Οικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου του ΟΛΠ

Οικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου του ΟΛΠ

4
Οικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου του ΟΛΠ

Τις Οικονομικές Καταστάσεις της Περιόδου 01.01.2011 έως 30.09.2011 (εννεάμηνου 2011) οι οποίες καταρτίσθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, ενέκρινε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Από τις ενδιάμεσες καταστάσεις Συνολικού Εισοδήματος, Οικονομικής Θέσης, Ταμειακών Ροών κλπ. προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2010:

1.      Αύξηση κερδών προ φόρων : 353% (9.807.688 Ευρώ έναντι 2.777.203)

2.      Αύξηση Καθαρών Κερδών: 298% (5.554.138 Ευρώ έναντι 1.856.200)

3.      Κέρδη ανά μετοχή: 0,2222 (έναντι 0,0746)

4.      Συνολικά έσοδα: μείωση κατά 12,27%, το οποίο όμως δεν είναι συγκρίσιμο μέγεθος με το 2010 λόγω υπεργολαβικής αμοιβής του Προβλήτα ΙΙ (Cosco) ποσού 18 εκ. Ευρώ και λόγω μη λειτουργίας του Προβλήτα Ι, το α’ εξάμηνο του 2010.

5.      Συνολικά έξοδα: παρουσίασαν μείωση 11,66%

6.      Αμοιβές προσωπικού: εμφανίζουν μείωση 13,55%

7.      Αποσβέσεις: αυξήθηκαν κατά 19,58% λόγω έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του νέου Προβλήτα Ι Εμπορευματοκιβωτίων από 01.06.2011, η οποία οδήγησε στην αύξηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.

8.      Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων: Η καθαρή θέση λήξης περιόδου ανήλθε σε 154.055.031 Ευρώ έναντι 143.823.026 Ευρώ.

9.      Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: 392.958.856 Ευρώ.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ο.Λ.Π. Α.Ε., Γιώργος Ανωμερίτης κατά την εισήγηση του προς το Δ.Σ. «μέσα σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές και παρά τα αρνητικά τομεακά αποτελέσματα στις εργασίες φορτοεκφορτώσεων εμπορευματοκιβωτίων και ναυπηγοεπισκευής (δεξαμενές), η συνολική οικονομική πορεία υπήρξε θετική, λόγω της θετικής συμπεριφοράς άλλων τομεακών εργασιών (κρουαζιέρα, car terminal) και κυρίως λόγω αυστηρού περιορισμού των λειτουργικών εξόδων και λοιπών δαπανών μισθοδοσίας, υπερωριών και διοίκησης. Η θετική οικονομική πορεία του Οργανισμού αναμένεται να συνεχισθεί και στο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε., ο οποίος σημειωτέον προωθεί ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα, θα εμφανίσει μια ακόμα κερδοφόρα χρονιά».

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.