Επενδύσεις στην Ευρώπη: Ανάγκη συγκροτημένης επενδυτικής πολιτικής

Επενδύσεις στην Ευρώπη: Ανάγκη συγκροτημένης επενδυτικής πολιτικής

6
Επενδύσεις στην Ευρώπη: Ανάγκη συγκροτημένης επενδυτικής πολιτικής

Με μεγάλη πλειοψηφία υπερψηφίστηκε από την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής η έκθεση της Ρόδης Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, για την «ελκυστικότητα των επενδύσεων στην Ευρώπη». Η έκθεση τονίζει την ανάγκη δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στην  προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας. Ο στόχος μας πρέπει να είναι διπλός: 1) Η Ευρώπη να παραμένει ο πρώτος επενδυτικός προορισμός παγκοσμίως θέση η οποία απειλείται με δεδομένο τον ισχυρό παγκόσμιο ανταγωνισμό ιδιαίτερα από τις αναδυόμενες οικονομίες. 2) Οι επενδύσεις πρέπει να συμβάλλουν στην ισόρροπη ανάπτυξη και συνοχή της Ε.Ε..

Η έκθεση εστιάζεται στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αποκατασταθεί η δημοσιονομική εξυγίανση, η σταθερότητα της Ε.Ε. και η αξιοπιστία στις αγορές, αλλά και  να αξιοποιηθούν τα οφέλη που προσφέρει το ευρώ, τα διαρθρωτικά ταμεία και η ενιαία αγορά, καθώς και τα ιδιαίτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ευρωπαϊκών περιφερειών για την προσέλκυση εγχώριων και ξένων άμεσων επενδύσεων. Παράλληλα, η εισηγήτρια τονίζει ότι είναι «ανάγκη ο σχεδιασμός και η  ταχεία αξιοποίηση των καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως τα ομολόγα έργων και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με την ενεργότερη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την προώθηση επενδύσεων που θα συμβάλλουν στην ανάκαμψη των οικονομιών της Ευρώπης». 

Η έκθεση ζητεί μία συνεκτική στρατηγική επενδύσεων στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 βασισμένη στην αλληλεγγύη, στον συντονισμό των πολιτικών και στην συμπληρωματικότητα  των οικονομιών των κρατών μελών και των εργαλείων μεταξύ ευρωπαϊκού και εθνικού επιπέδου.  Η στρατηγική αυτή αναμένεται να ενισχύσει την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την επίτευξη υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα στις χώρες που αντιμετωπίζουν χαμηλή ανάπτυξη ή ύφεση όπως στην Ελλάδα.

Η εισηγήτρια προτείνει την δημιουργία Παρατηρητηρίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρακολούθηση της προόδου της επενδυτικής πολιτικής, την  καταγραφή δεδομένων και προτάσεις για την προώθηση της Ε.Ε. ως επενδυτικού προορισμού.

  Σύμφωνα με τις προτάσεις της εισηγήτριας απαιτούνται επίσης:

-  περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα, στην καινοτομία και στην εκπαίδευση

- ενθάρρυνση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας και συνεργασίας

- μεγαλύτερος συντονισμός δημοσιονομικών, φορολογικών και οικονομικών πολιτικών των κρατών-μελών

- ενεργότερος ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην ενίσχυση της ρευστότητας

- προώθηση της συνεργασίας των οικονομικών φορέων μεταξύ των χωρών-μελών

- ενθάρρυνση των μακροπεριφεριακών στρατηγικών, όπως  αυτή μεταξύ χωρών της Μεσογείου και η καλύτερη αξιοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας στον Βορρά και τον Νότο της Ευρώπης

- σύναψη συμφωνιών για ζώνες ελεύθερων συναλλαγών με τους κύριους εμπορικούς εταίρους της Ε.Ε. με ισόρροπη και αμοιβαία προστασία των συμφερόντων των ενδιαφερομένων μερών

- προσέλκυση θεσμικών επενδυτών με συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου καθώς και προώθησης συνεργειών μεταξύ της Ε.Ε. και των κρατικών επενδυτικών ταμείων από τρίτες χώρες

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.