωτικά. Ένα παράδειγμα αυτών των δεδομένων βρίσκεται στο παρακάτω σύνδεσμο: www.onlinests.net/index.php?option=com_overall.

Από νομική άποψη, το νέο καθεστώς για τις μεταφορτώσεις υγρού φορτίου από πλοίο σε πλοίο θα αυξήσει τις ευθύνες των πλοιοκτητών σύμφωνα με τον Κ. Γιώργο Ασπιώτη από την JOHN G. HADJIS & PARTNERS. Ο Κ. Ασπιώτης τόνισε “ότι η βασική ευθύνη κατά την διάρκεια της μεταφόρτωσης ανήκει πάντα στον ιδιοκτήτη του δεξαμενοπλοίου που συμμετέχει στην επιχείρηση και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε κάποιον άλλο συμμετέχοντα. Για το λόγο αυτό τόνισε ότι όλοι οι ιδιοκτήτες δεξαμενοπλοίων θα πρέπει να ασκούν (και να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι ασκούν) την απαιτούμενη προσήκουσα επιμέλεια(Due Diligence) στις  επιχειρήσεις μεταφόρτωσης συμφώνα με τις απαιτήσεις των ασφαλιστών (P&I clubs και H&M). Προκειμένου οι πλοιοκτήτες να το κάνουν αυτό, εκτός από την δημιουργία ενός εγκεκριμένου STS Plan, πρέπει πριν από κάθε επιχείρηση μεταφόρτωσης να αξιολογούν όλα τα συμμετέχοντα μέρη (π.χ. service providers / POACS / participating vessels) έτσι ώστε να βεβαιωθούν ότι είναι πλήρως συμμορφούμενα με τις απαιτήσεις του κανονισμού. Για τον έλεγχο αυτό φυσικά μπορούν να χρησιμοποιούνται εταιρίες εξειδικευμένων συμβούλων.

Εκτός από τις υποχρεώσεις των πλοιοκτητών εκφράστηκε προβληματισμός σχετικά με τον ρόλο του επιφορτισμένου πιλότου (POAC) στις επιχειρήσεις μεταφόρτωσης πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο, από τους Capt. Bob Gilchrist από την SAFESTS LTD και από τον Capt Raymond Ambrose της SHIPLOAD MARITIME PTE LTD. Υπάρχει συγκεκριμένη διατύπωση για τα προσόντα και τις υποχρεώσεις του επιφορτισμένου πιλότου στο Manual On Oil Pollution, section 1, § 6.2.1.2 τα οποία ενδεχομένως συνεπάγονται και συγκεκριμένες ευθύνες Η κατάσταση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές. Για παράδειγμα λαμβάνοντας υπόψη και την πολυπλοκότητα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, δεν είναι πρακτικώς εφικτό ο επιφορτισμένος πιλότος (POAC) να έχει πλήρη γνώση(thorough knowledge)  των STS Plans των συμμετεχόντων πλοίων ως οφείλει σύμφωνα με τον κανονισμό. Σε περίπτωση όμως που δεν ακολουθηθούν κατά γράμμα τα STS Plans ο επιφορτισμένος πιλότος ενδεχομένως θα θεωρηθεί υπεύθυνος από τις τοπικές αρχές.

Για τον λόγο αυτό κάποιοι STS Service Providers για να προστατέψουν τις ευθύνες, τις δικές τους και των πιλότων που απασχολούν ζητούν μία εγγυητική επιστολή  από τους πλοιοκτήτες έτσι ώστε να αποποιηθούν οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος. Ωστόσο αυτή η πρακτική δεν είναι αποδεκτή από τα P&I Clubs σύμφωνα με τον Mr. Nick Milner από το Thomas Miller UK P&I Club. Σε περίπτωση που οι πλοιοκτήτες λάβουν ένα τέτοιο αίτημα, πρέπει να ενημερώσουν και να συμβουλευτούν το P&I Club τους.

Το σλόγκαν του IF STS 2012 απευθυνόταν στους πλοιοκτήτες. “JUSTIFY YOUR DECISIONS, FOCUS ON THE STS OPERATION, SUPPORT YOUR REPUTATION” (Δικαιολόγησε τις αποφάσεις σου, εστίασε την προσοχή σου στην επιχείρηση μεταφόρτωση, υποστήριξε την φήμη σου).  Δεδομένου ότι δεν υπάρχει διεθνής ρυθμιστικός φορέας για τον έλεγχο της απόδοσης των επιχειρήσεων μεταφόρτωσης, η ευθύνη για ασφάλεια παραμένει στα συμμετέχοντα μέλη. Είναι καθήκον τους να βεβαιωθούν ότι ασκείται ορθή διαχείριση από όλους σε όλα τα στάδια της επιχείρησης και θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι το κάνουν.

Οι εκπρόσωποι της DYNAMARINe κλείνοντας δήλωσαν ότι θα προσπαθήσουν να οργανώνουν κάθε χρόνο μία εκδήλωση σχετική με το STS σε διάφορα ναυτιλιακά κέντρα παγκοσμίως.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.